Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: posterior , then poster, posterior .

Eng-Thai Lexitron Dict : posterior, 13 found, display 1-13
 1. posterior : (ADJ) ; ภายหลัง ; Related:สมัยหลัง, ต่อมา ; Syn:later, coming after, next
 2. posterior : (ADJ) ; ด้านหลัง ; Syn:dorsal, in back of, at the rear
 3. back 1 : (N) ; หลัง (ส่วนของร่างกาย) ; Related:แผ่นหลัง ; Syn:posterior, rear ; Ant:front
 4. dorsal : (ADJ) ; เกี่ยวกับส่วนหลัง ; Related:ด้านหลัง, ข้างหลัง ; Syn:spinal, lumbar, posterior, back
 5. hindmost : (ADJ) ; หลังที่สุด ; Related:สุดท้าย ; Syn:hind, posterior, rear
 6. rump : (N) ; สะโพกสัตว์ ; Syn:hindquarters, posterior
 7. poster 1 : (N) ; ป้าย ; Related:โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา, แผ่นประกาศ, แผ่นป้าย, ป้ายประกาศ ; Syn:bill, sign, banner, billboard, handbill, signboard
 8. poster 2 : (N) ; ม้าด่วน ; Syn:post horse
 9. bill : (N) ; ใบปลิว ; Related:ใบโฆษณา ; Syn:leaflet, poster
 10. placard : (N) ; ป้ายประกาศ ; Related:แผ่นประกาศ, ใบปลิวประกาศ ; Syn:notice, brochure, bulletin, circular, poster
 11. signboard : (N) ; แผ่นป้ายติดประกาศ ; Related:ป้ายโฆษณา ; Syn:billboard, poster

Thai-Eng Lexitron Dict : posterior, 9 found, display 1-9
 1. ข้างหลัง : (N) ; back ; Related:rear, posterior ; Syn:ตอนหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง ; Ant:ข้างหน้า ; Def:ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ; Samp:รถคันนี้สามารถบรรจุของได้จำนวนมาก เพราะข้างหลังมีเนื้อที่กว้างมาก
 2. ใบประกาศ : (N) ; poster ; Related:handbill, notice, circular ; Samp:ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
 3. ใบประกาศ : (N) ; poster ; Related:handbill, notice, circular ; Samp:ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
 4. ใบประกาศ : (N) ; poster ; Related:handbill, notice, circular ; Samp:ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
 5. ใบปิดประกาศ : (N) ; poster ; Syn:โปสเตอร์ ; Samp:ทั้ง 2 พรรคการเมืองหาเสียงร่วมกันโดยมีการทำใบปิดประกาศโฆษณาร่วมกัน ; Unit:แผ่น, ใบ
 6. โปสเตอร์ : (N) ; poster ; Syn:ป้ายโฆษณา, แผ่นป้ายโฆษณา ; Samp:นักศึกษากำลังช่วยกันติดโปสเตอร์คัดค้านรัฐบาลเต็มไปหมด ; Unit:แผ่น, ใบ
 7. ป้ายหาเสียง : (N) ; (political) campaign poster ; Related:(political) campaign banner ; Syn:แผ่นป้ายหาเสียง ; Def:วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง ; Samp:มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี ; Unit:ป้าย, แผ่น
 8. ป้าย : (N) ; plate ; Related:signboard, poster, notice board ; Syn:แผ่นป้าย ; Def:แผ่นหนังสือหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้ ; Samp:เมื่อเดินผ่านหัวรถจักรไปทางขวามือเล็กน้อยผมแลเห็นป้ายภาษาอังกฤษเขียนว่า JAPAN ห้อยแขวนแตะตาลงมาจากชั้น 2 ; Unit:แผ่น
 9. ที่ประกาศ : (N) ; board ; Related:notice board, billboard, signboard, display panel, poster board, display panel, poster board ; Syn:ป้ายประกาศ

Royal Institute Thai-Thai Dict : posterior, 1 found, display 1-1
 1. แก้วตา : น. ส่วนสําคัญของตาที่ทําให้แลเห็น, ส่วนใสของดวงตา มีรูปกลมนูนทั้ง ๒ ข้าง ลักษณะใส แต่พื้นหลังนูนออกมากกว่าพื้นหน้า ตั้งอยู่ภายในดวงตา (ข้างหลังกระจกตา กั้นอยู่ระหว่าง posterior chamber กับ vitreous body ของดวงตา); โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่รักยิ่ง.

Budhism Thai-Thai Dict : posterior, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : posterior, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : posterior, not found

(0.1204 sec)