ธรรมะ: ปกิณกะ

 

เกิดบังดับ โลกบังธรรม งามบังผี ดีบังจริง สมมติบังวิมุตติ หลักธรรมบังพระนิพพาน

จาก : หลวงปู่ผู้ให้ (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ - หลวงปู่ท่อนญาณธโร)

พยายามเดา แปลว่า ...
ถ้าเรายังชอบหรือยังติดในความเกิด เราจะมองไม่เห็นความดับ ซึ่งความจริงแล้วมันอยู่ด้วยกัน มาด้วยกัน ในทำนองเดียวกันก็คือ
เมื่อติดโลก ก็ไม่เห็นธรรม ที่ซ่อนอยู่
เมื่อติดในความสวย ก็จะไม่เห็นความไม่สวย ที่ซ่อนอยู่
เมื่อติดในความดี ก็จะมองไม่เห็นความจริง ว่าในความดีก็อาจมีความไม่ดีซ่อนอยู่
เมื่อติดในสมมติ (การกำหมดหมายร่วมกัน) ก็จะไม่เห็นความจริงแท้ของมัน
เมื่อติดในหลักธรรม ก็จะไม่ยอมปล่อยจิตจากหลักธรรม ทำให้มองไม่เห็นนิพพาน ซึ่งก็คือความปล่อยนั่นเอง