Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: balance , then balance, balanced, bale, imbalance, outbalance, overbalance, unbalance, balancing .

Thai-Eng Lexitron Dict : balance, 41 found, display 1-41
 1. ทรงตัว : (V) ; balance ; Related:poise, keep one's balance, maintain poise, move smoothly, be firm on one's feet ; Ant:ล้มตัว ; Def:ตั้งตัวอยู่ได้, เลี้ยงตัวให้ยืนตรง, ทำให้สมดุล ; Samp:นักกายกรรมทรงตัวอยู่บนเส้นลวดได้นานทีเดียว
 2. เครื่องชั่ง : (N) ; balance ; Related:weighing machine, scale, steelyard ; Syn:ตาชั่ง, เครื่องตวง ; Def:อุปกรณ์สำหรับวัดน้ำหนักของสสาร ; Samp:ฉันบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราใช้เครื่องชั่งไม่เป็น ; Unit:เครื่อง
 3. เครื่องตวง : (N) ; balance ; Related:weighing instrument, scale ; Def:อุปกรณ์สำหรับวัดน้ำหนักของสสาร
 4. ดุล : (V) ; balance ; Related:equal ; Syn:เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน
 5. ดุล : (N) ; balance ; Related:equilibrium ; Syn:ความเท่ากัน, ความเสมอกัน, ความทัดเทียมกัน
 6. ตราชู : (N) ; balance ; Related:equipoise, poise ; Syn:ตาชั่ง, คันชั่ง, เครื่องชั่งสิ่งของ ; Def:เครื่องชั่งชนิดที่มีถาดชั่งห้อยอยู่ 2 ข้างคันชั่ง มีตุ้มน้ำหนักบอกน้ำหนักของของที่ชั่ง ; Samp:ร้านขายทองใช้ตราชูชั่งน้ำหนักทอง ; Unit:คัน
 7. ตาชั่ง : (N) ; balance ; Related:scales, steelyard ; Syn:เครื่องชั่ง, คันชั่ง ; Def:เครื่องชั่งสำหรับชั่งสิ่งของต่างๆ มีหลายชนิด ; Samp:เขามักจะตรวจสอบความเที่ยงของตาชั่งอยู่เสมอ ; Unit:คัน, เครื่อง
 8. ตุล : (N) ; balance ; Related:pair of scales, steelyard, ancient measure or weight ; Syn:ตราชั่ง, ตราชู, คันชั่ง, ตุลย์ ; Unit:คัน
 9. ถ่วงดุล : (V) ; balance ; Related:offset, scale, take an equilibrium ; Def:ทำให้หนักเท่ากัน ; Samp:จอมพลป.พิบูลสงครามได้ก่อตั้งสหบาลกรรมกรไทยขึ้น เพื่อถ่วงดุลอำนาจของสหอาชีวะกรรมกรแห่งประเทศไทย
 10. ยอดเงิน : (N) ; balance ; Samp:ยอดเงินคงเหลือจากการหักต้นทุนแล้วได้กำไรหนึ่งหมื่นบาท
 11. สมดุล : (N) ; balance ; Related:equilibrium, equivalence, evenness ; Samp:การมุ่งแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวโดดๆ ทำให้เกิดการเสียสมดุล
 12. งบดุล : (N) ; balance sheet ; Related:statement, record ; Def:รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ; Samp:งบต่างๆ ที่อาจจะให้คอมพิวเตอร์ทำให้คือ งบรายได้ งบดุล แผนกำไร และรายงายด้านการเงินอื่นๆ
 13. ดุลการค้า : (N) ; balance of trade
 14. ดุลการชำระเงิน : (N) ; balance of payments
 15. ดุลชำระหนี้ : (N) ; balance of payments
 16. ดุลอำนาจ : (N) ; balance of power
 17. ถ่วงล้อ : (V) ; balance a wheel ; Def:ทำให้จุดศูนย์ถ่วงของล้อเท่ากัน
 18. ทรง : (V) ; keep one's balance ; Related:balance oneself ; Def:ตั้งอยู่ได้ ; Samp:เฮลิคอปเตอร์ทรงตัวอยู่ในอากาศได้โดยอาศัยแรงยกจากปีกทั้งสองข้าง
 19. ขาดดุลการค้า : (V) ; have a balance of trade deficit ; Related:suffer a loss, be worse off, be out of pocket ; Syn:ขาดดุล, เสียดุลการค้า ; Ant:เกินดุล, ได้ดุลการค้า ; Def:มูลค่าของสินค้าที่นำเข้าสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งออก ; Samp:นับแต่ปี 2523 เป็นต้นมาสหรัฐขาดดุลการค้ากับทั่วโลก 32 พันล้านเหรียญดอลลาร์และเพิ่มเป็น 171 พันล้านเหรียญในปีต่อมา
 20. ถ่วงอำนาจ : (V) ; hold the balance of power ; Syn:คานอำนาจ ; Def:หน่วงเหนี่ยวอำนาจเอาไว้ ; Samp:สังคมบางสังคมมีกลุ่มอำนาจหลายกลุ่มคอยถ่วงอำนาจกันจึงไม่ทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจมากที่สุด
 21. คงเหลือ : (V) ; remain ; Related:balance ; Syn:ยังเหลือ ; Ant:หมด, เกลี้ยง ; Samp:เงินในธนาคารคงเหลือ 50 บาท
 22. ความเท่าเทียม : (N) ; equality ; Related:balance, justice, coequality ; Syn:ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความทัดเทียม ; Ant:ความไม่เท่าเทียม ; Samp:ยุคประชาธิปไตยใครๆ ก็เรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคม
