Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: conservation , then conservation, conservationist, conserve, preservation, reservation .

Eng-Thai Lexitron Dict : conservation, more than 7 found, display 1-7
 1. conservation : (N) ; การป้องกันความสูญเสีย ; Related:การสงวนไว้, การรักษาไว้ ; Syn:preservation, protection
 2. conservation : (N) ; การอนุรักษ์ธรรมชาติ
 3. preservation : (N) ; การสงวน ; Related:การรักษาไว้, การดำรงรักษา ; Syn:security, safety, conservation
 4. guardianship : (N) ; ความคุ้มครอง ; Syn:care, conservation, protection
 5. conservationist : (N) ; นักอนุรักษ์ธรรมชาติ ; Syn:environmentalist
 6. conserve : (VT) ; ถนอมอาหาร (ผลไม้)
 7. conserve : (VT) ; ทำให้ปลอดภัย ; Related:ทำให้คงไว้ ; Syn:save, preserve, maintain
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : conservation, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : conservation, more than 7 found, display 1-7
 1. การอนุรักษ์ : (N) ; conservation ; Ant:การทำลาย ; Def:การเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคต หรือเพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ; Samp:ในหลวงทรงแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
 2. การสงวน : (N) ; preservation ; Related:conservation, protection, reservation ; Syn:การรักษา, การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา ; Def:การถนอมรักษาไว้, การหวงแหนไว้ ; Samp:การสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง, การไม่ฆ่าสัตว์ตังแต่ยังไม่โตเต็มที่ เป็นต้น
 3. การถนอม : (N) ; preservation ; Related:keep, conservation, nourishment, protection ; Syn:การสนอม, การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง ; Ant:การทำลาย ; Def:การระวังประคับประคองไว้ให้ดี เช่น การถนอมน้ำใจ, การใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว เช่น การถนอมของกินของใช้ การถนอมแรง, การเก็บไว้อย่างดี, การสนอม ก็ว่า ; Samp:ในยุคแรกๆ มนุษย์รู้จักใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการถนอมและแปรรูปอาหารในขั้นตอนง่ายๆ เช่น การทำน้ำปลา ปลาร้า เนยแข็ง และ ไวน์
 4. การสำรอง : (N) ; reservation ; Syn:การเผื่อ ; Def:การมีไว้หรือตระเตรียมไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด ; Samp:ขณะนี้บริษัทน้ำมันหลายแห่งมีการสำรองน้ำมันเพื่อป้องกันปัญหาน้ำมันขาดแคลน
 5. สงวนพันธุ์ : (V) ; conserve ; Related:preserve, reserve, save, sustain ; Def:ถนอมรักษาพันธุ์ไว้
 6. อนุรักษ์ : (V) ; conserve ; Related:preserve, protect, take care of, guard ; Syn:รักษา, สงวน ; Ant:ทำลาย ; Def:รักษาให้คงเดิม ; Samp:ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง
 7. การทะนุบำรุง : (N) ; maintenance ; Related:keep, preservation, reservation, retention ; Syn:การดูแลรักษา, การเอาใจใส่, การป้องกัน, การทำนุบำรุง, การบำรุงรักษา ; Ant:การทำลาย ; Def:การเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น การทะนุบำรุงบิดามารดา การทะนุบำรุงบุตรธิดา, การซ่อมแซมรักษา, การอุดหนุนให้เจริญขึ้น เช่น การทะนุบำรุงวัด, การธำรงรักษาไว้ เช่น การทะนุบำรุงศาสนา การทะนุบำรุงบ้านเมือง, การทำนุบำรุง ก็ว่า ; Samp:การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : conservation, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : conservation, not found

Budhism Thai-Thai Dict : conservation, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : conservation, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : conservation, not found

(0.1267 sec)