Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: send back, send, back, Back .

Eng-Thai Lexitron Dict : send back, more than 7 found, display 1-7
 1. send back : (PHRV) ; ส่งกลับ ; Syn:go back
 2. remand : (VT) ; ส่งกลับ ; Syn:send back
 3. send back for : (PHRV) ; ส่งกลับเพื่อ
 4. have back : (PHRV) ; ยอมกลับมาคืนดีกับ ; Related:หวนกลับไปหา (สามีหรือภรรยา) ; Syn:send back, take back
 5. send : (VI) ; ส่งข่าว ; Related:ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง
 6. send : (VT) ; ส่งข่าว ; Related:ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง
 7. send : (VI) ; ส่ง ; Related:นำส่ง, จัดส่ง ; Syn:transmit, forward
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : send back, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : send back, more than 7 found, display 1-7
 1. ตีกลับ : (V) ; send back ; Related:return ; Syn:คืนกลับ ; Def:ส่งย้อนหรือคืนกลับมาที่เดิม ; Samp:พัสดุที่แม่ส่งไปให้พี่ตีกลับ เพราะไม่มีที่อยู่ตามที่จ่าไว้บนกล่อง
 2. คืน : (V) ; return ; Related:restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render ; Syn:ส่งกลับ, ส่งคืน ; Def:กลับเข้าสู่ภาวะหรือฐานะเดิม ; Samp:หลายบ้านเริ่มจะคืนโทรศัพท์ คืนหมายเลขให้กลับองค์การโทรศัพท์แล้ว
 3. ส่งกลับ : (V) ; return ; Related:restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render ; Syn:ส่งคืน, คืน ; Samp:มีแรงงานไทยติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถานทูตให้ส่งกลับประเทศไทยวันละประมาณ 100 คน
 4. ส่งคืน : (V) ; return ; Related:restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render ; Syn:ส่งกลับ, คืน ; Samp:หลังจากหัวหน้าตรวจสอบแบบแปลนแล้วก็ส่งคืนพร้อมกับคำแนะนำให้แก้ไข
 5. กองหลัง : (N) ; back ; Ant:กองหน้า ; Def:ตำแหน่งของทีมฟุตบอล ; Samp:กองหลังของทีมฟุตบอลแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ไม่สามารถทำประตูได้
 6. ขนอง : (N) ; back ; Syn:หลัง, ข้างหลัง, พระขนอง, ปฤษฎางค์
 7. ข้างหลัง : (N) ; back ; Related:rear, posterior ; Syn:ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง ; Ant:ข้างหน้า ; Def:ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ; Samp:รถคันนี้สามารถบรรจุของได้จำนวนมาก เพราะข้างหลังมีเนื้อที่กว้างมาก
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : send back, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : send back, not found

Budhism Thai-Thai Dict : send back, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : send back, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : send back, not found

(0.1058 sec)