Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: uniform, Uniform , then uniform, uniformity, uniformly .

Eng-Thai Lexitron Dict : uniform, more than 7 found, display 1-7
 1. uniform : (N) ; เครื่องแบบ ; Related:ชุดเครื่องแบบ
 2. uniform : (ADJ) ; ที่เป็นแบบเดียวกัน ; Related:ที่เหมือนกัน, ที่ตรงกัน ; Syn:alike ; Ant:different
 3. uniform : (VT) ; ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน ; Related:ทำให้มีรูปแบบเดียวกัน
 4. uniform : (ADJ) ; สม่ำเสมอ
 5. URL : (ABBR) ; คำย่อของ Uniform Resource Locator ; Related:(ทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต)
 6. livery : (N) ; เสื้อผ้าชุดเครื่องแบบ ; Syn:uniform, attire
 7. homogeneous : (ADJ) ; ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน ; Related:ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน ; Syn:similar, uniform
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : uniform, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : uniform, 11 found, display 1-11
 1. เครื่องแบบ : (N) ; uniform ; Syn:ชุดแต่งกาย ; Def:เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเหมือนๆ กันเฉพาะหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง ; Samp:บุคคลผู้สวมเครื่องแบบสีกากีมีเกียรติศักดิ์ในฐานะผู้รักษากฎหมาย ; Unit:ชุด
 2. ฟอร์ม : (N) ; uniform ; Syn:ยูนิฟอร์ม, เครื่องแบบ ; Def:เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเหมือนกันเฉพาะหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง ; Samp:ฉันไม่ชอบสีฟอร์มของบริษัทนี้เลย แต่จะไม่ใส่ก็ไม่ได้ ; Unit:ฟอร์ม
 3. ชุดนักเรียน : (N) ; student's uniform ; Related:school uniform ; Syn:เครื่องแบบนักเรียน ; Samp:เด็กบ้านนอกขาดแคลนเสื้อผ้า แม้ชุดนักเรียนก็ยังไม่มีใส่กัน ; Unit:ชุด
 4. ชุดนักศึกษา : (N) ; school uniform ; Related:student's uniform ; Syn:ฟอร์มนักศึกษา ; Samp:เธออยู่ในชุดนักศึกษาเดินมากับดอกกุหลายสีแดงกำโต
 5. เครื่องแบบเต็มยศ : (N) ; full dress uniform ; Syn:เครื่องแบบครึ่งยศ ; Def:เครื่องแต่งกายที่มีเครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคลประดับไว้ครบถ้วน ; Samp:การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเครื่องแบบเต็มยศจะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
 6. ชุด : (N) ; suit ; Related:dress, uniform, clothing ; Syn:เสื้อผ้า ; Samp:ลูกๆ ชอบใส่ชุดที่แม่ตัดให้ ; Unit:ชุด
 7. ทรงประพาส : (N) ; name of provincial governor's dress ; Related:provincial governor's uniform ; Def:ชื่อเสื้อยศผู้ว่าราชการเมืองครั้งก่อน ; Unit:ตัว, ชุด
 8. เอกรูป : (N) ; uniformity ; Def:รูปแบบอย่างเดียวกัน
 9. ทรงประพาส : (N) ; name of king's dress ; Related:name of royal clothes uniform, royal apparel, royal garbs ; Syn:เครื่องทรง, เครื่องแต่งตัว, ฉลองพระองค์, ชุดฉลองพระองค์ ; Def:ชื่อฉลองพระองค์ มีรูปเป็นเสื้อกั๊กมีชาย, คู่กับ พระกรน้อย เป็นเสื้อชั้นใน ที่แขนต่อแถบรัด มีสายรัดกับเสื้อทรงประพาส ; Unit:องค์
 10. ความสม่ำเสมอ : (N) ; regularity ; Related:uniformity ; Def:ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ ; Samp:สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่
 11. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว : (N) ; unity ; Related:harmony, concord, uniformity ; Syn:ความสามัคคี, ความกลมเกลียว, ความสามัคคีปรองดอง ; Ant:ความแตกแยก ; Samp:ทีมวอลเลย์บอลของเราชนะเพราะเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Royal Institute Thai-Thai Dict : uniform, 1 found, display 1-1
 1. เอกรูป : [เอกกะ] น. รูปแบบอย่างเดียวกัน. (อ. uniform).

Budhism Thai-Thai Dict : uniform, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : uniform, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : uniform, not found

(0.1230 sec)