source code

 

จากครั้งก่อน ที่ทำตัวแจงเมธอด ขยายมาเป็นตัวค้นหาและแสดงซอร์สโค๊ด
โดยใช้พร๊อพเพอตี้ __file__

Subscribe to RSS - source code