Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: detective , then detect, detective, protective .

Eng-Thai Lexitron Dict : detective, more than 7 found, display 1-7
 1. detective : (N) ; นับสืบ ; Related:สายสืบ, สายลับ, ผู้สืบสวน, ผู้ตรวจสอบ ; Syn:inspector, investigator
 2. shamus : (N) ; นักสืบ (คำสแลง) ; Related:ตำรวจ ; Syn:detective, inspector
 3. sleuth : (N) ; นักสืบ ; Syn:detective, inspector, spy
 4. spook : (N) ; นักสืบ (คำสแลง) ; Related:จารชน, สายลับ ; Syn:detective, spy
 5. investigator : (N) ; ผู้สอบสวน ; Related:ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ ; Syn:examiner, inquirer, detective
 6. snooper : (N) ; คนสอดแนม ; Related:คนสอดรู้สอดเห็น, นักสืบ ; Syn:spy, detective
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : detective, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : detective, 12 found, display 1-12
 1. นักสืบ : (N) ; detective ; Related:spy ; Syn:สายสืบ, สายลับ ; Def:ผู้ชำนาญในการสืบสวน ; Samp:วุฒิศักดิ์ทำงานเป็นนักสืบมา 5 ปีแล้ว เขารักที่จะทำงานนี้ต่อไป ; Unit:คน
 2. นักสืบเอกชน : (N) ; private detective
 3. ตรวจจับ : (V) ; detect ; Related:search ; Syn:ตรวจ, ตรวจหา, ตรวจค้น ; Samp:ตำรวจตั้งด่านตรวจจับยาเสพติด
 4. สอดแนม : (V) ; spy ; Related:detect, snoop ; Syn:สืบ ; Def:ลอบเข้าไปสืบความลับ ; Samp:ฉันส่งคนไปสอดแนมในบริษัทของเขาเป็นเวลาร่วมเดือนแล้ว
 5. สืบสวนสอบสวน : (V) ; investigate ; Related:detect, inquire into, explore, probe ; Def:สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง ; Samp:ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ
 6. แกะรอย : (V) ; trail ; Related:trace, detect ; Syn:ติดตาม, สืบหา, ค้นหา, สืบเสาะ ; Def:ติดตามหาร่องรอย ; Samp:นายพรานแกะรอยลูกกวาง
 7. พบ : (V) ; find ; Related:discover, find out, detect ; Syn:เจอ, ค้นพบ ; Samp:จากการทดสอบพบว่าดิสค์หน้าเดียวจะมีความจุ 3979 จุดต่อเรเดียน
 8. ล่วงรู้ : (V) ; perceive ; Related:foresee, sense, detect, know in advance ; Syn:รู้ทัน, รู้ใจ ; Samp:พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
 9. สอบสวน : (V) ; question ; Related:interrogate, ask, detect, discover, search, investigate, inspect, inquire, enquire ; Syn:สอบปากคำ ; Def:ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่ ; Samp:ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหา
 10. กำแพงภาษี : (N) ; tariff wall ; Related:protective tariff, tariff barrier ; Samp:การจัดตั้งกำแพงภาษีเป็นการซ้ำเติมให้เศรษฐกิจยิ่งตกต่ำลง
 11. ของดี : (N) ; charm ; Related:amulet, protective talisman ; Syn:ของขลัง ; Samp:ไฟไหม้ไม่ลามมาถึงบ้านเราก็เพราะเรามีของดีอยู่ในบ้าน

Royal Institute Thai-Thai Dict : detective, not found

Budhism Thai-Thai Dict : detective, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : detective, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : detective, not found

(0.1655 sec)