Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: nature reserve, reserve, nature .

Eng-Thai Lexitron Dict : nature reserve, more than 7 found, display 1-7
 1. nature reserve : (N) ; พื้นที่สงวน ; Related:เขตสงวนสำหรับสัตว์หรือพืช
 2. nature : (N) ; ธรรมชาติ ; Related:สภาพธรรมชาติ, หลักธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ
 3. nature : (N) ; ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ
 4. reserve : (VT) ; สำรอง ; Related:สงวนไว้ ; Syn:keep, hold, store
 5. reserve : (N) ; ตัวสำรอง
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : nature reserve, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : nature reserve, more than 7 found, display 1-7
 1. เขตสงวน : (N) ; preserve ; Related:nature reserve, game reserve ; Samp:ผลจากการบุกรุกทำลายป่าในระบบนิเวศคือเราต้องสูญเสียพืชพันธุ์คุ้มครองชนิดต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามเขตสงวน ; Unit:แห่ง, เขต
 2. กันที่ : (V) ; reserve ; Related:store, keep ; Syn:สงวนที่, จองที่ ; Samp:คนไปงานเลี้ยงคืนนี้กันเยอะมาก แต่ไม่ต้องห่วงผมบอกบอกเพื่อนให้กันที่นั่งไว้แล้วครับ
 3. จอง : (V) ; reserve ; Related:book, hold ; Syn:สำรอง ; Ant:ยกเลิก ; Def:มั่นหมายไว้, ขอกำหนดไว้ ; Samp:เขาทำสถิติในการเรียนวิชากฎหมายจนหัวหน้าอัยการจองตัวไว้เป็นผู้ช่วย
 4. จองที่ : (V) ; reserve ; Related:book, make a reservation, engage ; Syn:จองที่นั่ง
 5. โฉมหน้า : (N) ; nature ; Related:character, personality, kind ; Syn:แก่นแท้, สันดาน ; Samp:โฉมหน้าที่แท้จริงภายใต้ความงามนี้คือความชั่วร้าย
 6. ตระหนี่ตัว : (V) ; reserve ; Related:keep back, forbear, retain, preserve one's purity ; Syn:หวงตัว ; Def:ไม่อยากให้ใครถูกเนื้อต้องตัวหรือไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว ; Samp:หนูน้อยตระหนี่ตัวไม่ยอมให้ใครอุ้ม
 7. เทพนิรมิต : (N) ; nature ; Related:scenery ; Syn:ธรรมดา, ธรรมชาติ
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : nature reserve, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : nature reserve, not found

Budhism Thai-Thai Dict : nature reserve, 1 found, display 1-1
 1. กตัตตากรรม : กรรมสักว่าทำ, กรรมที่เป็นกุศลก็ตาม อกุศลก็ตาม สักแต่ว่าทำคือไม่ได้จงใจจะให้เป็นอย่างนั้นโดยตรง หรือมีเจตนาอ่อนไม่ชัดเจน ย่อมให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่น ท่านเปรียบเสมือนคนบ้ายิงลูกศร ย่อมไม่มีความหมายจะให้ถูกใคร ทำไปโดยไม่ตั้งใจชัดเจน ดู กรรม๑๒ - casual act, cumulative or reserve Karma.

ETipitaka Pali-Thai Dict : nature reserve, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : nature reserve, not found

(0.0845 sec)