Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: unbiased , then biased, unbiased, unbiasedly .

Eng-Thai Lexitron Dict : unbiased, more than 7 found, display 1-7
 1. unbiased : (ADJ) ; ซึ่งไม่ลำเอียง ; Related:ซึ่งเที่ยงตรง, ซึ่งไม่อคติ, ซึ่งไม่เข้าข้าง, ซึ่งตรงไปตรงมา ; Syn:fair ; Ant:prejudiced
 2. biased : (ADJ) ; ที่ซึ่งลำเอียง ; Syn:prejudiced ; Ant:unbiased, unprejudiced
 3. fair-minded : (ADJ) ; เที่ยงตรง ; Related:ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ ; Syn:unbiased, unprejudiced
 4. objective : (ADJ) ; ไม่ลำเอียง ; Related:ยุติธรรม ; Syn:unbiased, impartial, fair ; Ant:partial, unfair
 5. impartial : (ADJ) ; ยุติธรรม ; Related:เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ; Syn:equal, unbiased, unprejudiced ; Ant:biased, prejudiced
 6. even-handed : (ADJ) ; ยุติธรรม ; Related:ไม่เอนเอียง, เที่ยงตรง ; Syn:equal, impartial, unbiased
 7. fair 1 : (ADJ) ; เท่าเทียม ; Related:ไม่มีอคติ ; Syn:reasonable, unbiased, equal
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : unbiased, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : unbiased, 8 found, display 1-8
 1. เป็นกลาง : (ADJ) ; neutral ; Related:impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable ; Syn:เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง ; Ant:อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง ; Samp:การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
 2. ยุติธรรม : (ADJ) ; neutral ; Related:impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable ; Syn:เป็นธรรม, เป็นกลาง ; Ant:อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง ; Def:ที่มีความเที่ยงธรรม, ที่ชอบธรรม, ที่ชอบด้วยเหตุผล ; Samp:ทุกฝ่ายพอใจกับคำตัดสินที่ยุติธรรมของผู้พิพากษา
 3. เป็นกลาง : (V) ; be neutral ; Related:be impartial, be fair, be unprejudiced, be unbiased, be equitable ; Samp:กรรมการในการแข่งขันชกมวยต้องวางตัวเป็นกลางในการให้คะแนน
 4. ไม่เข้าใครออกใคร : (V) ; be impartial ; Related:be unbiased, be unprejudiced, be disinterested ; Syn:เป็นกลาง ; Def:ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คงความเป็นตัวของตัวเอง
 5. โอนเอียง : (V) ; be biased ; Related:be prejudiced, incline, lean toward(s), show a preference ; Syn:เอนเอียง, โอนเอน ; Def:โน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง, ไม่เที่ยงตรง ; Samp:สื่อมวลชนเริ่มโอนเอียงไปตามคำชี้แจงของรัฐบาลหุ่น
 6. เที่ยงธรรม : (ADV) ; fairly ; Related:impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, justly ; Syn:ยุติธรรม, เที่ยงตรง ; Samp:คดีนี้ได้รับการตัดสินอย่างเที่ยงธรรม
 7. ลำเอียง : (V) ; be partial ; Related:be unfair, be biased, be prejudiced ; Ant:ยุติธรรม, เป็นกลาง, เที่ยงธรรม ; Def:เข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่วางตัวเป็นกลาง ; Samp:พ่อตาเขายุติธรรม ใจกว้าง ไม่ลำเอียง ไม่เจ้าระเบียบ

Royal Institute Thai-Thai Dict : unbiased, not found

Budhism Thai-Thai Dict : unbiased, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : unbiased, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : unbiased, not found

(0.1188 sec)