Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: resting place, resting, place .

Eng-Thai Lexitron Dict : resting place, more than 7 found, display 1-7
 1. resting place : (N) ; หลุมฝังศพ ; Syn:grave
 2. place : (VT) ; จำได้ ; Related:ระลึกได้ ; Syn:remember
 3. place : (N) ; ประเด็น ; Syn:point
 4. place : (N) ; อันดับในการแข่งขัน
 5. place : (VT) ; แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 6. place : (N) ; ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)
 7. place : (N) ; โอกาสในการเรียน
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : resting place, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : resting place, more than 7 found, display 1-7
 1. ที่นอน : (N) ; place to sleep ; Related:resting place ; Syn:ที่พักผ่อน ; Samp:แม่ไปหาที่นอนใต้ร่มไม้เพราะลมพัดเย็น ; Unit:ที่, แห่ง
 2. ที่พักผ่อน : (N) ; recreation place ; Related:resting place, public place of entertainment ; Syn:ที่พักผ่อนหย่อนใจ ; Samp:สวนจตุจักรเป็นที่พักผ่อนและที่ออกกำลังกายสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
 3. ที่พำนักพักพิง : (N) ; residence ; Related:resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house ; Syn:ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย ; Def:บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย ; Samp:ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้ ; Unit:แห่ง, ที่
 4. ตั้ง : (V) ; place ; Related:put, lay, set up, install ; Syn:วาง, ติดตั้ง, จัดวาง ; Samp:เขานำกระถางต้นไม้มาตั้งทุกมุมในบ้านเพื่อความสวยงาม
 5. ที่ : (N) ; place ; Related:space ; Syn:แหล่ง, ถิ่น, สถานที่ ; Samp:เขาอยู่ในที่ประชุมนานถึง 3 ชั่วโมง ; Unit:แห่ง
 6. นั่ง : (V) ; place ; Syn:ดำรงตำแหน่ง ; Samp:เมื่อตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการจึงจัดหาผู้ที่เหมาะสมนั่งในตำแหน่งแทนคนเก่า
 7. ประดิษฐาน : (V) ; place ; Related:establish, install, be enshrined ; Syn:ตั้ง, ติดตั้ง, เข้าประจำที่, วาง ; Def:ตั้งไว้ (ใช้แก่สิ่งที่เคารพนับถือ) แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูง ; Samp:พระแก้วมรกตประดิษฐานบนฐานชุกชี
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : resting place, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : resting place, not found

Budhism Thai-Thai Dict : resting place, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : resting place, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : resting place, not found

(0.0835 sec)