Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: flog , then flog, flogging .

Eng-Thai Lexitron Dict : flog, 7 found, display 1-7
 1. flog : (VT) ; เฆี่ยน ; Related:โบย, ฟาด ; Syn:whip, beat, lash ; Ant:defend, protect
 2. flog : (VT) ; ขาย (คำไม่เป็นทางการ) ; Syn:sell ; Ant:buy
 3. flog 1 : (SL) ; ขาย
 4. flog 2 : (SL) ; ทำด้วยความพยายาม
 5. flog someone to death : (IDM) ; โบยจนตาย ; Related:ฟาดจนตาย
 6. welt : (VT) ; เฆี่ยนอย่างแรง ; Related:หวดอย่างแรง ; Syn:flog, lash, whip
 7. hiding 2 : (N) ; การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ) ; Related:การหวด ; Syn:beating, flogging, thrashing

Thai-Eng Lexitron Dict : flog, 7 found, display 1-7
 1. เฆี่ยน : (V) ; flog ; Related:whip, beat, scourge, thrash, lash ; Syn:ตี, เฆี่ยนตี ; Def:ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ ; Samp:แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับไปอดอาหารและเฆี่ยนตีเขาก็จะไม่บอกความลับของชาติ
 2. เฆี่ยนตี : (V) ; flog ; Related:whip, beat, scourge, thrash, lash ; Syn:เฆี่ยน, ตี ; Samp:เขาเฆี่ยนตีคนใช้ราวกับเป็นทาสในเรือนเบี้ย
 3. โบย : (V) ; flog ; Related:whip, lash, thrash ; Syn:เฆี่ยน, เฆี่ยนตี ; Def:เฆี่ยนตีด้วยหวาย ; Samp:ท่านขุนลงมือโบยผู้เป็นภรรยาด้วยตัวเอง เพราะแค้นใจที่เมียตัวเล่นชู้กับชายอื่น
 4. ข้อน : (V) ; hit ; Related:beat, pound, hammer, flog ; Syn:ตี, ทุบ, ค่อน
 5. ตี : (V) ; hit ; Related:beat, strike, flog, thrash ; Def:เอามือหรือไม้เป็นต้นฟาดหรือเข่นลงไป ; Samp:แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับตัวได้ และนำไปขังไว้ให้อดอาหาร ทั้งเฆี่ยน ทั้งตี แต่เขาก็ไม่ยอมบอกความลับของชาติ
 6. ฟาด : (V) ; thrash ; Related:strike, beat, whip, flog, lash ; Syn:ตี, หวด ; Def:หวดหรือเหวี่ยงลงไปอย่างเต็มกำลัง ; Samp:พ่อเอาไม้ตะพดฟาดลงบนร่างกายของเขาหลายๆ ครั้งติดกัน
 7. ลงแส้ : (V) ; whip ; Related:beat, flog, scourge, lash, thrash ; Syn:โบยแส้ ; Samp:ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1

Royal Institute Thai-Thai Dict : flog, not found

Budhism Thai-Thai Dict : flog, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : flog, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : flog, not found

(0.1282 sec)