Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: พุทฺธลีลา, พุทฺธ, ลีลา , then พทธ, พทธลลา, พุทฺธ, พุทฺธลีลา, พุทฺธา, ลลา, ลีลา, วุทฺธ .

Thai-Eng Lexitron Dict : พุทฺธลีลา, more than 7 found, display 1-7
 1. ลีลา : (N) ; style ; Syn:ท่วงทำนอง ; Def:ส่วนสัดและลักษณะความเคลื่อนไหวของการดำเนินทำนองและลำนำ ; Samp:เรื่อง จดหมายถึงแผ่นดิน ใช้ลีลาของการประชดประชันเสียดสีตามแบบของนักอักษรศาสตร์ ; Unit:ลีลา
 2. ลีลา : (N) ; style ; Syn:ท่วงทำนอง ; Def:ส่วนสัดและลักษณะความเคลื่อนไหวของการดำเนินทำนองและลำนำ ; Samp:เรื่อง “จดหมายถึงแผ่นดิน” ใช้ลีลาของการประชดประชันเสียดสีตามแบบของนักอักษรศาสตร์ ; Unit:ลีลา
 3. ลีลา : (N) ; grace ; Related:proceed gracefully ; Syn:ท่าทาง, ลีลาท่าทาง ; Samp:ลีลาการเต้นบัลเล่ต์ของคณะนี้ช่างพริ้วไหวจริงๆ
 4. จังหวะลีลา : (N) ; rhythmics ; Related:rhythm ; Syn:จังหวะ ; Samp:การแต่งฉันท์ต้องพิจารณาเรื่องจังหวะลีลาเป็นสำคัญ เพราะประกอบด้วยเสียงหนักเบาหรือเสียงเน้น
 5. ท่าทาง : (N) ; style ; Related:posture, gesture, action ; Syn:ลีลา, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, ท่วงท่า, ท่า, ท่าที, การวางท่า ; Samp:สมชายเดินด้วยท่าทางมั่นใจ
 6. ท่วงท่า : (N) ; manner ; Related:attitude, posture, gesture, action, motion ; Syn:ท่วงที, ท่าทาง, ท่า, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่วงที, ลีลา ; Def:การรู้จักวางกิริยาท่าทาง ; Samp:ด้วยลักษณะนิสัย หรือท่วงท่าประจำตัวของบุคคล ก็จะบอกได้ว่า เขาเป็นคนเช่นไร ; Unit:ท่วงท่า
 7. ทำนอง 1 : (N) ; rhythm ; Related:cadence ; Syn:จังหวะ, เสียงเพลง, จังหวะเพลง, ลีลา, ท่วงทำนอง, ลำนำ ; Def:ระเบียบของการร้อง ; Samp:ระยะแรกที่เขาเริ่มเรียนร้องเพลง เขาร้องไม่ถูกทำนองเลย ; Unit:ทำนอง
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : พุทฺธลีลา, more results...

Eng-Thai Lexitron Dict : พุทฺธลีลา, 15 found, display 1-15
 1. rhythm : (N) ; ลีลา
 2. pen 1 : (N) ; ลีลาการเขียน ; Related:สำนวนการเขียน
 3. style : (N) ; รูปแบบ ; Related:ลีลา, ท่าทาง, วิธีการ ; Syn:manner, method, way
 4. rhythmic gymnastics : (N) ; กีฬายิมนาสติกลีลา
 5. lifestyle : (N) ; วิถีทางการดำเนินชีวิต ; Related:ลีลาชีวิต, รูปแบบการดำเนินชีวิต
 6. chivvy : (VT) ; ไล่ล่า
 7. chivvy : (VI) ; ไล่ล่า
 8. chivy : (VT) ; ไล่ล่า
 9. chivy : (VI) ; ไล่ล่า
 10. alas : (INT) ; คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ ; Related:อนิจจา, พุทโธ่, โถ
 11. hound : (V) ; ล่า ; Related:ไล่ล่า, ติดตาม
 12. hunt : (VT) ; ล่า ; Related:ไล่, ล่าสัตว์, จับ, ไล่ล่า, วิ่งล่า, ไล่ตาม, ค้นหา
 13. hunt after : (PHRV) ; ตามล่า ; Related:ไล่ล่า, ไล่ตาม
 14. keep after : (PHRV) ; ไล่ตาม ; Related:ติดตาม, ไล่ล่า ; Syn:come after
 15. poach for : (PHRV) ; ล่าสัตว์ ; Related:ไล่ล่า (สัตว์), จับ (ปลา)

