Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: daylight .

Eng-Thai Lexitron Dict : daylight, 6 found, display 1-6
  1. day : (N) ; กลางวัน ; Related:เวลากลางวัน ; Syn:daylight, the light of day ; Ant:night time
  2. daytime : (N) ; ช่วงเวลากลางวัน ; Related:จากเช้าถึงเย็น, ตอนกลางวัน ; Syn:day, daylight ; Ant:night time

Thai-Eng Lexitron Dict : daylight, 6 found, display 1-6
  1. กลางวันแสกๆ : (ADV) ; in broad daylight ; Syn:กลางวัน ; Ant:กลางคืน ; Samp:พวกอันธพาลกลุ่มนี้อุกอาจนักกล้าวิ่งไล่ยิ่งกันบนถนนกลางวันแสกๆ
  2. แสกๆ : (ADJ) ; broad daylight ; Syn:แจ้งๆ ; Samp:ทุกวันนี้ใครที่ไม่พอใจรัฐบาลอาจจะชูกำปั้นร้องตะโกนในเวลากลางวันแสกๆ ได้ว่าวันพระไม่มีหนเดียวอย่างมากก็แค่ 4 ปีเท่านั้นแหละ
  3. กลางวัน : (N) ; daytime ; Related:day, daylight ; Ant:กลางคืน ; Def:ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ ; Samp:ถ้าปลูกบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะได้รับแสงแดดตอนกลางวัน
  4. ยามเช้า : (N) ; morning ; Related:forenoon, dawn, daybreak, daylight, morn, sun-up, sunrise ; Syn:เช้า, ตอนเช้า, รุ่งเช้า, รุ่งแจ้ง ; Ant:ค่ำ, พลบค่ำ ; Samp:แดดอ่อนยามเช้าสาดแสงสีสวย เช่นเดียวกับจิตใจของเธอ
  5. ย่ำรุ่ง : (N) ; dawn ; Related:daybreak, sunrise, morning, daylight, sun-up, morn ; Syn:รุ่งอรุณ, อรุณรุ่ง, เช้าตรู่, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, อรุณ ; Ant:ย่ำค่ำ ; Def:เวลาประมาณ 2 นาฬิกา ; Samp:กว่าเสียงระเบิดลูกสุดท้ายจะจางหายก็ย่ำรุ่งพอดี
  6. รุ่งเช้า : (N) ; morning ; Related:forenoon, dawn, daybreak, sunrise, sun-up, daylight, morn ; Syn:แจ้ง, เช้า, รุ่งแจ้ง, รุ่งอรุณ ; Ant:ค่ำ ; Def:เวลาพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น

Royal Institute Thai-Thai Dict : daylight, not found

Budhism Thai-Thai Dict : daylight, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : daylight, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : daylight, not found

(0.0400 sec)