Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: copy , then copy, cop, cope, copier, coping, copious, copyist, copying, copied .

Thai-Eng Lexitron Dict : copy, 49 found, display 1-49
 1. คัดสำเนา : (V) ; copy ; Related:transcribe, make a copy of ; Def:คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ ; Samp:จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด
 2. ถ่ายเอกสาร : (V) ; copy ; Related:make a copy ; Syn:ทำสำเนา ; Def:จำลองเอกสาร ; Samp:เลขานุการส่วนมากจะเสียเวลาในการพิมพ์งานต่างๆ จัดแฟ้ม ถ่ายเอกสาร รับโทรศัพท์ จัดตารางการประชุม รับส่งจดหมาย เป็นต้น
 3. ก๊อบปี้ : (V) ; copy ; Syn:ลอก ; Def:ลอกตาม หรือทำตามต้นฉบับหรือต้นแบบ
 4. คัด : (V) ; copy ; Related:transcribe, excerpt, duplicate, reproduce ; Def:ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ ; Samp:ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน
 5. คัดลอก : (V) ; copy ; Related:transcribe, excerpt, duplicate, reproduce ; Syn:ลอก, ลอกแบบ, อัดสำเนา ; Samp:ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตนและให้ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญ
 6. ฉบับ : (CLAS) ; copy ; Related:issue ; Samp:บ้านนี้รับหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ ; Unit:ฉบับ
 7. ฉบับ : (N) ; copy ; Related:issue, edition, version ; Syn:เล่มหนังสือ, แผ่นจดหมาย, แผ่นเอกสาร ; Def:หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสำนวนแตกต่างกันเป็นต้น เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ; Samp:เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งในฉบับต่อไป ; Unit:ฉบับ
 8. ถอด : (V) ; copy ; Related:imitate ; Syn:ถ่าย ; Samp:ผมพยายามถอดแบบของท่านเหล่านั้น บางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ไม่อาจเทียบได้
 9. ถ่ายแบบ : (V) ; copy ; Related:imitate ; Syn:ถอดแบบ, เอาอย่าง, เอาแบบอย่าง ; Def:ถอดลักษณะหรือนิสัยใจคอมา ; Samp:เขาถ่ายแบบพ่อมาทุกอย่างทั้งหน้าตาและนิสัยใจคอ
 10. ถ่ายสำเนา : (V) ; copy ; Related:duplicate ; Syn:ก๊อบปี้ ; Def:นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น ; Samp:ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 11. ปั๊ม : (V) ; copy ; Related:reproduce, reprint ; Syn:หล่อ, ลอกแบบ ; Samp:ฉันคงต้องเอาลูกกุญแจไปปั๊มเป็นลูกสำรองไว้
 12. ลอกเลียน : (V) ; copy ; Related:imitate, reproduce, duplicate, replicate ; Syn:ลอก, เลียนแบบ ; Samp:ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรปรับใช้แนวคิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนให้เหมือนแบบทุกประการ
 13. เลียนแบบ : (V) ; copy ; Related:imitate, mimic, ape, emulate, mock ; Syn:เอาอย่าง ; Def:พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ ; Samp:ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้
 14. สำเนา : (N) ; copy ; Related:duplicate ; Def:ข้อความหรือภาพเป็นต้นที่ผลิตซ้ำจากต้นแบบหรือต้นฉบับ ; Samp:ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นสำเนารูปถ่ายหนังสือเดินทางผู้มีชื่อในทะเบียนท้องถิ่นพร้อมกับคำร้อง
 15. สำเนา : (V) ; copy ; Related:duplicate ; Syn:คัดลอก, ถ่าย ; Def:คัดหรือถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับ ; Samp:แบบฟอร์มจะต้องถูกสำเนาและกระจายส่งผ่านไปยังแผนกต่างๆ อีกหลายแผนก
 16. สำเนา : (N) ; copy ; Related:clone, counterfeit ; Ant:ต้นฉบับ ; Unit:แผ่น, ฉบับ
