Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: preserver , then preserver, preservation, preserve, server .

Eng-Thai Lexitron Dict : preserver, more than 7 found, display 1-7
 1. preserver : (N) ; สิ่งปกป้อง ; Related:ผู้พิทักษ์ ; Syn:guardian, savior, support
 2. life preserver : (N) ; อุปกรณ์ ; Related:อุปกรณ์ที่ใช้สวมเพื่อให้ลอยอยู่เหนือน้ำ
 3. life preserver : (N) ; อาวุธ (คำสแลง) ; Syn:weapon
 4. preservation : (N) ; การสงวน ; Related:การรักษาไว้, การดำรงรักษา ; Syn:security, safety, conservation
 5. preserve : (VT) ; ทำแยม
 6. preserve : (VT) ; ปกป้องจากอันตราย ; Related:ปกป้อง, พิทักษ์ ; Syn:protect, shield, save
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : preserver, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : preserver, more than 7 found, display 1-7
 1. การถนอม : (N) ; preservation ; Related:keep, conservation, nourishment, protection ; Syn:การสนอม, การรักษา, การป้องกัน, การบำรุง ; Ant:การทำลาย ; Def:การระวังประคับประคองไว้ให้ดี เช่น การถนอมน้ำใจ, การใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว เช่น การถนอมของกินของใช้ การถนอมแรง, การเก็บไว้อย่างดี, การสนอม ก็ว่า ; Samp:ในยุคแรกๆ มนุษย์รู้จักใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการถนอมและแปรรูปอาหารในขั้นตอนง่ายๆ เช่น การทำน้ำปลา ปลาร้า เนยแข็ง และ ไวน์
 2. การสงวน : (N) ; preservation ; Related:conservation, protection, reservation ; Syn:การรักษา, การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา ; Def:การถนอมรักษาไว้, การหวงแหนไว้ ; Samp:การสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง, การไม่ฆ่าสัตว์ตังแต่ยังไม่โตเต็มที่ เป็นต้น
 3. เก็บ 1 : (V) ; preserve ; Related:store, keep, conserve, maintain ; Syn:รักษา ; Def:รักษาไว้ ; Samp:กระติกน้ำร้อนชนิดนี้สามารถเก็บความร้อนได้นานถึง 24 ชั่วโมง
 4. เขตสงวน : (N) ; preserve ; Related:nature reserve, game reserve ; Samp:ผลจากการบุกรุกทำลายป่าในระบบนิเวศคือเราต้องสูญเสียพืชพันธุ์คุ้มครองชนิดต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามเขตสงวน ; Unit:แห่ง, เขต
 5. ถนอม : (V) ; preserve ; Related:conserve, save, husband ; Syn:เก็บ, รักษา ; Def:ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว ; Samp:อย่างหนึ่งที่พ่อไม่ชอบคืออ่านค้างแล้วพับหน้าหนังสือค้างไว้ พ่อถนอมหนังสือนักต้องหาที่คั่นหนังสือมาใช้
 6. ทะนุบำรุง : (V) ; preserve ; Related:maintain ; Syn:บำรุง, อุปถัมภ์ ; Def:ซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, ธำรงรักษาไว้ ; Samp:ชาวพุทธมีหน้าที่ที่จะต้องทะนุบำรุงพุทธศาสนา
 7. รักษา : (V) ; preserve ; Related:keep, protect ; Syn:ปกป้อง, พิทักษ์ ; Def:รักษาไว้ให้คงอยู่มิให้สูญเสีย ; Samp:ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไว้
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : preserver, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : preserver, not found

Budhism Thai-Thai Dict : preserver, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : preserver, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : preserver, not found

(0.1284 sec)