Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: poster , then post, poster, posterior, posterity, postern, imposter .

Eng-Thai Lexitron Dict : poster, more than 7 found, display 1-7
 1. poster 2 : (N) ; ม้าด่วน ; Syn:post horse
 2. poster 1 : (N) ; ป้าย ; Related:โปสเตอร์, ป้ายโฆษณา, แผ่นประกาศ, แผ่นป้าย, ป้ายประกาศ ; Syn:bill, sign, banner, billboard, handbill, signboard
 3. bill : (N) ; ใบปลิว ; Related:ใบโฆษณา ; Syn:leaflet, poster
 4. placard : (N) ; ป้ายประกาศ ; Related:แผ่นประกาศ, ใบปลิวประกาศ ; Syn:notice, brochure, bulletin, circular, poster
 5. signboard : (N) ; แผ่นป้ายติดประกาศ ; Related:ป้ายโฆษณา ; Syn:billboard, poster
 6. posterior : (ADJ) ; ภายหลัง ; Related:สมัยหลัง, ต่อมา ; Syn:later, coming after, next
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : poster, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : poster, more than 7 found, display 1-7
 1. ใบประกาศ : (N) ; poster ; Related:handbill, notice, circular ; Samp:ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
 2. ใบประกาศ : (N) ; poster ; Related:handbill, notice, circular ; Samp:ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
 3. ใบประกาศ : (N) ; poster ; Related:handbill, notice, circular ; Samp:ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
 4. ใบปิดประกาศ : (N) ; poster ; Syn:โปสเตอร์ ; Samp:ทั้ง 2 พรรคการเมืองหาเสียงร่วมกันโดยมีการทำใบปิดประกาศโฆษณาร่วมกัน ; Unit:แผ่น, ใบ
 5. โปสเตอร์ : (N) ; poster ; Syn:ป้ายโฆษณา, แผ่นป้ายโฆษณา ; Samp:นักศึกษากำลังช่วยกันติดโปสเตอร์คัดค้านรัฐบาลเต็มไปหมด ; Unit:แผ่น, ใบ
 6. ป้ายหาเสียง : (N) ; (political) campaign poster ; Related:(political) campaign banner ; Syn:แผ่นป้ายหาเสียง ; Def:วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง ; Samp:มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี ; Unit:ป้าย, แผ่น
 7. ป้าย : (N) ; plate ; Related:signboard, poster, notice board ; Syn:แผ่นป้าย ; Def:แผ่นหนังสือหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้ ; Samp:เมื่อเดินผ่านหัวรถจักรไปทางขวามือเล็กน้อยผมแลเห็นป้ายภาษาอังกฤษเขียนว่า JAPAN ห้อยแขวนแตะตาลงมาจากชั้น 2 ; Unit:แผ่น
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : poster, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : poster, 1 found, display 1-1
 1. แก้วตา : น. ส่วนสําคัญของตาที่ทําให้แลเห็น, ส่วนใสของดวงตา มีรูปกลมนูนทั้ง ๒ ข้าง ลักษณะใส แต่พื้นหลังนูนออกมากกว่าพื้นหน้า ตั้งอยู่ภายในดวงตา (ข้างหลังกระจกตา กั้นอยู่ระหว่าง posterior chamber กับ vitreous body ของดวงตา); โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่รักยิ่ง.

Budhism Thai-Thai Dict : poster, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : poster, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : poster, not found

(0.1653 sec)