 23. ความเสมอภาค : (N) ; equality ; Related:balance, equation, equivalence, equity ; Syn:ความเท่าเทียมกัน, ความเท่ากัน ; Samp:ในการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนย่อมมีความเสมอภาค
 24. กาลเทศะ : (N) ; propriety ; Related:suitability, balance, rightness, appropriateness ; Syn:ความเหมาะสม, ความสมควร, ความเหมาะเจาะ ; Def:ความควรและไม่ควร ; Samp:เราต้องรู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
 25. เฉลี่ย : (V) ; average ; Related:balance out to, make on average, to estimate an average ; Samp:ชาวประมงในหมู่บ้านนี้ เฉลี่ยแล้วแต่ละคนมีรายได้ 500-600 บาทต่อเดือน
 26. ความไม่สมดุล : (N) ; unbalance ; Related:imbalance ; Ant:ความสมดุล ; Def:ความไม่เท่าเทียมกัน ; Samp:รัฐบาลเร่งแก้ไขความไม่สมดุลของรายรับรายจ่ายของประเทศ
 27. เกินดุล : (V) ; overbalance ; Related:outweigh ; Ant:ขาดดุล ; Def:ไม่เท่าเทียมกันโดยส่วนหนึ่งมีมากกว่าอีกส่วน ; Samp:ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกัมพูชายังเกินดุลของนักทำลายอีกมาก
 28. สมดุล : (ADJ) ; balanced ; Syn:พอเหมาะ ; Samp:ภาวะการเงินของประเทศอยู่ในภาวะสมดุล
 29. การทรงตัว : (N) ; balancing act ; Syn:การเลี้ยงตัว
 30. ตูม 2 : (N) ; bale-fruit ; Related:Aegle marmelos ; Syn:มะตูม ; Def:ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ต้นและกิ่งมีหนาม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ นิยมใช้ในการมงคล ผลกลมทุย รสหวานเจือเผ็ด ใช้ทำยาได้ ; Samp:น้ำมะตูมถือเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง ; Unit:ต้น
 31. ดุลภาค : (N) ; equity ; Related:equality, state of balance, equilibrium ; Syn:ความเท่าเทียม, ความเสมอกัน, ความสมดุล, ความเสมอภาค
 32. ถลำ : (V) ; slip ; Related:lose balance, fall ; Syn:ลื่นถลำ, เซถลำ ; Def:ก้าวล่วงจนพลั้งพลาดหรือเซร่วง ; Samp:เท้าของเขาถลำลงไปในหลุมเขา
 33. ติดตะกร้อ : (V) ; play Thai ball game balancing on one's knee or arm ; Related:play a Siamese football and control its movement by the knees or the arms ; Def:บังคับตะกร้อให้ติดอยู่บนเข่าหรือแขนเป็นต้น ; Samp:เขาถนัดติดตะกร้อในท่าแบบต่างๆ
 34. สมดุล : (V) ; be balanced ; Syn:เท่ากัน, เสมอกัน ; Samp:ภาวะว่างงานเกิดขึ้นเพราะปริมาณของคนกับงานไม่สมดุลกัน
 35. ได้ขนาด : (V) ; be proportionate ; Related:be proportional, be balanced ; Def:ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ; Samp:ไม้ไผ่ที่ตัดมาได้ขนาดกับรั้วเดิมพอดี
 36. ได้ส่วน : (V) ; be proportionate ; Related:be proportional, be balanced ; Def:ได้ขนาดที่พอเหมาะพอดี ; Samp:รูปปั้นนี้ได้ส่วน ดูสวยงามลงตัวเหมือนของจริงมาก
 37. สมตัว : (V) ; be well-proportioned ; Related:be well-balanced ; Def:เหมาะกับตัวเอง ; Samp:ตัวของเขาเล็ก เท้าสั้น แต่เขาวิ่งเร็วและคล่องแคล่วว่องไว ไม่สมตัว
 38. สมตัว : (V) ; be well proportioned ; Related:be well-balanced ; Def:เหมาะกับตัวเอง ; Samp:ตัวของเขาเล็ก เท้าสั้น แต่เขาวิ่งเร็วและคล่องแคล่วว่องไว ไม่สมตัว
 39. เสมอ : (V) ; be equal ; Related:be even, be balanced ; Syn:เท่ากัน ; Def:มีความเท่าเทียมกันหรือเหมือนกัน ; Samp:เขาสองคนเสมอกันในเรื่องความหล่อ แต่ฐานะต่างกันราวฟ้ากับดิน
 40. ก้ำกึ่ง : (ADJ) ; well-matched ; Related:well-balanced, evenly matched ; Def:เกือบเท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ไล่เลี่ยกัน ; Samp:นักมวยทั้งสองคนนี้มีฝีมือก้ำกึ่งกันมาก
 41. ก้ำกึ่ง : (V) ; be well-matched ; Related:be equal in strength, be well-balanced, be evenly matched ; Def:เกือบเท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ไล่เลี่ยกัน ; Samp:ความสามารถของเขาทั้งสองคนก้ำกึ่งกันอยู่
 42. [1-41]

(0.1385 sec)