Royal Institute Thai-Thai Dict : พุทฺธลีลา, more than 5 found, display 1-5
 1. ลีลา : น. ท่าทาง, ท่าทางอันงาม, การเยื้องกราย, เช่น พุทธลีลา; ชื่อ พระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืนยกส้นพระบาท ขวาสูงขึ้นจากพื้น ปลายพระบาทยังจดอยู่กับพื้นอยู่ในท่าจะก้าว เพื่อทรงพระดำเนิน พระหัตถ์ขวาห้อยอยู่ในท่าไกว พระหัตถ์ซ้าย ยกเสมอพระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน ที่สร้างเป็นท่ายกพระหัตถ์ขวาก็มี; ท่วงทำนอง เช่น ลีลาการพูด ลีลาการเขียน; การเลือกสรรฉันท์หรือแบบประพันธ์ให้เหมาะ แก่ข้อความของเรื่อง เช่น ลีลาการประพันธ์. (ป., ส. ลีลา).
 2. ลีลากระทุ่ม : น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง, ลินลากระทุ่ม ก็เรียก.
 3. หงส์ลีลา : [หงลีลา] น. ชื่อท่ารำท่าหนึ่งอยู่ในลำดับว่า นาคาม้วนหาง กวางเดินดง หงส์ลีลา. (ฟ้อน).
 4. หงสลีลา, หงส์ลีลา : [หงสะลีลา, หงลีลา] น. ท่าเดินอย่างหงส์.
 5. กระบี่ลีลา : น. ชื่อเพลงกลองแขก เดิมเป็นเพลงของมลายู ทํานองห่าง ๆ เช่นเพลงกระบี่กระบอง, แล้วแปลงมาใช้เป็น เพลงร้องรํา ๒ ชั้น ทํานองให้ถี่เข้าประสมเล่นรวมมโหรีและ กลองแขก สมัยปลายรัชกาลที่ ๔ หรือต้นรัชกาลที่ ๕ เช่น ตอนโหรทูลท้าวเสนากุฎในเรื่องสังข์ศิลป์ชัย. (ดึกดําบรรพ์).
 6. Royal Institute Thai-Thai Dict : พุทฺธลีลา, more results...

Budhism Thai-Thai Dict : พุทฺธลีลา, 4 found, display 1-4
 1. บรมพุทโธบาย : อุบาย คือ วิธีของพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม จากศัพท์ว่าบรม (ปรม) + พุทธ (พุทฺธ) + อุบาย (อุปาย)
 2. คารวะ : ความเคารพ, ความเอื้อเฟือ, ความใส่ใจมองเห็นความสำคัญที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม มี ๖ อย่างคือ ๑.พุทฺธคารวตา ความเคารพในพระพุทธเจ้า ๒.ธมฺมคารวตา ความเคารพในพระธรรม ๓.สงฺฆคารวตา ความเคารพในพระสงฆ์ ๔.สิกฺขาคารวตา ความเคารพในการศึกษา ๕.อปฺปมาทคารวตา ความเคารพในความไม่ประมาท ๖.ปฏิสนฺถารคารวตา ความเคารพในปฏิสันถาร คือ การต้อนรับปราศรัย
 3. พุทฺโธ : ทรงเป็นผู้ตื่น ไม่หลงงมงายเองด้วย และทรงปลุกผู้อื่นให้ตื่นพ้นจากความหลงงมงายนั้นด้วย ทรงเป็นผู้เบิกบาน มีพระทัยผ่องแผ้ว บำเพ็ญพุทธกิจได้ถูกต้องบริบูรณ์
 4. ครุ : เสียงหนัก ได้แก่ ทีฆสระ คือ อา อี อู เอ โอ และสระที่มีพยัญชนะสะกด ซึ่งเรียกว่า สังโยค เช่น พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน

ETipitaka Pali-Thai Dict : พุทฺธลีลา, more than 5 found, display 1-5
 1. พุทฺธลีลา : อิต. ความสง่างามในการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้า
 2. พุทฺธ : (วิ.) ผู้รู้, ผู้ตรัสรู้. พุธฺ โพธเน, โต. แปลง ต เป็น ทฺธ ลบที่สุดธาตุ.
 3. ลีลา : อิต. การเยื้องกราย, กิริยา, มรรยาท, วิลาส, ความสวยงาม
 4. พุทฺธลีฬฺหา : อิต. ดู พุทฺธลีลา
 5. พุทฺธเทยฺย : (วิ.) ควรถวายแด่พระพุทธเจ้า วิ. พุทฺธสฺส เทยฺยํ พุทฺธเทยฺยํ. รูปฯ ๓๓๖.
 6. ETipitaka Pali-Thai Dict : พุทฺธลีลา, more results...

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : พุทฺธลีลา, 5 found, display 1-5
 1. พ.ศ. : พุทฺธสก, พุทฺธวสฺโส
 2. พุทธศาสนิกชน : พุทฺธมามโก, พุทฺธสาสนิโก
 3. ความรู้ : พุทฺธิ, สุต
 4. ผู้ตื่น : ชาคโร, พุทฺโธ
 5. พระพุทธเจ้า : โคตโม, สกฺยมุนิ, สกฺยสีโห, พุทฺโธ, ธมฺมราชา, มหามุนิ, ภควา, สตฺถา, สพฺพญฺญู, มุนินฺโท, นาโถ, ทสพโล, โลกนาโถ, สุคโต, องฺคีรโสโลกครุ, นรวโร, เทวาติเทโว, ตถาคโต, ธมฺมสฺสามิ, สมฺมาสมฺพุทฺโธ

(0.2632 sec)