python: เกร็ด cgi

บันทึกเกร็ดเกี่ยวกับการใช้ไพธอนทำเว็บ ด้วย cgi

 • ต้องมีบรรทัด Content-type: text/html\r\n เป็นบรรทัดแรก apache ถึงจะตีความเป็น HTML
  #!/usr/bin/env python
  print "Content-type: text/html\r\n"
  ...
 • ควรบอกระบบว่าไฟล์เราเข้ารหัสแบบไหน เช่นถ้าเป็น utf-8
  #!/usr/bin/env python
  # -*- coding: utf8 -*-
  ...

  จาก Defining Python Source Code Encodings

 • ถ้าเราทำโปรแกรมของเราเป็นแพกเกจ หากยังไม่ได้ทำติดตั้งลงใน site-package แต่ยังเป็นเพียงไดเรกทอรี่อยู่ เวลาอิมพอร์ต ต้องใช้ทั้งสองคำสั่งคือ ทั้ง from ... import * และ import ... เช่นสมมุติแพกเกจเราชื่อ dweb ใช้
  ...
  import dweb
  from dweb import *
  ...
 • การใช้งานกับ apache2 แบบ CGI ธรรมดา พารามิเตอร์ที่ต้องใช้ในไฟล์ htaccess คือ
  $ vi .htaccess
  DirectoryIndex index.py
  Options +Indexes ExecCGI FollowSymLinks MultiViews
  AddHandler cgi-script .py
  AddType application/x-python-code .pyc .pyo
  AddHandler python-program .pyc .pyo
Topic: 

python: ข้อผิดพลาดของ cgi กับเนื้อหาเว็บ

การใช้โมดูล cgi ในการสร้างเว็บ ต้องระวังเรื่องเนื้อหาในเพจให้ดี
ให้ระวังคือ

 • อย่าให้มีแท็ก <head> หลุดเข้ามาในส่วนของ <body>
 • ระวังแท็ก <link rel="..." src="..." /> ต้องมีค่าให้เรียบร้อย ค่าใน src ห้ามมั่ว

ไม่งั้นฟังก์ชั่น cgi.FieldStorage จะทำงานผิดพลาดไปหมด ดีบักยากด้วย เพราะแสดงผลออกมาถูก แต่การทำงานภายในผิดหมด

Topic: 

python: วิธีใช้งาน Cookie

เอามาจาก ug's Python CGI scripts: cookie.py

การเซ็ต Cookie
สร้างไฟล์ชื่อ setcookie.py

#!/usr/bin/env python
import Cookie

c1 = Cookie.SimpleCookie()
# Create a cookie in c1
# This will be temporary and will disappear when the session is closed
c1["cracker"] = "hello"
# The RFC says you should always set this but it seems to work ok without it
c1["cracker"]["version"] = 1

# Create another one
c1["bisquit"] = "whatever"
# Make the browser store it for one hour
c1["bisquit"]["max-age"] = 3600 # Time to keep, in seconds
c1["bisquit"]["expires"] = 3600 # Obsolete, but Netscape still seems to require it
c1["bisquit"]["version"] = 1

# Print the headers that sets the cookies
print c1

# Show html page
print "Content-type: text/html\r\n"
print "<h1>Cookie is set</h1>"

สั่งรันจากบราวเซอร์หนึ่งครั้ง Cookie จะถูกเก็บเข้าในเครื่องของ Client

การรับ Cookie
สร้างไฟล์ชื่อ getcookie.py

#!/usr/bin/env python
import Cookie, os

# Show html page
print "Content-type: text/html\r\n"
print "<h1>Get cookie</h1>"

try:
  cookie = os.environ["HTTP_COOKIE"]
  print "HTTP_COOKIE="+cookie
  print "<p>"
  c2 = Cookie.SimpleCookie()
  c2.load(os.environ["HTTP_COOKIE"])
  print "<pre>"
  print c2
  print "</pre>"

  print 'c2["bisquit"].value =', c2["bisquit"].value, "<br />\n"
  print 'c2["cracker"].value =', c2["cracker"].value
except:
  print "No cookies were received"

