Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: official, Official , then office, official, officialdom, officially, officio, officials, unofficial .

Eng-Thai Lexitron Dict : official, more than 7 found, display 1-7
 1. official : (ADJ) ; ที่เป็นทางการ ; Related:เป็นทางการ ; Syn:formal ; Ant:informal, unofficial
 2. official receiver : (N) ; พนักงานพิทักษ์ทรัพย์สิน (ทางกฎหมาย) ; Syn:receiver
 3. government official : (N) ; ข้าราชการ ; Related:เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล ; Syn:commissioner
 4. semi-official : (ADJ) ; กึ่งทางการ
 5. functionary : (N) ; เจ้าหน้าที่ ; Related:ผู้ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ; Syn:official
 6. incumbent : (N) ; ผู้ดำรงตำแหน่ง ; Syn:office holder, official
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : official, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : official, more than 7 found, display 1-7
 1. เจ้าพนักงาน : (N) ; official ; Related:government official, officer ; Syn:เจ้าหน้าที่ ; Def:บุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ไม่ว่าเป็นประจำหรือชั่วคราว และหมายความรวมถึงบุคคลผู้ทำหน้าที่ช่วยราชการ ซึ่งกฎหมายให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานเฉพาะกรณีด้วย ; Samp:เจ้าพนักงานต้องจดทะเบียนและต้องทำรายชื่อให้โสเภณีที่ประกอบอาชีพในสำนักงานของตน
 2. ทางราชการ : (N) ; official ; Related:governmental ; Syn:ทางการ ; Samp:ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นสมบัติของทางราชการ
 3. บ้านพัก : (N) ; official residence ; Related:official quarters ; Syn:ที่พัก ; Def:บ้านที่ทางราชการหรือองค์การต่างๆ สร้างขึ้นให้เป็นที่อยู่ชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ ; Samp:หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ; Unit:หลัง
 4. หนังสือราชการ : (N) ; official letter ; Related:official document
 5. ทบวงการ : (N) ; official organization ; Related:bureau, office, agency ; Def:องค์กรทางราชการ
 6. ข้อราชการ : (N) ; official issue ; Syn:เรื่องราชการ ; Def:เรื่องที่เป็นข้อธุระหรือการบริหารงานของรัฐบาล ; Samp:ท่านอธิบดีกำลังปรึกษาข้อราชการกับนายอำเภอ
 7. แขกเมือง : (N) ; official foreign visitor ; Related:state guest ; Syn:แขกบ้านแขกเมือง ; Def:แขกคนสำคัญของบ้านเมืองที่มาเยือน ; Samp:กรุงเทพฯ ปรับปรุงถนนให้สวยงามเพื่อต้อนรับแขกเมืองที่จะมาเยือน ; Unit:คน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : official, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : official, 1 found, display 1-1
 1. ออฟฟิศ : (เลิก) น. สํานักงาน, ที่ทําการ. (อ. office).

Budhism Thai-Thai Dict : official, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : official, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : official, not found

(0.2367 sec)