Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: governor , then govern, governor, governorship .

Thai-Eng Lexitron Dict : governor, 31 found, display 1-31
 1. ข้าหลวง : (N) ; governor ; Syn:ข้าราชบริพาร, บริวาร ; Def:คนที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของในหลวงและเจ้านาย ; Samp:คุณย่าของดวงใจเคยเป็นข้าหลวงในวังมาก่อน ; Unit:คน
 2. เจ้าผู้ครองนคร : (N) ; governor ; Related:ruler of the city, city ruler ; Syn:เจ้าเมือง, กษัตริย์, พระราชา, เจ้าผู้ครองเมือง ; Ant:ราษฎร, ไพร่พล ; Samp:ดินแดนประเทศราชหมายถึงดินแดนที่มีเจ้าผู้ครองนครปกครอง
 3. เจ้าเมือง : (N) ; governor ; Related:city ruler, ruler of the country ; Syn:เจ้าผู้ครองเมือง, เจ้าผู้ครองนคร ; Samp:พ่อของครูเป็นช่างหลวงอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าเมืองหลังสวน
 4. นครินทร์ : (N) ; governor ; Related:the lord of a town, director, ruler, administrator ; Syn:เจ้าเมือง ; Def:ผู้ครองเมืองนั้น
 5. ผู้ว่า : (N) ; governor ; Related:leader, ruler, chief, administrator ; Syn:ผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้ว่าราชการ, เจ้าเมือง, ข้าหลวงประจำจังหวัด ; Def:หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด ; Samp:ผู้ว่ามีอำนาจในการสั่งพักงานเจ้าหน้าที่รัฐที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้โดยตรง ; Unit:คน, ท่าน
 6. ผู้ว่าการ : (N) ; governor ; Related:director, leader, ruler, chief, administrator ; Def:ผู้อำนวยการอันมีตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้ากรม ; Samp:เขามีตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ; Unit:คน, ท่าน
 7. ผู้ว่าราชการ : (N) ; governor ; Syn:ผู้ว่า, เจ้าเมือง, ผู้ว่าราชการจังหวัด, ข้าหลวงประจำจังหวัด ; Def:หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด ; Samp:ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปตรวจงานหน่วยงานที่อยู่ในเขตราชเทวี ; Unit:คน, ท่าน
 8. พ่อเมือง : (N) ; governor ; Syn:ผู้ว่าราชการจังหวัด ; Def:ชายผู้เป็นเจ้าเมือง ; Samp:ท่านดำรงตำแหน่งพ่อเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นระยะเวลา 2 ปี ; Unit:คน
 9. ศาสก : (N) ; governor ; Related:ruler ; Syn:ผู้ปกครอง ; Unit:คน
 10. ข้าหลวงใหญ่ : (N) ; governor-general ; Related:High Commissioner ; Def:ตัวแทนพระเจ้าแผ่นดินที่มีอำนาจเหนือข้าหลวง ; Samp:บรรดาข้าหลวงใหญ่มักมีทรัพย์สินร่ำรวยกันทั้งนั้น ; Unit:คน
 11. มนเทียรบาล : (N) ; governor of royal family in the palace ; Related:Royal Household Department official ; Syn:มณเฑียรบาล ; Def:ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองภายในพระราชฐาน
 12. ผวจ. : (N) ; provincial governor ; Syn:ผู้ว่าราชการจังหวัด
 13. ผู้ว่าราชการจังหวัด : (N) ; provincial governor ; Syn:ผู้ว่า, เจ้าเมือง, ผู้ว่าราชการ, ข้าหลวงประจำจังหวัด ; Def:หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด ; Samp:ในที่สุดก็ได้มีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีออกจากพื้นที่ ; Unit:คน, ท่าน
 14. อักษรเลข : (N) ; secretary of the provincial governor ; Def:ตำแหน่งในคณะกรมการปกครองท้องที่มีมาแต่โบราณ, ต่อมาใช้เรียกผู้ทำหน้าที่เลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด
