Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: protector , then detector, protect, protector, protectoral, protectorate, protectory .

Thai-Eng Lexitron Dict : protector, 45 found, display 1-45
 1. เกี้ยวนวม : (N) ; protector ; Def:เกี้ยวที่ใส่หัวและนวมที่สวมคอ
 2. ร่มเกล้า : (N) ; protector ; Related:guardian, ruler ; Syn:ร่มเกศ ; Def:ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
 3. ร่มเกศ : (N) ; protector ; Related:guardian ; Syn:ร่มเกล้า ; Def:ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
 4. ร่มโพธิ์ร่มไทร : (N) ; protector ; Related:guardian ; Syn:ร่มเกล้า, ร่มเกศ ; Def:ผู้ที่ป้องกันความเดือดร้อน
 5. ธรรมนาถ : (N) ; a law protector ; Related:one who enforces the laws ; Syn:ผู้รักษากฎหมาย
 6. สวป. : (N) ; police protector ; Syn:สารวัตรปราบปราม
 7. องครักษ์ : (N) ; bodyguard ; Related:protector ; Syn:ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์ ; Def:ผู้ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกัน ; Samp:ท่านนายพลมีองครักษ์คอยติดตามเสมอ ; Unit:คน
 8. องครักษ์ : (N) ; aide-de-camp ; Related:protector, adjutant ; Syn:ราชองครักษ์ ; Def:นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น ; Samp:บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน ; Unit:คน
 9. เจ้าขุนมุลนาย : (N) ; master ; Related:superior, protector, chief, boss, benefactor ; Syn:ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย ; Ant:ลูกน้อง ; Samp:บ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคงกว้างขวางและ อาจมีหลายหลัง
 10. ผู้พิทักษ์ : (N) ; defender ; Related:guard, protector ; Syn:ผู้รักษา ; Def:บุคคลที่ทำหน้าที่คอยดูแลคุ้มครองให้เกิดความสงบเรียบร้อย ; Samp:เจ้านายของเขามักทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องลูกน้องอยู่เสมอ ; Unit:คน
 11. ศรัณยู : (N) ; defender ; Related:backer, patron, supporter, protector, guardian ; Def:ผู้เป็นที่พึ่ง, ผู้ป้องกัน ; Unit:คน
 12. เขตคุ้มครอง : (N) ; protectorate ; Def:บริเวณที่กำหนดไว้สำหรับป้องกันรักษา ; Samp:กรมป่าไม้เสนอให้เปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการเขตคุ้มครองของอุทยานแห่งชาติ ; Unit:เขต
 13. คุ้ม 1 : (V) ; protect ; Related:guard, escort, defend, preserve ; Syn:คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, รักษา ; Samp:เขารอดกลับมาได้เพราะบารมีของเจ้าพ่อคุ้มไว้
 14. คุ้ม 3 : (V) ; protect ; Related:look after, watch over, guard
 15. คุ้มกะลาหัว : (V) ; protect ; Related:safeguard, guard, shield, defend ; Syn:คุ้มหัว, คุ้มกบาล ; Def:มีเจ้านายคุ้มครอง ปกป้อง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้าย ; Samp:มันกำแหงเพราะมีเจ้านายคุ้มกะลาหัว
 16. คุ้มกัน : (V) ; protect ; Related:guard, escort, defend, preserve ; Syn:ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง ; Def:คุ้มครองป้องกันให้ปลอดจากภัยอันตราย, ปลอดพ้นจากข้อผูกพันบางอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียม ; Samp:บริเวณพรมแดนของทั้ง 2 ฝ่ายมีทหารคุ้มกันอย่างเข้มแข็ง
 17. คุ้มครอง : (V) ; protect ; Related:guard, escort, defend, preserve ; Syn:ปกป้อง, ป้องกัน, รักษา ; Samp:แม่ทุกคนจะยอมสู้จนตัวตายเพื่อคุ้มครองลูกของตน