สั่งรันจากบราวเซอร์ จะเห็นตัวแปร bisquit และ cracker ที่เราใส่ไว้

Topic: 

python: ตัวอย่างฟังก์ชั่น Info

อ่าน Dive Into Python เห็นตัวอย่างฟังก์ชั่น Info
เลยประยุกต์มาทำบนเว็บครับ

เผื่อจะขยายไปเป็น search help

Topic: 

python: ทำ syntax hightlight

ทดลองทำ syntax highlight โดยลอกจาก โมดูล GeSHiFilter ของ drupal ซึ่งเอามาจากโค๊ด PHP ที่ GeSHi อีกทีนึง แก้ปรับสี css นิดเดียว
ทดลองดูซอร์สได้ดังนี้

ตอนนี้ทำได้แค่ไพธอนภาษาเดียว และน่าจะยังมีบั๊กอยู่เยอะ จะค่อย ๆ ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ ครับ

ยังไม่รู้ว่าโค๊ดของโมดูลหลัก dweb จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับ แต่ตอนนี้โพสต์แบบนี้ไปก่อน

python: อ่านเนื้อความจากเว็บ

เราสามารถใช้ python อ่านเนื้อหาจากเว็บได้โดยใช้โมดุล urllib

เอาตัวอย่างจาก Dive into Python - 11.2. How not to fetch data over HTTP

>>> import urllib
>>> data = urllib.urlopen('http://diveintomark.org/xml/atom.xml').read()  1
>>> print data
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3"
 xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xml:lang="en">
 <title mode="escaped">dive into mark</title>
 <link rel="alternate" type="text/html" href="http://diveintomark.org/"/>
 <-- rest of feed omitted for brevity -->

ด้วยวิธีนี้เราสามารถนำเข้าไฟล์สตรีมทั้งหลายได้โดยสะดวก

python: สร้างสคริปต์เก็บเนื้อหาเว็บเพจ

จากตอนก่อน เราสามารถนำมาสร้างสคริปต์ง่าย ๆ เอาไว้เก็บเนื้อหาของหน้าเว็บได้ดังนี้
$ vi d.getweb.py

#!/usr/bin/env python
# SAVE CONTENT OF WEB PAGE TO FILE
import sys, os, urllib

def usage(progname):
  print "Usage: %s URL FILENAME" % (progname)
  print "Save content of web page to file."


def cannotopenfile(filename="",readwrite="r"):
  if readwrite=="r":
    msg=" reading"
  else:
    msg=" writing"

  print "Cannot open file %s for %s." % (filename, readwrite)


def genfilename(filename="",ext="new"):
  if filename=="":
    return ""
  if ext.lower()!="new" and ext.lower()!="bak":
    ext="bak"
  if os.path.exists(filename+"."+ext):
    i=0
    while os.path.exists(filename+"."+ext+str(i)) and (i < 1000):
      i=i+1
    if i>999:
      return ""
    return filename+"."+ext+str(i)
  else:
    return filename+"."+ext
  #

if __name__=="__main__":
  progname=os.path.basename(sys.argv[0])
  try:
    url=sys.argv[1]
    filename=sys.argv[2]
  except:
    usage(progname)
    sys.exit(1)
  #
  try:
    if os.path.exists(filename):
      bakfile=genfilename(filename,"bak")
      os.rename(filename,bakfile)
  except: 
    cannotopenfile(filename,"w")
    sys.exit(1)
  #  
  try:
    data=urllib.urlopen(url).read()
  except:
    print "Cannot open %s." % (url)
    sys.exit(1)
  #  
  f=open(filename,"w")
  f.write(data)
  f.close()
  print "Save %s to %s success." % (url, filename)

เรียกใช้งานด้วยคำสั่ง
./d.getweb.py http://WEB.TO.GET FILENAME.EXT

python: แสดงซอร์สโค๊ดด้วย demo_source.py

จากครั้งก่อน ที่ทำตัวแจงเมธอด ขยายมาเป็นตัวค้นหาและแสดงซอร์สโค๊ด
โดยใช้พร๊อพเพอตี้ __file__

ปกติเราดูซอร์สได้เองอยู่แล้ว แต่การนำมาลงเว็บให้ค้นได้ง่าย ๆ อาจช่วยทำให้เข้าใจการทำงานของโมดูลในไพธอนดียิ่งขึ้นครับ