Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: apportionment , then apportion, apportionment .

Eng-Thai Lexitron Dict : apportionment, 7 found, display 1-7
 1. apportionment : (N) ; การจัดสรร ; Related:การแบ่งสันปันส่วน ; Syn:allotment, partition
 2. deal 1 : (N) ; การแจกจ่าย ; Related:การจัดสรร, การแบ่งปัน ; Syn:apportionment, distribution
 3. apportion among : (PHRV) ; แบ่งปัน ; Related:แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
 4. apportion between : (PHRV) ; แบ่งปัน ; Related:แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร

Thai-Eng Lexitron Dict : apportionment, 11 found, display 1-11
 1. เภท : (N) ; division ; Related:allocation, apportionment, separation, split ; Syn:การแบ่ง, การแยก, การแตกออก
 2. แบ่งสันปันส่วน : (V) ; apportion ; Related:share (between or among), share, portion, allot, distribute ; Syn:จัดสันปันส่วน ; Def:แบ่งให้ตามสัดตามส่วนที่ควรจะได้ ; Samp:ทางการแบ่งสันปันส่วนที่ดินให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว เพื่อใช้ทำการเกษตร
 3. จัดสรร : (V) ; allocate ; Related:apportion, divide ; Syn:จัดแบ่ง, แบ่งสรร, ปันส่วน ; Def:แบ่งส่วนไว้โดยเฉพาะ, ปันไว้เพื่อใช้ประโยชน์โดยเจาะจง ; Samp:นายหน้าพยายามจัดสรรที่ดินแถวนี้ให้มีราคาอย่างต่ำตารางวาละ 1 หมื่นบาทเป็นอย่างน้อย
 4. จัดสรรเงิน : (V) ; allocate ; Related:apportion, divide ; Syn:แบ่งเงิน ; Def:แบ่งเงินไว้เป็นส่วนๆ เพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเจาะจง ; Samp:กรมที่มีขนาดใหญ่ยังจัดสรรงบประมาณมาช่วยกรมเล็กๆ กันไม่ลงตัว
 5. พิภาค : (N) ; distribution ; Related:apportion, division ; Syn:การแจก, การแบ่ง, การปัน
 6. เจียด : (V) ; dole out ; Related:share, distribute, portion, allot, apportion ; Syn:แจก, แบ่ง, ปัน ; Samp:เขาเจียดอาหารที่เขาเองก็กินไม่ค่อยอิ่มไปให้ลูกๆ ของเขา
 7. เจียดเงิน : (V) ; allot ; Related:distribute, portion, apportion, share ; Syn:แบ่งเงิน, ปันเงิน ; Samp:ทางการต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งเพื่อไว้เลี้ยงดูคนชรา
 8. แจก : (V) ; distribute ; Related:give out, hand out, dole out, allot, apportion ; Syn:จ่าย, แยกออก, แบ่งออก, ปันออก, ให้, มอบ ; Def:แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน ; Samp:โรงเรียนแจกรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ
 9. แจกจ่าย : (V) ; distribute ; Related:give out, hand out, dole out, allot, apportion ; Syn:แจก, แบ่งสรร, จ่าย, แบ่งแยก, จัดแบ่ง ; Def:แบ่งปันให้ไปทั่วๆ ; Samp:กรมวิชาการเกษตรผลิต และแจกจ่ายธาตุอาหารให้แก่เกษตรกรประมาณ 70 ตันต่อปี
 10. แบ่งปัน : (V) ; portion out ; Related:distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide ; Syn:ปัน, แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน ; Def:แบ่งส่วนให้บ้าง, แบ่งให้บางส่วน ; Samp:ที่ดินถูกแบ่งปันให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว
 11. แบ่งสรร : (V) ; portion out ; Related:distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide ; Syn:แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน ; Samp:ที่ดินแบ่งสรรไปโดยยุติธรรม

Royal Institute Thai-Thai Dict : apportionment, not found

Budhism Thai-Thai Dict : apportionment, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : apportionment, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : apportionment, not found

(0.1200 sec)