Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: preserve , then conserve, deserve, preserver, preserves, preservation, preservative, preserve, preserved, preserving, serve .

Thai-Eng Lexitron Dict : preserve, 71 found, display 1-50
 1. ถนอม : (V) ; preserve ; Related:conserve, save, husband ; Syn:เก็บ, รักษา ; Def:ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว ; Samp:อย่างหนึ่งที่พ่อไม่ชอบคืออ่านค้างแล้วพับหน้าหนังสือค้างไว้ พ่อถนอมหนังสือนักต้องหาที่คั่นหนังสือมาใช้
 2. สงวน : (V) ; preserve ; Related:conserve, save, husband, keep ; Syn:ถนอม, รักษา, เก็บ ; Def:ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้ ; Samp:ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้
 3. เก็บ 1 : (V) ; preserve ; Related:store, keep, conserve, maintain ; Syn:รักษา ; Def:รักษาไว้ ; Samp:กระติกน้ำร้อนชนิดนี้สามารถเก็บความร้อนได้นานถึง 24 ชั่วโมง
 4. เขตสงวน : (N) ; preserve ; Related:nature reserve, game reserve ; Samp:ผลจากการบุกรุกทำลายป่าในระบบนิเวศคือเราต้องสูญเสียพืชพันธุ์คุ้มครองชนิดต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามเขตสงวน ; Unit:แห่ง, เขต
 5. ทะนุบำรุง : (V) ; preserve ; Related:maintain ; Syn:บำรุง, อุปถัมภ์ ; Def:ซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, ธำรงรักษาไว้ ; Samp:ชาวพุทธมีหน้าที่ที่จะต้องทะนุบำรุงพุทธศาสนา
 6. รักษา : (V) ; preserve ; Related:keep, protect ; Syn:ปกป้อง, พิทักษ์ ; Def:รักษาไว้ให้คงอยู่มิให้สูญเสีย ; Samp:ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไว้
 7. ถนอมอาหาร : (V) ; preserve (food) ; Related:food preservation ; Def:เก็บผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ไว้ให้อยู่ได้นานๆ ด้วยกรรมวิธีบางอย่าง เพื่อกันเสียหรือเสื่อมคุณภาพ ; Samp:แม่บ้านอาจถนอมอาหารด้วยการดอง
 8. หวงตัว : (V) ; preserve one's purity ; Related:lead a moral life ; Syn:รักนวลสงวนตัว ; Ant:ปล่อยตัว ; Def:ไม่ยอมให้ชายถูกต้องตัว, ไม่ใกล้ชิดสนิทสนมกับใครง่ายๆ ; Samp:เป็นผู้หญิงควรจะหวงตัวไว้บ้าง
 9. ผลไม้แช่อิ่ม : (N) ; fruit preserve ; Def:ผลไม้ที่แช่น้ำตาลเชื่อมจนอิ่มตัว ; Samp:ผลไม้แช่อิ่มเจ้านี้อร่อยนัก
 10. สงวนพันธุ์ : (V) ; conserve ; Related:preserve, reserve, save, sustain ; Def:ถนอมรักษาพันธุ์ไว้
 11. อนุรักษ์ : (V) ; conserve ; Related:preserve, protect, take care of, guard ; Syn:รักษา, สงวน ; Ant:ทำลาย ; Def:รักษาให้คงเดิม ; Samp:ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง
 12. เก็บรักษา : (V) ; keep ; Related:preserve, conserve, maintain ; Syn:รักษา ; Ant:ทิ้งขว้าง ; Samp:กรมศิลปากรได้สอบค้นต้นฉบับลานทองพบว่าต้นฉบับดังกล่าวเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 13. ธำรง : (V) ; maintain ; Related:keep, preserve, hold, conserve, repair, renew, reserve, save ; Syn:รักษา, ดำรง, ทรง ; Samp:คนไทยต้องธำรงความเป็นไทยเอาไว้ให้สืบต่อไปชั่วลูกหลาน