 17. กรรมสิทธิ์ : (N) ; copy-right ; Related:exclusive right ; Syn:ลิขสิทธิ์ ; Def:สิทธิ์ทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สินอันได้แก่ สิทธิใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล กับสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน และสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ; Samp:ผู้แต่งหนังสือมีกรรมสิทธิ์ในผลงานของตน
 18. ลอกลาย : (V) ; copy the pattern
 19. บันทึกเทป : (V) ; record ; Related:copy ; Syn:อัดเทป ; Def:ทำการบันทึกสัญญาณภาพหรือเสียง, ทำให้เรื่องราวยังอยู่ ในรูปสัญญาณภาพหรือเสียง ; Samp:รายการของเขาถูกถอดออกจากผัง หลังจากบันทึกเทปไปแค่ 4 เทปเท่านั้น
 20. ระบับ : (N) ; manuscript ; Related:copy ; Syn:ต้นฉบับ, ฉบับ
 21. ลอกแบบ : (V) ; reproduce ; Related:copy ; Syn:จำลองแบบ ; Samp:พระพุทธรูปที่วัดเบญจมบพิตรลอกแบบมาจากพิษณุโลก
 22. ลอกเลียนแบบ : (V) ; imitate ; Related:copy ; Syn:เลียนแบบ, ลอกแบบ ; Samp:ระบบฟาสซิสม์เป็นระบบการเมืองอย่างหนึ่ง ที่ลอกเลียนแบบจากพรรคฟาสซิสม์ของอิตาลี ภายใต้การนำของมุสโสลินีระหว่าง ค.ศ.1922 -1945
 23. ก๊อบปี้ : (N) ; carbon paper ; Related:copy, a copying press ; Syn:กระดาษก๊อบปี้ ; Def:กระดาษที่ใช้ทำสำเนา ; Unit:แผ่น
 24. คู่ฉบับ : (N) ; duplicate ; Related:copy, counterfoil ; Def:หนังสือที่ทำขึ้นเป็นต้นฉบับตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป มีข้อความตรงกัน โดยฉบับหนึ่งเป็นคู่ฉบับของอีกฉบับหนึ่ง ; Samp:ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่งไม่ได้ ; Unit:ฉบับ
 25. ถือตาม : (V) ; follow ; Related:copy, imitate ; Syn:ทำตาม ; Samp:การนำพวงหรีดไปเคารพศพเป็นธรรมเนียมที่คนไทยถือตามคนตะวันตก
 26. ทำตาม : (V) ; imitate ; Related:copy, obey, follow ; Syn:ทำตามอย่าง, ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม ; Ant:เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น ; Samp:ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กทำตาม
 27. ทำสำเนา : (V) ; duplicate ; Related:copy, replicate ; Def:ทำขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ต้องให้เหมือนกับของเดิม ; Samp:ทีมงานได้ทำสำเนาแบบบันทึกเสียงขึ้นใหม่อีก 3 ชุด
 28. ลอก : (V) ; imitate ; Related:copy, reproduce ; Syn:ลอกแบบ, ลอกเลียน ; Def:เขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ ; Samp:เราสามารถใช้แผ่นวาดกราฟลอกรูปภาพต่างๆ จากของจริงไปแสดงบนจอภาพได้
 29. อัด : (V) ; record ; Related:copy, duplicate ; Syn:อัดเสียง ; Def:บันทึกเสียงลงในแถบบันทึกเสียง ; Samp:ค่ายเพลงติดต่อนักดนตรีไทยคณะที่มีฝีมือดีไปบรรเลงอัดแผ่นเสียงออกจำหน่าย
 30. การทำตาม : (N) ; imitation ; Related:emulation, copy, mimic, following the example ; Syn:การเลียนแบบ, การเอาอย่าง ; Ant:การนำ ; Samp:การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่
 31. จด : (V) ; write ; Related:write down, mark down, record, take note, copy ; Syn:กำหนด, หมายไว้, เขียนไว้, บันทึก, คัดลอก ; Samp:ผู้ชมจดวิธีทำอาหารอย่างละเอียดจากรายการโทรทัศน์
 32. ซ้ำซ้อน : (V) ; duplicate ; Related:be alike, copy, double ; Def:เหมือนเดิม, เหมือนสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือมีอยู่เดิม ; Samp:งานที่เขาทำไปซ้ำซ้อนกับงานของแผนกอื่น
 33. ตามอย่าง : (V) ; imitate ; Related:follow someone' s footsteps, follow someone's example, copy ; Syn:เอาอย่าง, เลียนแบบ ; Def:ปฏิบัติตาม, เอาแบบอย่างตามเป็นบรรทัดฐาน ; Samp:เด็กๆ ไม่ควรตามอย่างผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่ดี
 34. โทรภาพ : (N) ; facsimile ; Related:reproduction, copy, fax ; Syn:โทรสาร, แฟกซ์
