Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: imprison , then imprison, imprisonment, prison, imprisoned .

Eng-Thai Lexitron Dict : imprison, more than 7 found, display 1-7
 1. imprison in : (PHRV) ; จับขัง ; Related:จำคุก, ขัง
 2. restrain : (VT) ; กักขัง ; Related:กักตัว ; Syn:imprison
 3. jail : (VT) ; จำคุก ; Related:กักขัง, จองจำ, เข้าตาราง ; Syn:imprison, confine, detain ; Ant:free, release
 4. encage : (VT) ; ขังกรง ; Related:ขังไว้ในที่ที่คล้ายกรง ; Syn:cage, confine, imprison
 5. immure : (VT) ; กักขัง (ทางวรรณคดี) ; Related:ขังคุก, คุมขัง ; Syn:confine, imprison
 6. incarcerate : (VT) ; ขังคุก (คำทางการ) ; Related:กักขัง, จองจำ ; Syn:confine, imprison, jail
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : imprison, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : imprison, more than 7 found, display 1-7
 1. ติดคุก : (V) ; imprison ; Related:incarcerate, jail, gaol, go to prison ; Syn:ติดตะราง, เข้าคุก ; Def:ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย ; Samp:เขาติดคุกมาเป็นเวลา 15 ปี เดือนหน้าเขาก็จะพ้นโทษแล้ว
 2. ขัง : (V) ; imprison ; Related:confine, shut in ; Syn:กักขัง, จองจำ, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, กักบริเวณ ; Ant:ปล่อย ; Def:กักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล ; Samp:เจ้าหน้าที่ตำรวจขังผู้ต้องสงสัยในคุกไว้ชั่วคราว
 3. คุมขัง : (V) ; imprison ; Related:jail, incarcerate, detain ; Syn:ขัง, จองจำ, กักขัง ; Ant:ปล่อย ; Samp:พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ
 4. จองจำ : (V) ; imprison ; Related:incarcerate, jail, confine ; Syn:จำจอง ; Ant:ปลดปล่อย, ปล่อย ; Def:ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตาราง ; Samp:นักโทษผู้ก่อการร้ายมุสลิมที่ถูกจองจำอยู่ในยุโรปมีอยู่กว่าสิบคน
 5. จำคุก : (V) ; imprison ; Related:jail, restrain, incarcerate ; Syn:ติดคุก ; Ant:ปลดปล่อย ; Def:ลงโทษด้วยวิธีขัง ; Samp:ผู้พิพากษาวอลช์พิพากษาโทษคาโปนสถานหนัก โดยให้จำคุกไว้ 1 ปี
 6. ถูกจำ : (V) ; imprison ; Related:be confined, be jailed ; Syn:ถูกขัง, ถูกจองจำ, ถูกกักขัง, ถูกจำขัง ; Def:ถูกขังคุก ; Samp:เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประชาชนจีนถูกจำเป็นแถว
 7. กักบริเวณ : (V) ; confine within an area ; Related:imprison ; Ant:ปล่อย ; Def:บังคับให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้ ; Samp:ฉันถูกแม่กักบริเวณเพราะหนีเที่ยวกลางคืน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : imprison, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : imprison, not found

Budhism Thai-Thai Dict : imprison, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : imprison, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : imprison, not found

(0.1395 sec)