 14. ดอง 1 : (V) ; pickle ; Related:preserve, soak in ; Syn:หมัก, แช่, เก็บ ; Def:แช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน หรือเพื่อไม่ให้เปื่อยเน่า ; Samp:คนไทยมีวิธีถนอมอาหารหลายวิธีได้แก่วิธีดอง เช่น มะม่วงดอง มะยมดอง
 15. ค้ำจุน : (V) ; support ; Related:bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster ; Syn:ค้ำชู, เสริม, สนับสนุน, หนุน, ค้ำ ; Def:อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้ ; Samp:นายทุนรายใหญ่ๆ จับมือกันเอาทรัพยากรของชาติไปทำธุรกิจ ค้ำจุนการงานของกันและกัน
 16. ค้ำชู : (V) ; support ; Related:maintain, sustain, uphold, prop up, back up, hold up, preserve ; Syn:เกื้อหนุน, ค้ำจุน, เชิดชู ; Def:บำรุงให้เจริญขึ้น, พยุงให้สูงขึ้น ; Samp:เขาจะต้องหาเงินมาค้ำชูองค์การนี้ให้อยู่รอด
 17. คุ้ม 1 : (V) ; protect ; Related:guard, escort, defend, preserve ; Syn:คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, รักษา ; Samp:เขารอดกลับมาได้เพราะบารมีของเจ้าพ่อคุ้มไว้
 18. คุ้มกัน : (V) ; protect ; Related:guard, escort, defend, preserve ; Syn:ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง ; Def:คุ้มครองป้องกันให้ปลอดจากภัยอันตราย, ปลอดพ้นจากข้อผูกพันบางอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียม ; Samp:บริเวณพรมแดนของทั้ง 2 ฝ่ายมีทหารคุ้มกันอย่างเข้มแข็ง
 19. คุ้มครอง : (V) ; protect ; Related:guard, escort, defend, preserve ; Syn:ปกป้อง, ป้องกัน, รักษา ; Samp:แม่ทุกคนจะยอมสู้จนตัวตายเพื่อคุ้มครองลูกของตน
 20. ทำนุบำรุง : (V) ; care ; Related:keep up, maintain, preserve ; Syn:ธำรงรักษา, บำรุงรักษา, ธำรง, คงไว้, บำรุง, อุดหนุน ; Ant:ละเลย, ทำลาย, ไม่เอาใจใส่ ; Def:เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู ; Samp:พระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงทุกด้าน
 21. ปกปักรักษา : (V) ; protect ; Related:defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain ; Syn:ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน, ดูแล ; Ant:ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง ; Def:ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย ; Samp:เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย
 22. ยังชีพ : (V) ; support life ; Related:sustain, maintain, keep up, preserve ; Syn:เลี้ยงชีพ, เลี้ยงชีวิต, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ; Def:ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ; Samp:น้ำที่มนุษย์ต้องการใช้ยังชีพกำลังจะเป็นพิษขึ้นทุกที
 23. ยังชีพ : (V) ; support life ; Related:sustain, maintain, keep up, preserve ; Syn:เลี้ยงชีพ, เลี้ยงชีวิต, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ; Def:ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ; Samp:น้ำที่มนุษย์ต้องการใช้ยังชีพกำลังจะเป็นพิษขึ้นทุกที
 24. หนุน : (V) ; support ; Related:bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster ; Syn:เสริม, สนับสนุน, ผลักดัน ; Def:อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้ ; Samp:รัฐบาลปัจจุบันตัดสินใจหนุนจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
