Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: endanger , then danger, endanger .

Thai-Eng Lexitron Dict : endanger, 29 found, display 1-29
 1. เสี่ยงอันตราย : (V) ; risk ; Related:jeopardize, endanger ; Syn:เสี่ยงภัย ; Def:ทำโดยไม่กลัวอันตราย ; Samp:ลูกจ้างที่ต้องเสี่ยงอันตรายในการทำงานย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายมากเป็นพิเศษ
 2. ภยันตราย : (N) ; danger ; Related:risk, peril, harm and danger, hazard ; Def:ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว ; Samp:ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน
 3. ปากเหยี่ยวปากกา : (N) ; danger ; Related:harm ; Syn:ภัย, อันตราย ; Samp:เยาวชนต้องมีพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอดปากเหยี่ยวปากกาจนเติบใหญ่พึ่งตนเองได้
 4. พิษ : (N) ; danger ; Related:harmfulness ; Def:สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ ; Samp:ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 5. พิษภัย : (N) ; danger ; Related:peril, hazard, risk, harm ; Syn:อันตราย, ผลร้าย ; Samp:กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
 6. ภัย : (N) ; danger ; Related:harm, risk, threat, peril, hazard ; Syn:ภัยพิบัติ, ภยันตราย ; Def:สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน ; Samp:หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน
 7. ภัยอันตราย : (N) ; danger ; Related:hazard, peril, jeopardy ; Syn:ภยันตราย ; Def:สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้ ; Samp:รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ
 8. อันตราย : (N) ; danger ; Related:hazard ; Def:เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ ; Samp:ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้
 9. อุปัทวันตราย : (N) ; danger ; Def:อุบาทว์ และอันตราย
 10. มรณภัย : (N) ; danger of death ; Related:danger, fatal risk, mortal danger, accident/calamity of death ; Def:ภัยที่เกิดจากความตาย, ภัยที่นำมาซึ่งความตาย
 11. ชีวันตราย : (N) ; danger to life ; Syn:อันตรายต่อชีวิต, อันตรายถึงตาย
 12. โอษฐภัย : (N) ; danger caused by speaking ; Def:ภัยที่เกิดจากคำพูด
 13. ประสบภัย : (V) ; encounter danger ; Related:meet with danger, experience danger ; Def:พบกับความโชคร้าย อันตรายต่างๆ ; Samp:ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยประสบภัยจากรอบทิศทั้งภายในและนอกประเทศ
 14. ประสบภัย : (V) ; encounter danger ; Related:meet with danger, experience danger ; Def:พบกับความโชคร้าย อันตรายต่างๆ ; Samp:ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยประสบภัยจากรอบทิศทั้งภายในและนอกประเทศ
 15. เผชิญภัย : (V) ; face danger ; Related:confront with danger, meet with the danger ; Syn:ประสบภัย ; Def:เจออันตรายเฉพาะหน้า, กล้าเสี่ยงภัยโดยรู้ว่าจะมีอันตราย ; Samp:พวกเราพร้อมที่จะเผชิญภัยกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
 16. เผชิญภัย : (V) ; face danger ; Related:face calamity or disaster, confront with danger ; Syn:ผจญภัย ; Def:เจออันตรายเฉพาะหน้า, กล้าเสี่ยงภัยโดยรู้ว่าจะมีอันตราย ; Samp:่พวกเรารู้ว่าทางข้างหน้าเต็มไปด้วยอันตรายจึงเตรียมตัวเผชิญภัยไว้ล่วงหน้าแล้ว
 17. พ้นอันตราย : (V) ; be out of danger ; Related:escape danger ; Syn:รอดอันตราย ; Def:หลุดได้จากอันตราย, รอดจากอันตราย ; Samp:ฉันพ้นอันตรายมาได้ก็เพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆ
 18. ขีดอันตราย : (N) ; limit of danger ; Syn:จุดอันตราย, พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย ; Def:จุดที่อาจทำให้เกิดความพังพินาศหรือเสียหาย ; Samp:ชาวไทยต้องอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเกินขีดอันตราย ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยอย่างยิ่ง
 19. ตกอยู่ในอันตราย : (V) ; be in danger ; Def:ประสบกับสถานการณ์ที่ทำให้เดือดร้อนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ; Samp:เธอกำลังตกอยู่ในอันตรายโดยที่เธอเองไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียว
 20. พ้นขีดอันตราย : (V) ; be on / off the danger list ; Samp:ร่างกายเขาอ่อนเพลียเต็มทีแล้ว แพทย์ก็ไม่กล้ารับรองว่าจะพ้นขีดอันตรายหรือไม่
 21. พ้นภัย : (V) ; out of danger ; Syn:ปลอดภัย ; Samp:คนที่สวดมนต์บางคนจึงสวดมนต์ในเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์โดยนึกว่าจะช่วยตนให้พ้นภัย
 22. ภัยสังคม : (N) ; social danger ; Related:social harm ; Def:สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นจากจิตใจหรือการกระทำที่มุ่งร้ายของผู้คนในสังคมด้วยกันเอง ; Samp:เกิดเป็นผู้หญิงต้องระวังภัยสังคมที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลา
 23. ภัยสังคม : (N) ; social danger ; Related:social harm ; Def:สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นจากจิตใจหรือการกระทำที่มุ่งร้ายของผู้คนในสังคมด้วยกันเอง ; Samp:เกิดเป็นผู้หญิงต้องระวังภัยสังคมที่มีอยู่รอบตัวตลอดเวลา
 24. คลาดแคล้ว : (V) ; elude (dangers) ; Related:head off, escape, turn danger into safety ; Syn:แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด ; Samp:การเดินทางคราวนี้ฉันขอให้เธอคลาดแคล้วอันตรายทุกอย่าง
 25. สาธารณภัย : (N) ; public hazard ; Related:public danger ; Def:ภัยที่เกิดกับคนหมู่มาก ; Samp:มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ซึ่งประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ
 26. ปลอดภัย : (V) ; be safe ; Related:be out of danger, be free from harm, be secure ; Def:พ้นภัย ; Samp:เด็กๆ จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุหากได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และผู้ใช้รถใช้ถนน
 27. ผจญภัย : (V) ; take adventure ; Related:encounter, face danger, take the risk, dare ; Syn:เสี่ยงภัย, เสี่ยงอันตราย ; Def:ขับเคี่ยวกับภัย ; Samp:คณะลูกเสือไปผจญภัยในป่าเป็นเวลา 3 วันแล้ว
 28. มหันตภัย : (N) ; calamity ; Related:disaster, great danger, catastrophe ; Def:ภัยที่ร้ายแรง ; Samp:ในชีวิตของเขาต้องประสบกับมหันตภัยหนักๆ หลายครั้ง
 29. มหาภัย : (N) ; calamity ; Related:great danger, disaster ; Def:ภัยอันใหญ่หลวง, ภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ ; Samp:มหาภัยที่สำคัญที่สุดของเยาวชนไทยในเวลานี้ก็คือยาเสพย์ติด
 30. [1-29]

(0.0883 sec)