Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: conservancy , then conservancy, conserve .

Eng-Thai Lexitron Dict : conservancy, 13 found, display 1-13
 1. conservancy : (N) ; องค์กรที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ
 2. conservancy : (N) ; การอนุรักษ์ธรรมชาติ
 3. conserve : (VT) ; ทำให้ปลอดภัย ; Related:ทำให้คงไว้ ; Syn:save, preserve, maintain
 4. conserve : (VT) ; ถนอมอาหาร (ผลไม้)
 5. preserve : (VT) ; ทำให้คงอยู่ ; Related:สงวน, อนุรักษ์ ; Syn:conserve
 6. preserve : (VT) ; ถนอมอาหาร ; Related:เก็บรักษาอาหารไม่ให้เสีย ; Syn:conserve, salt, pickle ; Ant:waste
 7. marmalade : (N) ; แยมหรือเยลลี่ ; Syn:preserves, conserve
 8. preserves : (N) ; ผลไม้แช่อิ่ม ; Syn:jam, jelly, conserve, pickles
 9. scrimp : (VT) ; จัดให้มีน้อยลง ; Related:ไม่ช่วยเหลือเต็มที่, ทำให้ลดน้อยลง ; Syn:pinch, conserve, skip
 10. spare : (VT) ; สงวนไว้ ; Related:เก็บไว้, ประหยัด ; Syn:economize, save, conserve ; Ant:waste
 11. devour : (VT) ; ใช้อย่างสิ้นเปลือง ; Related:ใช้จนหมด ; Syn:consume, waste ; Ant:conserve, save
 12. waste : (VT) ; ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ ; Related:สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ; Syn:dissipate, splurge, squander ; Ant:conserve, save

Thai-Eng Lexitron Dict : conservancy, 12 found, display 1-12
 1. สงวนพันธุ์ : (V) ; conserve ; Related:preserve, reserve, save, sustain ; Def:ถนอมรักษาพันธุ์ไว้
 2. อนุรักษ์ : (V) ; conserve ; Related:preserve, protect, take care of, guard ; Syn:รักษา, สงวน ; Ant:ทำลาย ; Def:รักษาให้คงเดิม ; Samp:ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง
 3. ถนอม : (V) ; preserve ; Related:conserve, save, husband ; Syn:เก็บ, รักษา ; Def:ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว ; Samp:อย่างหนึ่งที่พ่อไม่ชอบคืออ่านค้างแล้วพับหน้าหนังสือค้างไว้ พ่อถนอมหนังสือนักต้องหาที่คั่นหนังสือมาใช้
 4. สงวน : (V) ; preserve ; Related:conserve, save, husband, keep ; Syn:ถนอม, รักษา, เก็บ ; Def:ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้ ; Samp:ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้
 5. ออม : (V) ; save ; Related:conserve, reserve, husband ; Syn:ถนอม, สงวน, เก็บ ; Samp:เธออยากจะหลับตาพักสักงีบ เพื่อออมแรงไว้ตรวจงานของลูกศิษย์
 6. ออมอด : (V) ; save ; Related:conserve, economize ; Syn:อดออม, ประหยัด, ถนอม ; Samp:เราต้องพยายามออมอด เพื่ออนาคตข้างหน้า
 7. เก็บ 1 : (V) ; preserve ; Related:store, keep, conserve, maintain ; Syn:รักษา ; Def:รักษาไว้ ; Samp:กระติกน้ำร้อนชนิดนี้สามารถเก็บความร้อนได้นานถึง 24 ชั่วโมง
 8. เก็บรักษา : (V) ; keep ; Related:preserve, conserve, maintain ; Syn:รักษา ; Ant:ทิ้งขว้าง ; Samp:กรมศิลปากรได้สอบค้นต้นฉบับลานทองพบว่าต้นฉบับดังกล่าวเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 9. ดำรง : (V) ; maintain ; Related:uphold, sustain, support, remain, conserve, exist, remain, continue ; Syn:คง, ดำรงอยู่, คงอยู่, อยู่ยง, คงทน, คงไว้, ทรงไว้ ; Samp:ประเพณีไทยจะดำรงต่อไปถ้าคนไทยช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้
 10. ทุ่นเงิน : (V) ; economize ; Related:save money, conserve ; Syn:ประหยัดเงิน
 11. ธำรง : (V) ; maintain ; Related:keep, preserve, hold, conserve, repair, renew, reserve, save ; Syn:รักษา, ดำรง, ทรง ; Samp:คนไทยต้องธำรงความเป็นไทยเอาไว้ให้สืบต่อไปชั่วลูกหลาน
 12. อดออม : (V) ; save ; Related:economize, conserve ; Syn:ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, เขียม ; Ant:ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย ; Def:ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย ; Samp:เราต้องอดออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามจำเป็น

Royal Institute Thai-Thai Dict : conservancy, not found

Budhism Thai-Thai Dict : conservancy, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : conservancy, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : conservancy, not found

(0.1357 sec)