Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: imperil , then imperil, peril .

Eng-Thai Lexitron Dict : imperil, 10 found, display 1-10
 1. imperil : (VT) ; ทำให้ตกอยู่ในอันตราย ; Related:ทำให้เป็นอันตราย ; Syn:endanger, hazard, jeopardize
 2. endanger : (VT) ; ทำให้อยู่ในอันตราย ; Related:ทำให้เป็นอันตราย ; Syn:hazard, imperil, jeopardize ; Ant:preserve, protect
 3. jeopardize : (VT) ; ทำให้เป็นอันตราย ; Related:ทำให้เสี่ยงต่อ ; Syn:risk, imperil, endanger ; Ant:protect, shield, safeguard
 4. menace : (VT) ; คุกคาม ; Related:ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, ขู่เข็ญ, ข่มขู่ ; Syn:endanger, imperil ; Ant:protect, safeguard
 5. peril : (N) ; การตกอยู่ในอันตราย ; Related:การเสี่ยงภัย ; Syn:hazard, jeopardy, risk
 6. peril : (N) ; ภัยอันตราย ; Related:ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย ; Syn:danger
 7. danger : (N) ; อันตราย ; Related:ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย ; Syn:peril, hazard, risk safety
 8. hazard : (N) ; สิ่งที่เป็นอันตราย ; Syn:danger, peril, risk ; Ant:safeguard, safety
 9. jeopardy : (N) ; การเสี่ยงอันตราย ; Related:ภัยอันตราย ; Syn:hazard, peril, risk ; Ant:security, safety
 10. threat : (N) ; การคุกคาม ; Related:การขู่เข็ญ ; Syn:menace, peril, intimidation

Thai-Eng Lexitron Dict : imperil, 6 found, display 1-6
 1. เสี่ยงภัย : (V) ; risk ; Related:jeopardize, imperil ; Syn:เสี่ยง, เสี่ยงอันตราย ; Def:ทำลงไปโดยไม่เกรงภัย ; Samp:ประชาชาติมุสลิมเห็นใจชาวอิรักมากขึ้นจึงยินยอมเสี่ยงภัยจากการถูกยุโรปและสหรัฐประณาม
 2. พิษภัย : (N) ; danger ; Related:peril, hazard, risk, harm ; Syn:อันตราย, ผลร้าย ; Samp:กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
 3. ความเสี่ยง : (N) ; risk ; Related:hazard, peril, jeopardy, chance ; Syn:การเสี่ยง ; Samp:ผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอื่น
 4. ภยันตราย : (N) ; danger ; Related:risk, peril, harm and danger, hazard ; Def:ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว ; Samp:ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน
 5. ภัย : (N) ; danger ; Related:harm, risk, threat, peril, hazard ; Syn:ภัยพิบัติ, ภยันตราย ; Def:สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน ; Samp:หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน
 6. ภัยอันตราย : (N) ; danger ; Related:hazard, peril, jeopardy ; Syn:ภยันตราย ; Def:สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้ ; Samp:รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ

Royal Institute Thai-Thai Dict : imperil, not found

Budhism Thai-Thai Dict : imperil, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : imperil, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : imperil, not found

(0.1204 sec)