Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: however .

Eng-Thai Lexitron Dict : however, 6 found, display 1-6
 1. however : (ADV) ; ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน ; Related:แม้จะ … เพียงใดก็ตาม
 2. however : (CONJ) ; อย่างไรก็ตาม ; Related:แม้กระนั้น, โดยวิธีใดก็ตาม, อย่างไรก็ดี
 3. somehow : (ADV) ; ด้วยวิธีใดก็ตาม ; Related:อย่างไรก็ตาม ; Syn:however, anyhow, anyway

Thai-Eng Lexitron Dict : however, 15 found, display 1-15
 1. จะอย่างไรก็ตาม : (CONJ) ; however ; Syn:กระนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม ; Samp:จะอย่างไรก็ตาม มนุษย์ก็มีสิ่งที่ตรงกัน คือมุ่งแสวงหาสิ่งที่ดีสำหรับตนเอง เพียงแต่เครื่องมือที่ใช้อาจแตกต่างกันตามสภาพเท่านั้น
 2. ถึงจะอย่างไร : (CONJ) ; however ; Related:anyhow, nevertheless, notwithstanding ; Syn:ถึงอย่างไร ; Samp:ไม่ว่าลูกจะดีจะชั่วอย่างไร ถึงจะอย่างไรพ่อแม่ก็ยังรักลูกของตัวเองเสมอ
 3. อย่างไรก็ดี : (ADV) ; however ; Related:any way ; Syn:อย่างไรก็ตาม ; Samp:อย่างไรก็ดี การวิจัยยังจะต้องดำเนินต่อไปแน่นอน
 4. อย่างไรก็ตาม : (CONJ) ; however ; Related:nevertheless, but ; Syn:อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่ ; Samp:ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่
 5. เท่าใด : (ADV) ; however much ; Related:however many ; Syn:เท่าไร, กี่มากน้อย ; Samp:แม้งานจะหนักหนาเท่าใดเขาก็ไม่เคยย่อท้อ
 6. แต่ทว่า : (CONJ) ; but ; Related:however ; Syn:แต่, ทว่า, แต่ถ้าว่า, ถ้าว่า ; Samp:น้องอยากไปเที่ยวแต่ทว่ายังทำการบ้านไม่เสร็จ
 7. แต่ว่า : (CONJ) ; but ; Related:however ; Def:เป็นคำเชื่อมทำให้ความกลับกันหรือขัดแย้งกัน ; Samp:เขาได้แต่งงานกับคนที่เขารัก แต่ว่าเขาไม่มีความสุขเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักเขา
 8. เสียแต่ว่า : (CONJ) ; but ; Related:however ; Syn:แต่, แต่ว่า, ทว่า, แม้ว่า ; Def:ใช้แสดงว่าเหตุการณ์ขัดแย้งกัน ; Samp:ที่จริงเสื้อตัวนี้สวยมาก เสียแต่ว่าเงินไม่พอ
 9. แต่ 1 : (CONJ) ; but ; Related:however, nevertheless, yet ; Syn:แต่ว่า ; Ant:และ ; Def:เชื่อมความให้กลับกัน ให้ยิ่งหย่อนกว่ากัน หรือให้แย้งกัน ; Samp:คนส่วนมากต้องการใช้งานระบบเครือข่ายแต่ต้องไม่ใช่ระบบ LAN
 10. แต่ 2 : (CONJ) ; but ; Related:however, nevertheless, yet ; Def:คำเชื่อมความแสดงเนื้อหาที่แย้งกัน ; Samp:เรารู้ว่าบุหรี่เป็นของไม่ดีแต่เราก็ยังคงสูบอยู่ทุกวัน
 11. ก็ตามที : (ADV) ; somehow ; Related:whatever, however ; Syn:ตามที ; Samp:เขากุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่นแม้ว่าสังขารจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็ตามที
 12. ถึงอย่างไร : (CONJ) ; even though ; Related:though, however, anyhow ; Syn:อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม ; Samp:ถึงอย่างไร ปัญหาการจราจรติดขัดก็ยังคงแก้ไม่ได้
 13. ทั้งนี้ทั้งนั้น : (CONJ) ; at any rate ; Related:this is to say, in any case, however, nevertheless, at all events ; Syn:อย่างไรก็ตาม ; Def:พอสรุปลงได้ว่า ; Samp:สังคมไทยปัจจุบัน เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากร
 14. ประการใด : (N) ; what ; Related:whatever, whatsoever, how, however ; Syn:ทำนอง, แบบ, อย่างไร ; Samp:ปัญหานี้จะแก้ไขประการใด
 15. ปานใด : (ADV) ; no matter how much ; Related:however much, whatever extent ; Syn:เพียงใด ; Samp:ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใด แต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน

Royal Institute Thai-Thai Dict : however, not found

Budhism Thai-Thai Dict : however, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : however, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : however, not found

(0.0458 sec)