 18. คุ้มครองรักษา : (V) ; protect ; Related:safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield ; Syn:ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา ; Def:ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้ ; Samp:ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้
 19. ปกเกล้า : (V) ; protect ; Related:tend, take care of, cover the head ; Syn:ปกเกศ, คุ้มครอง ; Samp:พระบารมีปกเกล้าปวงประชาให้อยู่เย็นเป็นสุข
 20. ปกป้อง : (V) ; protect ; Related:guard, defend, safeguard, shelter, shield ; Syn:คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ปกป้องรักษา, ระแวดระวัง ; Def:คุ้มครองป้องกันให้พ้นจากอันตรายหรือสิ่งรบกวน ; Samp:แม่ทุกคนย่อมปกป้องลูกตัวเอง
 21. ปกปักรักษา : (V) ; protect ; Related:defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain ; Syn:ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน, ดูแล ; Ant:ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง ; Def:ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย ; Samp:เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย
 22. ป้องกัน : (V) ; protect ; Related:defend, prevent, ward off, guard against ; Def:กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง ; Samp:มีหลายๆ บริษัทโฆษณาว่าจอมอนิเตอร์ของเขาสามารถป้องกันการแพร่กระจายของรังสีได้ แต่เรากำลังจะบอกว่าเขาได้พูดเกินจริง
 23. พิทักษ์ : (V) ; protect ; Related:watch over, guard ; Syn:รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, ดูแล, อภิบาล ; Def:ดูแลคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย ; Samp:เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน
 24. รักษ์ : (V) ; protect ; Related:guard, defend ; Syn:รักษา, ป้องกัน
 25. อารักขา : (V) ; protect ; Related:guard, take care ; Syn:ป้องกัน, คุ้มครอง, ดูแล ; Samp:กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นหน่วยงานที่อารักขาพระเจ้าแผ่นดินที่ใกล้ชิดมากที่สุด
 26. ป้องกันตัว : (V) ; protect oneself ; Related:defend oneself, safeguard ; Syn:ปกป้อง ; Def:ต้านทานหรือคุ้มครองตัว ; Samp:ถ้าต้องการจะอยู่รอดในสภาพแบบนี้ นอกจากจะต้องป้องกันตัวแล้ว เราควรต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ
 27. รักษาผลประโยชน์ : (V) ; protect (one's) interests ; Related:defend (one's) interests ; Def:ปกป้องสิทธิ์แห่งประโยชน์ที่จะได้รับ ; Samp:บริษัทข้ามชาติหันหน้าพึ่งผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ ในกองทุนบำนาญมากขึ้น
 28. รักษาผลประโยชน์ : (V) ; protect (one's) interests ; Related:defend (one's) interests ; Def:ปกป้องสิทธิ์แห่งประโยชน์ที่จะได้รับ ; Samp:บริษัทข้ามชาติหันหน้าพึ่งผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ ในกองทุนบำนาญมากขึ้น
 29. หล่อ : (V) ; protect (with water or oil) ; Related:lubricate ; Def:ขังน้ำ หรือน้ำมันไว้ เพื่อรักษาหรือป้องกันสิ่งอื่น ; Samp:คุณแม่หล่อน้ำมันไว้ที่ฐานของตู้กับข้าว เพื่อป้องกันมด
 30. ธรรมบาล : (N) ; law keeper ; Related:law protector, religious keeper ; Syn:ผู้รักษาธรรม