 15. เจ้าผู้ครองเมือง : (N) ; ruler of the city ; Related:governor, city ruler ; Syn:เจ้าผู้ครองนคร, กษัตริย์, พระราชา ; Ant:ราษฎร, ไพร่พล ; Samp:เวียงหินนครถูกกองทัพของเจ้าผู้ครองเมืองเชียงตุงเข้ามารุกราน
 16. ถือบังเหียน : (V) ; govern ; Related:be in the saddle, control, be in power ; Syn:ปกครอง ; Def:มีอำนาจบังคับให้เป็นไปตามต้องการ ; Samp:สมัยที่ท่านถือบังเหียนอยู่ต่างจังหวัด ท่านไม่เกรงกลัวใครเลย
 17. บริหารบ้านเมือง : (V) ; govern ; Related:exercise the government, manage the government ; Syn:ปกครองบ้านเมือง, ดูแลบ้านเมือง ; Samp:ผู้ว่าฯ คนก่อนบริหารบ้านเมืองอย่างจริงจังไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
 18. ปกครอง : (V) ; govern ; Related:rule, administer, administrate ; Syn:ดูแล, คุ้มครอง, บริหาร, ดำเนินงาน ; Samp:กษัตริย์ปกครองประชาชนโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย
 19. พินิต : (V) ; govern ; Syn:ปกครอง, ควบคุม
 20. รังรักษ์ : (V) ; govern ; Related:protect ; Syn:คุ้มครอง
 21. วินิต : (V) ; govern ; Related:administrate ; Syn:ปกครอง
 22. กินเมือง : (V) ; govern a town ; Related:capture a town, rule the town, administer a country ; Syn:ครองเมือง ; Def:ปกครองเมือง ; Samp:พระยาวชิรปราการกินเมืองกำแพงเพชร
 23. ครองเมือง : (V) ; govern a country ; Related:be at the helm of the state, administer a country, rule (over) a country, be in power ; Syn:ครองบ้านครองเมือง ; Samp:บ้านเมืองประสบปัญหาวิกฤติอีกครั้งในยุคคอมมิวนิสต์ครองเมือง
 24. ครอง : (V) ; rule ; Related:govern, reign, administer, administrate, be at the helm of the state ; Syn:ปกครอง ; Def:ดูแลและบริหารในฐานะที่เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น ; Samp:เจ้าเมืองครองเมืองด้วยความสงบสุขนานถึง 10 ปี
 25. ถวัลย์ : (V) ; reign ; Related:govern, regulate by authority, exercise the right to command ; Syn:ทรง, ครอง ; Def:ครอง (ราชสมบัติ) ; Samp:พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325
 26. นั่งเมือง : (V) ; rule ; Related:govern, occupy, reign ; Syn:ครองเมือง ; Samp:ท้าวศรีสุดาจันท์นั่งเมืองในเวลาสั้นๆ เพียงเท่านั้น
 27. ควบคุม : (V) ; control ; Related:command, govern ; Def:กำกับดูแลให้อยู่ในขอบเขตโดยใช้อำนาจ ; Samp:เขาสามารถควบคุมลูกน้องให้เชื่อฟังเขาได้ทุกคน
 28. บังคับการ : (V) ; command ; Related:direct, control, govern ; Syn:ควบคุม, กำกับ, สั่งงาน, สั่งการ ; Def:รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ ; Samp:ผู้การกองพันบังคับการทหารให้ออกปฏิบัติงาน
 29. บังคับบัญชา : (V) ; command ; Related:direct, order, control, govern ; Syn:สั่ง, ควบคุม, บังคับการ ; Samp:ท่านนายพลบังคับบัญชานายทหารว่าให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด
 30. ว่าการ : (V) ; administer ; Related:direct things, be in charge, govern ; Syn:บริหาร, จัดการ, สั่งการ ; Def:ดูแลตรวจตราสั่งการงาน ; Samp:สมัยที่การปกครองประเทศยังเป็นระบบจตุสดมภ์ เรามีกรมพระกลาโหมว่าการฝ่ายทหาร
 31. ครองใจ : (V) ; carry one's favour ; Related:govern one's heart, maintain popular morale, win the one's heart ; Syn:ชนะใจ ; Samp:รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศอยู่
 32. [1-31]

(0.0746 sec)