Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: allocation , then allocate, allocation .

Eng-Thai Lexitron Dict : allocation, 7 found, display 1-7
 1. allocation : (N) ; การแบ่งส่วน ; Related:การจัดสรรปันส่วน ; Syn:allotment, distribution
 2. appropriation : (N) ; การจัดสรรไว้ ; Syn:allocation, allotment
 3. allotment : (N) ; การจัดแบ่ง ; Syn:distribution, allocation
 4. allocate to : (PHRV) ; จัดสรร (มักใช้ passive voice) ; Related:แบ่งปัน, กำหนดให้ ; Syn:allot to

Thai-Eng Lexitron Dict : allocation, 8 found, display 1-8
 1. เภท : (N) ; division ; Related:allocation, apportionment, separation, split ; Syn:การแบ่ง, การแยก, การแตกออก
 2. จัดสรร : (V) ; allocate ; Related:apportion, divide ; Syn:จัดแบ่ง, แบ่งสรร, ปันส่วน ; Def:แบ่งส่วนไว้โดยเฉพาะ, ปันไว้เพื่อใช้ประโยชน์โดยเจาะจง ; Samp:นายหน้าพยายามจัดสรรที่ดินแถวนี้ให้มีราคาอย่างต่ำตารางวาละ 1 หมื่นบาทเป็นอย่างน้อย
 3. จัดสรรเงิน : (V) ; allocate ; Related:apportion, divide ; Syn:แบ่งเงิน ; Def:แบ่งเงินไว้เป็นส่วนๆ เพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเจาะจง ; Samp:กรมที่มีขนาดใหญ่ยังจัดสรรงบประมาณมาช่วยกรมเล็กๆ กันไม่ลงตัว
 4. แบ่งเวลา : (V) ; allocate ; Def:จัดสรรเวลา ; Samp:แม้ว่างานจะยุ่งขนาดไหน แต่เขาก็ยังแบ่งเวลาสำหรับหาความบันเทิงให้ตนเอง
 5. แบ่งหน้าที่ : (V) ; assign ; Related:allocate ; Syn:แบ่งภาระหน้าที่ ; Samp:อบต. บางพระแบ่งหน้าที่ ให้กับทุกส่วนที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ใช่ อบต. เป็นคนคิดเองทำเองหมด
 6. ปัน : (V) ; divide ; Related:allocate, distribute, share ; Syn:แบ่ง, แบ่งปัน ; Def:แบ่งให้ ; Samp:เมื่อเขาโตแล้วความสนใจที่บิดามารดาเคยทุ่มเทให้เฉพาะตนผู้เดียวก็ถูกปันไปให้น้องๆ
 7. พิภัช : (V) ; distribute ; Related:allocate, assign ; Syn:แจก, แบ่ง, ปัน
 8. สั่งงาน : (V) ; assign ; Related:allocate, allot ; Syn:มอบหมายงาน ; Samp:ก่อนออกจากบ้าน คุณแม่ต้องสั่งงานแม่บ้านไว้ทุกวัน

Royal Institute Thai-Thai Dict : allocation, not found

Budhism Thai-Thai Dict : allocation, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : allocation, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : allocation, not found

(0.1468 sec)