Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: discharge , then charge, discharge, discharged .

Eng-Thai Lexitron Dict : discharge, more than 7 found, display 1-7
 1. discharge : (N) ; การขับไล่
 2. discharge : (VI) ; ปลดออก ; Related:ปลดประจำการ ; Syn:demobilize, separate
 3. discharge : (VT) ; ปล่อยออก ; Related:ขับออก, ส่งออกไป
 4. discharge : (VT) ; ไล่ออก ; Related:ขับไล่ ; Syn:dismiss, fire, release
 5. discharge : (VT) ; เอาสินค้าลง
 6. discharge : (N) ; สารหรือของเหลวที่ถูกปล่อยออกมา ; Related:ของที่ขับออกมา ; Syn:secretion
 7. discharge : (VT) ; ระบายออก ; Related:ขับออก, ปล่อยออก
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : discharge, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : discharge, more than 7 found, display 1-7
 1. ปลด : (V) ; discharge ; Related:dismiss, fire, remove, detach ; Syn:ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง ; Def:ทำให้พ้นจากข้อผูกพันหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ; Samp:นายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีหลายคนออกจากตำแหน่งแล้ว
 2. ทำเนียบท่าเรือ : (N) ; port of discharge ; Def:ที่สำหรับบรรทุกของลงหรือขนของขึ้นจากเรือหรืออากาศยาน ; Unit:แห่ง
 3. ปลดระวาง : (V) ; put (a ship) out of commission ; Related:discharge ; Syn:ปลดจากตำแหน่ง, ปลดจากทำเนียบ, ปลดจากประจำการ ; Samp:เรือเดินสมุทรลำนี้ถูกปลดระวางแล้ว
 4. ปลดออก : (V) ; dismiss ; Related:discharge, fire, remove ; Syn:ให้ออก, ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก, ขับออก ; Def:โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยสั่งให้ออกจากราชการ ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก ; Samp:เขาถูกปลดออกเพราะคดีฉ้อโกง
 5. ขับไล่ : (V) ; drive out ; Related:expel, discharge ; Syn:ไล่, เสือกไส, ขับไส, ผลักไส, ไล่ส่ง ; Ant:เชื้อเชิญ, ต้อนรับ ; Def:ต้อนให้ไป, บังคับให้ออกไป ; Samp:หัวหน้าขับไล่พนักงานรักษาความปลอดภัยออกจากงาน เพราะละเลยหน้าที่
 6. คาย 1 : (V) ; emit ; Related:give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge ; Def:ปล่อยออกมา ; Samp:ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว
 7. ถ่ายเท : (V) ; unload ; Related:transmit, discharge, remove ; Syn:ขนถ่าย, ขนย้าย, เปลี่ยน ; Samp:ชาวประมงกำลังถ่ายเทปลาจากเรือหาปลาของชาวบ้านไปไว้ยังเรือขนส่งสินค้า
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : discharge, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : discharge, not found

Budhism Thai-Thai Dict : discharge, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : discharge, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : discharge, not found

(0.1214 sec)