Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: preserve , then conserve, deserve, preserver, preserves, preservation, preservative, preserve, preserved, preserving, serve .

Eng-Thai Lexitron Dict : preserve, more than 7 found, display 1-7
 1. preserve : (VT) ; ทำให้คงอยู่ ; Related:สงวน, อนุรักษ์ ; Syn:conserve
 2. preserve : (VT) ; ถนอมอาหาร ; Related:เก็บรักษาอาหารไม่ให้เสีย ; Syn:conserve, salt, pickle ; Ant:waste
 3. preserve : (VT) ; ทำแยม
 4. preserve : (VT) ; ปกป้องจากอันตราย ; Related:ปกป้อง, พิทักษ์ ; Syn:protect, shield, save
 5. preserve : (N) ; ป่าสงวน ; Related:พื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับสัตว์
 6. preserve for : (PHRV) ; สงวนไว้เพื่อ ; Related:รักษาไว้เพื่อ
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : preserve, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : preserve, more than 7 found, display 1-7
 1. ถนอม : (V) ; preserve ; Related:conserve, save, husband ; Syn:เก็บ, รักษา ; Def:ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว ; Samp:อย่างหนึ่งที่พ่อไม่ชอบคืออ่านค้างแล้วพับหน้าหนังสือค้างไว้ พ่อถนอมหนังสือนักต้องหาที่คั่นหนังสือมาใช้
 2. สงวน : (V) ; preserve ; Related:conserve, save, husband, keep ; Syn:ถนอม, รักษา, เก็บ ; Def:ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้ ; Samp:ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้
 3. เก็บ 1 : (V) ; preserve ; Related:store, keep, conserve, maintain ; Syn:รักษา ; Def:รักษาไว้ ; Samp:กระติกน้ำร้อนชนิดนี้สามารถเก็บความร้อนได้นานถึง 24 ชั่วโมง
 4. เขตสงวน : (N) ; preserve ; Related:nature reserve, game reserve ; Samp:ผลจากการบุกรุกทำลายป่าในระบบนิเวศคือเราต้องสูญเสียพืชพันธุ์คุ้มครองชนิดต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามเขตสงวน ; Unit:แห่ง, เขต
 5. ทะนุบำรุง : (V) ; preserve ; Related:maintain ; Syn:บำรุง, อุปถัมภ์ ; Def:ซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, ธำรงรักษาไว้ ; Samp:ชาวพุทธมีหน้าที่ที่จะต้องทะนุบำรุงพุทธศาสนา
 6. รักษา : (V) ; preserve ; Related:keep, protect ; Syn:ปกป้อง, พิทักษ์ ; Def:รักษาไว้ให้คงอยู่มิให้สูญเสีย ; Samp:ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไว้
 7. ถนอมอาหาร : (V) ; preserve (food) ; Related:food preservation ; Def:เก็บผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ไว้ให้อยู่ได้นานๆ ด้วยกรรมวิธีบางอย่าง เพื่อกันเสียหรือเสื่อมคุณภาพ ; Samp:แม่บ้านอาจถนอมอาหารด้วยการดอง
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : preserve, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : preserve, not found

Budhism Thai-Thai Dict : preserve, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : preserve, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : preserve, not found

(0.2135 sec)