Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: lean to, lean, to, To .

Eng-Thai Lexitron Dict : lean to, more than 7 found, display 1-7
 1. lean to : (PHRV) ; โน้มตัวไปยัง ; Related:เอนไปยัง, เอียงไปทาง ; Syn:bend to, lean towards
 2. lean to : (PHRV) ; มีแนวโน้มที่จะ (ทำ, คิด, พูดฯลฯ) ; Related:มักจะ ; Syn:incline to, tend to
 3. bend to : (PHRV) ; เลี้ยวไปทาง ; Related:เลี้ยวโค้ง ; Syn:lean to
 4. bend to : (PHRV) ; งอจนถึง ; Syn:lean to
 5. lean-to : (ADJ) ; มีลักษณะเป็นเพิงหมาแหงน
 6. tend to : (PHRV) ; โน้มเอียงต่อ ; Syn:incline to, lean to
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : lean to, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : lean to, more than 7 found, display 1-7
 1. พาด : (V) ; lean ; Related:lean against, lean on, place ; Syn:พิง, ทอด ; Def:วางทาบลง, วางทาบห้อยลง ; Samp:เขาพาดบันไดไว้ข้างกำแพง โดยให้ลูกชายช่วยยึดที่ฐานไว้ด้วย
 2. แก่ 2 : (PREP) ; to ; Related:for ; Syn:ต่อ, แด่ ; Def:ใช้นำหน้านามฝ่ายรับ ; Samp:ประธานาธิบดีถูกบังคับให้มอบอำนาจในการปกครองแก่คณะทหาร
 3. ง้ำ : (V) ; lean ; Related:incline, bend ; Syn:งอ, คว่ำ ; Ant:ตรง ; Def:ยื่นออกไปเกินปกติจนปลายโน้มลง, โน้มไปทางข้างหน้า เช่น สวมชฎาหน้าง้ำ, เรียกหน้าที่มีลักษณะงอคว่ำแสดงความไม่พอใจว่าหน้าง้ำ ; Samp:สาวใช้ทำหน้าง้ำหน้างอทุกครั้งที่ถูกผมเรียก
 4. ซวน : (V) ; lean ; Related:reel ; Syn:เซ, ซวนเซ ; Ant:ตรง ; Def:ถลาไปข้างหน้า, เอนไปจากแนว, เอนไปเอนมา ; Samp:ก่อนที่จะซวนลงไป มนัสคว้าเธอไว้ไม่ให้เซคะมำลงเสียก่อน
 5. ซูบผอม : (ADJ) ; lean ; Related:thin, emaciated, gaunt, pinched, scrawny, cadaverous, skinny ; Syn:ผ่ายผอม, ซูบซีด ; Def:ที่ผอมลงไป, ที่ซีดเซียวลงไปกว่าเดิม ; Samp:ฉันชำเลืองมองร่างอันซูบผอมที่อยู่ปลายแถวสุด
 6. แด่ : (PREP) ; to ; Related:for ; Syn:แก่ ; Def:ใช้ในที่เคารพ ; Samp:เขาสร้างรูปสลักขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าตากสิน
 7. ต่อ 2 : (PREP) ; to ; Related:per, for, on ; Def:ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน ; Samp:ทีม ก ชนะทีม ข ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : lean to, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : lean to, not found

Budhism Thai-Thai Dict : lean to, 5 found, display 1-5
 1. กราบ : to bow to the ground; to pay respect by making the five-point prostration; to prostrate.
 2. กรรมบถ : course of action; way of action; Karma as the way leading to the woeful or blissful existences.
 3. กรวดน้ำ : ตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ พร้อมไปกับหลั่งรินน้ำเป็นเครื่องหมาย และเป็นเครื่องรวมกระแสจิตที่ตั้งใจอุทิศนั้นให้แน่วแน่; เริ่มรินน้ำเมื่อพระองค์หัวหน้าเริ่มสวดยถา รินน้ำหมดพร้อมกับพระหัวหน้าสวดยถาจบ และพระทั้งหมดเริ่มสวดพร้อมกัน จากนั้นวางที่กรวดน้ำลงแล้วประนมมือรับพรต่อไป; คำกรวดน้ำอย่างสั้นว่า อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่....(ออกชื่อผู้ล่วงลับ) และญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด จะต่ออีกก็ได้ว่า สุขิตา โหนตุ ญาตโย ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด - to pour the water of dedication (to transfer merit to other beings)
 4. กัลปนา : 1.ที่หรือสิ่งอื่นซึ่งเจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัด 2.ส่วนบุญที่ผู้ทำอุทิศให้แก่ผู้ตาย - merit dedicated to the departed.
 5. พินทุกัปปะ : การทำพินทุ, การทำจุดเป็นวงกลม อย่างใหญ่เท่าแววตานกยูง อย่างเล็กเท่าหลังตัวเรือด ที่มุมจีวร ด้วยสีเขียวคราม โคลน หรือดำคล้ำ เพื่อทำจีวรให้เสียสีหรือมีตำหนิตามวินัยบัญญัติ และเป็นเครื่องหมายช่วยให้จำได้ด้วย; เขียนพินทุกัป ก็ได้, คำบาลีเดิมเป็นกัปปพินทุ, เรียกกันง่ายๆ ว่า พินทุ - a smudge that makes a new robe allowable; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful. v. (ทำกัปปพินทุ) to make a robe allowable by applying a disfiguring smudge (by which the owner can identify it); mark with a smudge.

ETipitaka Pali-Thai Dict : lean to, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : lean to, not found

(0.1606 sec)