 25. ตระหนี่ตัว : (V) ; reserve ; Related:keep back, forbear, retain, preserve one's purity ; Syn:หวงตัว ; Def:ไม่อยากให้ใครถูกเนื้อต้องตัวหรือไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว ; Samp:หนูน้อยตระหนี่ตัวไม่ยอมให้ใครอุ้ม
 26. ลอยแก้ว : (N) ; fruit in syrup ; Related:a sweet preserve made of sour fruit steeped in syrup and little salt, fruit salad ; Def:ของหวานทำด้วยเนื้อผลไม้รสเปรี้ยวลอยในน้ำเชื่อมเจือเกลือเล็กน้อย
 27. การถนอม : (N) ; preservation ; Related:keep, conservation, nourishment, protection ; Syn:การสนอม, การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง ; Ant:การทำลาย ; Def:การระวังประคับประคองไว้ให้ดี เช่น การถนอมน้ำใจ, การใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว เช่น การถนอมของกินของใช้ การถนอมแรง, การเก็บไว้อย่างดี, การสนอม ก็ว่า ; Samp:ในยุคแรกๆ มนุษย์รู้จักใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการถนอมและแปรรูปอาหารในขั้นตอนง่ายๆ เช่น การทำน้ำปลา ปลาร้า เนยแข็ง และ ไวน์
 28. การรับใช้ : (N) ; serve ; Related:service ; Syn:การบริการ, การปรนนิบัติ ; Samp:การรับใช้เบื้องพระยุคลบาทถือเป็นความภูมิใจของครอบครัว
 29. การสงวน : (N) ; preservation ; Related:conservation, protection, reservation ; Syn:การรักษา, การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา ; Def:การถนอมรักษาไว้, การหวงแหนไว้ ; Samp:การสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง, การไม่ฆ่าสัตว์ตังแต่ยังไม่โตเต็มที่ เป็นต้น
 30. เข้าประจำการ : (V) ; serve ; Related:be on active service, be on active duty, be active, be on service, enlist in the army ; Syn:ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติราชการ ; Def:เข้าปฏิบัติหน้าที่ ; Samp:ทหารอเมริกันนับหมื่นนับแสนคนทยอยเดินทางไปเข้าประจำการที่ชายแดนซาอุดิอาระเบีย
 31. เข้าประจำตำแหน่ง : (V) ; serve ; Related:take the position/post ; Syn:เข้ารับตำแหน่ง ; Samp:คุณพ่อเข้าประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการแทนผู้ว่าราชการที่เสียชีวิตไป
 32. ชำ 2 : (ADJ) ; preserved ; Related:dry ; Def:ที่เป็นของแห้ง ; Samp:ร้านแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของชำ
 33. รับใช้ 2 : (V) ; serve ; Related:give service to, be in service of, offer one's service ; Def:ให้บริการ ; Samp:เขาตั้งปณิธานเอาไว้ว่า จะไปทำงานเป็นหมอรับใช้ประชาชนในชนบท
 34. สมน้ำสมเนื้อ : (V) ; deserve ; Related:merit, be a match for, be equal to ; Def:อย่างพอเหมาะพอดีกัน ; Samp:รางวัลที่เขาให้มาก็พอสมน้ำสมเนื้อกับความเหนื่อยที่ได้ลงทุนไป
 35. สมน้ำสมเนื้อ : (V) ; deserve ; Related:merit, be a match for, be equal to ; Def:อย่างพอเหมาะพอดีกัน ; Samp:รางวัลที่เขาให้มาก็พอสมน้ำสมเนื้อกับความเหนื่อยที่ได้ลงทุนไป
 36. สารกันบูด : (N) ; preservative ; Syn:สารกันเสีย, ยากันบูด ; Def:สิ่งที่ผสมลงในอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เน่าเสียก่อนกำหนด ; Samp:ในอาหารกระป๋องใส่สารกันบูดมาก เพื่อให้เก็บไว้ได้นานๆ ; Unit:ชนิด