 31. ตราขุนพล : (N) ; a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts ; Def:ลายที่ขีดเป็นกากบาทที่ก้นหม้อตาล สำหรับปักไว้กันผี ; Samp:ชาวบ้านกำลังช่วยกันทำตราขุนพลเอาไว้ป้องกันผี ; Unit:ดวง
 32. รังรักษ์ : (V) ; govern ; Related:protect ; Syn:คุ้มครอง
 33. ออกตัว : (V) ; defend ; Related:protect, shield, plead, alibi ; Def:กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน ; Samp:ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
 34. คุม : (V) ; take care ; Related:watch over, oversee, take charge of, control, guard, protect, supervise ; Syn:ดูแล, ควบคุม ; Ant:ปล่อยปละ, ละเลย ; Def:คอยกำกับดูแล ; Samp:ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่
 35. ที่หลบภัย : (N) ; refuge ; Related:shelter, harbor, protect, screen ; Syn:ที่ลี้ภัย, ที่กำบัง ; Def:สถานที่หลบอันตราย
 36. ประเทศราช : (N) ; colony ; Related:dependency, vassal state, dominion, protectorate ; Syn:อาณานิคม, เมืองขึ้น ; Ant:ประเทศเอก ; Def:เมืองที่มีเจ้าผู้ครองเมืองของตนเอง แต่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมดูแลและคุ้มครองของพระมหากษัตริย์ของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเจ้าเมืองประเทศราชนั้นมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการถวายเป็นประจำ และในเวลาเกิดศึกสงครามต้องเกณฑ์กำลังทหารเข้าร่วมกองทัพหลวงด้วย ; Samp:มาเลเซียเคยเป็นประเทศราชของอังกฤษมาก่อน ; Unit:ประเทศ, ชาติ
 37. ป้อง : (V) ; cover up ; Related:obstruct, screen, shade, shield, protect ; Syn:กัน, บัง, กั้น, ปิดป้อง ; Def:บังเพื่อกักหรือกั้นไว้ ; Samp:หล่อนใช้มือป้องที่ปากเอียงหน้าหัวเราะคิกคักด้วยความอาย
 38. ป้องปัด : (V) ; ward off ; Related:shield, guard, protect ; Syn:ปัดป้อง, ปัด ; Def:เอามือกันและปัดสิ่งที่เข้ามาพัลวันกับตัวให้พ้นออกไป ; Samp:นกกระจอกสะบัดปีกเข้าป้องปัดการทำร้ายของศัตรูอย่างไม่คิดชีวิต
 39. ป้องปัด : (V) ; ward off ; Related:shield, guard, protect ; Syn:ปัดป้อง, ปัด ; Def:เอามือกันและปัดสิ่งที่เข้ามาพัลวันกับตัวให้พ้นออกไป ; Samp:นกกระจอกสะบัดปีกเข้าป้องปัดการทำร้ายของศัตรูอย่างไม่คิดชีวิต
 40. รักษา : (V) ; preserve ; Related:keep, protect ; Syn:ปกป้อง, พิทักษ์ ; Def:รักษาไว้ให้คงอยู่มิให้สูญเสีย ; Samp:ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไว้
 41. อนุรักษ์ : (V) ; conserve ; Related:preserve, protect, take care of, guard ; Syn:รักษา, สงวน ; Ant:ทำลาย ; Def:รักษาให้คงเดิม ; Samp:ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง
 42. อภิบาล : (V) ; take care of ; Related:guard, protect, look after ; Syn:บำรุงรักษา, ปกครอง ; Samp:ข้าพเจ้าได้ท่านเจ้าคุณที่บ้าน คอยอภิบาลดูแลรักษาไม่ให้ตกไปในทางเสื่อมเสีย
 43. อภิบาล : (V) ; take care of ; Related:guard, protect, look after ; Syn:บำรุงรักษา, ปกครอง ; Samp:ข้าพเจ้าได้ท่านเจ้าคุณที่บ้าน คอยอภิบาลดูแลรักษาไม่ให้ตกไปในทางเสื่อมเสีย
 44. ปิดป้อง : (V) ; cover up ; Related:protect/defend by covering ; Syn:ป้องปิด ; Ant:เปิดโล่ง ; Def:บังเพื่อกักหรือกั้นไว้ ; Samp:บัดนี้ความมืดมิดได้ปิดป้องท้องฟ้าจนไม่เหลือแสงสว่างแล้ว
 45. เจ้าหลวง : (N) ; vassal prince ; Related:ruler of a colony/protectorate ; Def:เจ้าผู้ครองประเทศราช ; Samp:ผู้ชายชุดดำที่ยืนอยู่หน้าประตูเป็นเจ้าหลวงของเมืองทางเหนือ
 46. [1-45]

(0.1572 sec)