Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: preservation , then conservation, preserver, preservation, preservationist, preserve .

Eng-Thai Lexitron Dict : preservation, more than 7 found, display 1-7
 1. preservation : (N) ; การสงวน ; Related:การรักษาไว้, การดำรงรักษา ; Syn:security, safety, conservation
 2. self-preservation : (N) ; สัญชาตญาณการเอาตัวรอด ; Related:ความสามารถในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด, การรักษาตัวรอด ; Syn:selfishness, self-defense
 3. storage : (N) ; การเก็บ ; Related:การเก็บรักษา ; Syn:preservation
 4. tanning : (N) ; การฟอกหนังให้นิ่ม ; Syn:preservation
 5. conservation : (N) ; การป้องกันความสูญเสีย ; Related:การสงวนไว้, การรักษาไว้ ; Syn:preservation, protection
 6. maintenance : (N) ; การรักษาสภาพ ; Related:การผดุง, การทะนุบำรุง, การดูแลรักษา ; Syn:upkeep, continuation, preservation
 7. vandalism : (N) ; การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล ; Syn:barbarism, destruction, sabogate ; Ant:protection, preservation, replacement
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : preservation, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : preservation, more than 7 found, display 1-7
 1. การสงวน : (N) ; preservation ; Related:conservation, protection, reservation ; Syn:การรักษา, การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา ; Def:การถนอมรักษาไว้, การหวงแหนไว้ ; Samp:การสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง, การไม่ฆ่าสัตว์ตังแต่ยังไม่โตเต็มที่ เป็นต้น
 2. การถนอม : (N) ; preservation ; Related:keep, conservation, nourishment, protection ; Syn:การสนอม, การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง ; Ant:การทำลาย ; Def:การระวังประคับประคองไว้ให้ดี เช่น การถนอมน้ำใจ, การใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว เช่น การถนอมของกินของใช้ การถนอมแรง, การเก็บไว้อย่างดี, การสนอม ก็ว่า ; Samp:ในยุคแรกๆ มนุษย์รู้จักใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการถนอมและแปรรูปอาหารในขั้นตอนง่ายๆ เช่น การทำน้ำปลา ปลาร้า เนยแข็ง และ ไวน์
 3. การดำรง : (N) ; maintenance ; Related:protection, preservation, keeping ; Syn:การรักษา ; Def:การรักษาไว้ให้มีอยู่
 4. การทะนุบำรุง : (N) ; maintenance ; Related:keep, preservation, reservation, retention ; Syn:การดูแลรักษา, การเอาใจใส่, การป้องกัน, การทำนุบำรุง, การบำรุงรักษา ; Ant:การทำลาย ; Def:การเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น การทะนุบำรุงบิดามารดา การทะนุบำรุงบุตรธิดา, การซ่อมแซมรักษา, การอุดหนุนให้เจริญขึ้น เช่น การทะนุบำรุงวัด, การธำรงรักษาไว้ เช่น การทะนุบำรุงศาสนา การทะนุบำรุงบ้านเมือง, การทำนุบำรุง ก็ว่า ; Samp:การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคน
 5. การธำรง : (N) ; maintenance ; Related:defensibility, protection, preservation ; Syn:การดำรง, การคงอยู่, การรักษา, การทรงไว้, การชูไว้ ; Ant:การทำลาย ; Samp:ไม่มีทางใดจะดี จะตรง จะสำคัญยิ่งไปกว่าการธำรงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัย ทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติ
 6. ถนอมอาหาร : (V) ; preserve (food) ; Related:food preservation ; Def:เก็บผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ไว้ให้อยู่ได้นานๆ ด้วยกรรมวิธีบางอย่าง เพื่อกันเสียหรือเสื่อมคุณภาพ ; Samp:แม่บ้านอาจถนอมอาหารด้วยการดอง
 7. การดอง : (N) ; pickling ; Related:preservation in salt ; Def:การแช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน ; Samp:หนึ่งในขั้นตอนการดองผัก คือต้องมีการตากแห้งผักเสียก่อน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : preservation, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : preservation, not found

Budhism Thai-Thai Dict : preservation, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : preservation, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : preservation, not found

(0.1559 sec)