 35. ปลอม : (V) ; forge (a check, a signature) ; Related:counterfeit, falsify, imitate, copy ; Syn:ลอกเลียน, ปลอมแปลง ; Def:ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง ; Samp:สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท
 36. ภาพจำลอง : (N) ; duplicate ; Related:reproduction, copy, imitation, replica, simulation ; Def:ภาพที่ถ่ายแบบมาจากของจริง, ภาพที่ทำให้เหมือนจริง ; Samp:การสร้างภาพจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า คาเทีย
 37. ลักเค้า : (V) ; imitate furtively ; Related:copy someone's example furtively, plagiarize ; Def:ลอบทำเอาแบบอย่างเขา
 38. ใบสำคัญคู่จ่าย : (N) ; duplicate ; Related:copy certificate of payment ; Def:เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน ; Samp:ผมแนบใบสำคัญคู่จ่ายไปกับหลักฐานอื่นๆ ; Unit:ใบ
 39. ต้นฉบับ : (N) ; original manuscript ; Related:source document, master copy ; Syn:ต้นร่าง, ต้นสำเนา, แบบร่าง, ฉบับร่าง ; Def:ฉบับจริงของเรื่องที่ประพันธ์ไว้เดิม, ฉบับที่เขียนหรือดีดพิมพ์ไว้เดิมก่อนตีพิมพ์ ; Samp:นักเขียนทุกคนต้องส่งต้นฉบับภายในวันศุกร์นี้
 40. การก๊อปปี้ : (N) ; copying ; Related:duplication, imitation ; Syn:การเลียนแบบ, การลอกเลียน ; Def:การทำสำเนาให้เหมือนต้นฉบับ
 41. รับมือ : (V) ; cope with ; Related:deal with, encounter, meet, oppose, withstand ; Syn:จัดการ, ต้านทาน, กำราบ ; Samp:กองบัญชาการใหญ่ระดมทหารกองหนุนเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้น
 42. จำลอง : (V) ; reproduce ; Related:make a copy, imitate ; Syn:ลอก, เลียนแบบ, ถ่ายแบบ ; Samp:พระเจดีย์ในเวียงจันทร์จำลองมาจากของเดิมที่กรุงเทพฯ
 43. หมดทางสู้ : (V) ; can't cope with ; Related:can't deal with, be overpowered by ; Syn:จนตรอก, จนมุม, จนแต้ม ; Def:ไม่มีทางต่อสู้ ; Samp:เราจำเป็นต้องยอมแพ้ เพราะหมดทางสู้แล้วจริงๆ
 44. การจำลอง : (N) ; duplication ; Related:copying ; Syn:การเลียนแบบ ; Samp:การจำลองไดโนเสาร์มาไว้ที่พิพิภัณฑ์วิทยาศาสตรแห่งชาติเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมได้เป็นจำนวนมาก
 45. ตำรวจ : (N) ; police ; Related:policeman, cop, constable, police constable ; Syn:ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ ; Def:เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจสันติบาล ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ; Samp:ตำรวจจู่โจมเข้าจับกุมนักพนันได้ในเวลาอันรวดเร็ว ; Unit:คน, นาย
 46. ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ : (N) ; police ; Related:police force, guardian, policeman, cop ; Syn:ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ; Ant:ผู้ร้าย, โจร ; Def:เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ; Samp:ประชาชนจะอุ่นใจได้ก็ต่อเมื่อมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คอยให้ความคุ้มครองอยู่
 47. ยกใหญ่ : (ADV) ; so much ; Related:sufficient, ample, plentiful, copious, many ; Syn:มากมาย, เป็นการใหญ่, ขนานใหญ่ ; Samp:เขาถูกนายของเขาเล่นงานยกใหญ่
 48. รับ : (V) ; withstand ; Related:cope with, deal with, resist ; Def:ต้านไว้, ต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในการรบ) ; Samp:แม่ทัพฝ่ายตะวันออกรับข้าศึกไม่ไหว จึงขอกำลังทัพฝ่ายหลวงไปช่วยรับอีกแรง
 49. ตำรวจจราจร : (N) ; traffic police ; Related:traffic cop, traffic policeman ; Syn:ตำรวจแขนขาว ; Def:ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลหรือควบคุมการใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ; Samp:ที่สี่แยก อสมท.มีตำรวจจราจรประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ; Unit:คน, นาย
 50. [1-49]

(0.1244 sec)