 37. หมักดอง : (ADJ) ; preserved ; Related:processed, kept in vinegar or salt solution ; Syn:ดอง ; Def:แช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน ; Samp:เหตุผลของการทำอาหารหมักดองในอดีต เป็นเพียงเพื่อต้องการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 38. เดินโต๊ะ : (V) ; serve at the table ; Related:serve, wait on a table ; Def:ยกอาหารและเครื่องดื่มมาให้ผู้นั่งโต๊ะกิน
 39. ไข่เยี่ยวม้า : (N) ; preserved egg ; Related:egg prepared by soaking in quick lime which turns the albumen green or black ; Syn:ไข่สำเภา ; Def:ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง ; Samp:ชาวบ้านสามารถแปรรูปไข่ที่เหลือจากการขายสดมาทำเป็นไข่เยี่ยวม้า ; Unit:ฟอง, ใบ, ลูก
 40. ไข่สำเภา : (N) ; preserved egg ; Related:egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green or black ; Syn:ไข่เยี่ยวม้า ; Def:ไข่ที่นำไปแช่น้ำด่าง ; Samp:เธอไม่รู้จักไข่สำเภาเหรอ มันก็คือไข่เยี่ยวม้านั่นแหละ ; Unit:ฟอง, ใบ, ลูก
 41. ต้มเปอะ : (N) ; curries with bamboo shoot, preserved fish, without coconut milk ; Def:ชื่อแกงอย่างหนึ่ง ใช้หัวตาลหรือหน่อไม้หรือใบขี้เหล็กเป็นต้น คล้ายแกงขี้เหล็ก แต่ไม่ใส่กะทิ ใส่ข้าวคั่วกับปลาร้าผสมด้วย
 42. รับราชการ : (V) ; serve under the crown ; Related:work in the government service, enter government service, be a official, be in the service ; Def:ทำงานเป็นข้าราชการ ; Samp:ระหว่างรับราชการนี้ ครูได้ทำงานออกแบบหลายอย่าง
 43. สมน้ำหน้า : (V) ; serve someone right ; Related:get (what) one deserves ; Syn:สม ; Def:เหมาะสมแล้วที่ได้รับผลร้ายเช่นนั้น, เหมาะกับที่ทำเช่นนั้น ; Samp:ญาติๆ พากันสมน้ำหน้าที่เธอไม่ยอมเชื่อฟังแต่แรก
 44. สมศักดิ์ศรี : (V) ; deserve one's dignity ; Related:be suitable for one's rank, be worthy of one's dignity ; Syn:สมศักดิ์ ; Def:สมควรแก่เกียรติยศชื่อเสียง ; Samp:เขาคิดว่านี่เป็นงานต่ำ ไม่สมศักดิ์ศรีลูกผู้ดีอย่างเขา
 45. ป่าสงวน : (N) ; conserved forest ; Related:forestry preservation, preserved forest ; Def:ป่าไม้ที่ห้ามการตัดไม้และล่าสัตว์ ; Samp:ชาวบ้านบางคนก็อพยพย้ายถิ่นทำกินเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีอยู่นับสิบล้านคน ; Unit:แห่ง, ที่
 46. ต้มปลาร้า : (N) ; curries with preserved fish ; Def:ชื่อแกงอย่างหนึ่ง ใช้หัวตาลหรือหน่อไม้เป็นต้นเป็นผัก มีลักษณะคล้ายแกงเลียง แต่ใส่ปลาร้า
 47. ร้า 2 : (N) ; fish preserved with salt ; Related:fermented fish ; Syn:ปลาร้า ; Def:ชื่ออาหารชนิดหนึ่งทำด้วยปลาหมักเกลือ
 48. ไหปลาร้า : (N) ; jar containing preserved fish ; Def:ชื่อไหชนิดหนึ่ง มีขอบรอบปากสำหรับหล่อน้ำและมีฝาปิด ใช้หมักปลาร้า ; Unit:ไห, ลูก
 49. ควรค่า : (V) ; be worthy of ; Related:deserve, be worthwhile, be valuable ; Syn:มีค่า, มีคุณค่า, สมควร ; Def:มีคุณสมบัติเหมาะสม ; Samp:นิยายเรื่องนี้ควรค่าที่จะได้รางวัลชนะเลิศ
 50. [1-50] | 51-71

(0.1334 sec)