Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: uniformity , then uniform, uniformity .

Eng-Thai Lexitron Dict : uniformity, more than 7 found, display 1-7
 1. uniformity : (N) ; การทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน ; Related:การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
 2. potpourri : (N) ; ของผสมระหว่างกลีบดอกไม้กับเครื่องเทศเพื่อให้มีกลิ่นหอม ; Syn:hodgepodge, mixture, sachet ; Ant:uniformity
 3. regimentation : (N) ; การอยู่ในกฎระเบียบ ; Syn:strictness, uniformity, regulation
 4. tidiness : (N) ; ความเป็นระเบียบ ; Related:ความเรียบร้อย ; Syn:neatness, uniformity, spruceness
 5. motley : (N) ; การรวมสีหลายๆ สี ; Syn:conglomeration ; Ant:sameness, uniformity
 6. variegation : (N) ; การทำให้แตกต่าง ; Related:การทำให้หลากหลาย, ความแตกต่างกัน, ความหลากหลาย ; Syn:diversity ; Ant:sameness, homogeneity, uniformity
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : uniformity, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : uniformity, 11 found, display 1-11
 1. เอกรูป : (N) ; uniformity ; Def:รูปแบบอย่างเดียวกัน
 2. ความสม่ำเสมอ : (N) ; regularity ; Related:uniformity ; Def:ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ ; Samp:สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่
 3. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว : (N) ; unity ; Related:harmony, concord, uniformity ; Syn:ความสามัคคี, ความกลมเกลียว, ความสามัคคีปรองดอง ; Ant:ความแตกแยก ; Samp:ทีมวอลเลย์บอลของเราชนะเพราะเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 4. เครื่องแบบ : (N) ; uniform ; Syn:ชุดแต่งกาย ; Def:เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเหมือนๆ กันเฉพาะหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง ; Samp:บุคคลผู้สวมเครื่องแบบสีกากีมีเกียรติศักดิ์ในฐานะผู้รักษากฎหมาย ; Unit:ชุด
 5. ฟอร์ม : (N) ; uniform ; Syn:ยูนิฟอร์ม, เครื่องแบบ ; Def:เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเหมือนกันเฉพาะหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง ; Samp:ฉันไม่ชอบสีฟอร์มของบริษัทนี้เลย แต่จะไม่ใส่ก็ไม่ได้ ; Unit:ฟอร์ม
 6. ชุดนักเรียน : (N) ; student's uniform ; Related:school uniform ; Syn:เครื่องแบบนักเรียน ; Samp:เด็กบ้านนอกขาดแคลนเสื้อผ้า แม้ชุดนักเรียนก็ยังไม่มีใส่กัน ; Unit:ชุด
 7. ชุดนักศึกษา : (N) ; school uniform ; Related:student's uniform ; Syn:ฟอร์มนักศึกษา ; Samp:เธออยู่ในชุดนักศึกษาเดินมากับดอกกุหลายสีแดงกำโต
 8. เครื่องแบบเต็มยศ : (N) ; full dress uniform ; Syn:เครื่องแบบครึ่งยศ ; Def:เครื่องแต่งกายที่มีเครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคลประดับไว้ครบถ้วน ; Samp:การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเครื่องแบบเต็มยศจะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
 9. ชุด : (N) ; suit ; Related:dress, uniform, clothing ; Syn:เสื้อผ้า ; Samp:ลูกๆ ชอบใส่ชุดที่แม่ตัดให้ ; Unit:ชุด
 10. ทรงประพาส : (N) ; name of provincial governor's dress ; Related:provincial governor's uniform ; Def:ชื่อเสื้อยศผู้ว่าราชการเมืองครั้งก่อน ; Unit:ตัว, ชุด
 11. ทรงประพาส : (N) ; name of king's dress ; Related:name of royal clothes uniform, royal apparel, royal garbs ; Syn:เครื่องทรง, เครื่องแต่งตัว, ฉลองพระองค์, ชุดฉลองพระองค์ ; Def:ชื่อฉลองพระองค์ มีรูปเป็นเสื้อกั๊กมีชาย, คู่กับ พระกรน้อย เป็นเสื้อชั้นใน ที่แขนต่อแถบรัด มีสายรัดกับเสื้อทรงประพาส ; Unit:องค์

Royal Institute Thai-Thai Dict : uniformity, 1 found, display 1-1
 1. เอกรูป : [เอกกะ] น. รูปแบบอย่างเดียวกัน. (อ. uniform).

Budhism Thai-Thai Dict : uniformity, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : uniformity, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : uniformity, not found

(0.1185 sec)