Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: master, Master , then mast, master, masterdom, masterful, masterly, masters, mastership, mastery, overmaster, remaster .

Thai-Eng Lexitron Dict : master, 89 found, display 1-50
 1. เข้าฝัก : (V) ; master ; Related:be expert, be skillful, become experienced ; Syn:ชำนาญมาก ; Def:มีความชำนาญจนอยู่ตัวแล้ว ; Samp:ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเขาเข้าฝักจริงๆ
 2. คุณผู้ชาย : (N) ; master ; Related:gentleman, lord ; Ant:คุณผู้หญิง
 3. เจ้าขุนมุลนาย : (N) ; master ; Related:superior, protector, chief, boss, benefactor ; Syn:ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย ; Ant:ลูกน้อง ; Samp:บ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคงกว้างขวางและ อาจมีหลายหลัง
 4. ตัวฉกาจ : (ADJ) ; master ; Def:ที่มีลักษณะเก่งกาจ, ดุร้ายกล้าแกร่ง ; Samp:เขามักแสดงเป็นวายร้ายตัวฉกาจแทบทุกเรื่อง ; Unit:ตัว
 5. นาย : (N) ; master ; Related:lord, ruler ; Syn:ผู้ปกครอง, ประมุข ; Ant:ผู้อาศัย, ลูกบ้าน ; Def:ผู้มีอำนาจปกครอง, ผู้เป็นใหญ่ ; Unit:คน
 6. ปรมาจารย์ : (N) ; master ; Related:great teacher ; Def:อาจารย์ผู้เป็นเอกหรือยอดเยี่ยมในทางวิชาใดวิชาหนึ่ง ; Samp:แกเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะของเขา
 7. มูลนาย : (N) ; master ; Related:boss, original boss, feudal official ; Syn:นายใหญ่ ; Def:นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่ ; Samp:สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง ; Unit:คน
 8. สันทัด : (V) ; master ; Related:excel, proficient in ; Syn:ถนัด, จัดเจน, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ ; Def:มีความชำนิชำนาญมากเพราะมีความสามารถเป็นพิเศษในเรื่องนั้น ; Samp:เขาสัดทัดเรื่องการพนันทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ไพ่ ถั่วโปไฮโลทั้งหลาย
 9. อัยยะ : (N) ; master ; Related:overlord, lord ; Def:ผู้เป็นเจ้า, ผู้เป็นใหญ่
 10. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต : (N) ; master of education ; Def:ผู้ที่เรียนจบปริญญาโทด้านครุศาสตร์ ; Samp:อีกไม่นานผมก็จะได้เป็นครุศาสตร์มหาบัณฑิต
 11. ชั้นครู : (N) ; master level ; Related:first-class level, first-rate level, first grade ; Syn:ชั้นเอก ; Def:อันดับที่เทียบเท่าครู ; Samp:พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู
 12. ไต้ก๋ง : (N) ; master of Chinese junk or ship ; Related:captain of a Chinese junk ; Def:นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา ; Samp:ลูกเรือต้องฟังคำสั่งของไต้ก๋ง ; Unit:คน
 13. พิธีกร : (N) ; master of ceremonies ; Related:ritualist, host ; Syn:โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ ; Def:ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย ; Samp:งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน ; Unit:คน
 14. แม่กุญแจ : (N) ; master key ; Related:lock ; Def:ลูกกุญแจที่ไขตัวกุญแจชนิดเดียวกันได้ทั่วไป ; Samp:ยามของหอพักจะเป็นผู้เก็บรักษาแม่กุญแจเอาไว้
 15. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; master of arts ; Related:A.M.
 16. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Agriculture ; Related:M.Agr. ; Syn:กส.ม.
 17. คุรุศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Education ; Related:M.Ed. ; Syn:ค.ม.
 18. เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Agricultural Technology ; Related:M.Ag. Tech ; Syn:ทษ.ม.
 19. นิติศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Laws ; Related:LL.M. ; Syn:น.ม.
 20. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Arts (Communication Arts) ; Related:M.A. (Communication Arts) ; Syn:นศ.ม.
 21. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Business Administration ; Related:M.B.A. ; Syn:บธ.ม.
 22. บัญชีมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Accountancy ; Related:M.Acc. ; Syn:บช.ม.
 23. พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Nursing Science ; Related:M.N.S. ; Syn:พย.ม.
 24. เภสัชศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Science in Pharmacy ; Related:M.Sc. in Pharm. ; Syn:ภ.ม.
 25. รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Public Administration ; Related:M.P.A. ; Syn:รป.ม.
 26. รัฐศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Arts (Political Science) ; Related:M.A. (Political Science) ; Syn:ร.ม.
 27. วิทยาศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Science ; Related:M.Sc. ; Syn:วท.ม.
 28. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Science ; Related:M.S., M.Sc. ; Def:ปริญญาโททางสาขาวิทยาศาสตร์
 29. วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Engineering ; Related:M.Eng. ; Syn:วศ.ม.
 30. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Engineering ; Related:M. ENG. ; Syn:วศ.ม.
 31. สถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Architecture ; Related:M.Arch ; Syn:สถ.ม.
 32. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Public Health ; Related:M.P.H. ; Syn:ส.ม.
 33. อักษรศาตรมหาบัณฑิต : (N) ; Master of Arts ; Related:M.A. ; Syn:อ.ม.
 34. อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต : (N) ; Master of Arts ; Related:M.A ; Samp:สมเด็จพระเทพฯ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตใน พ.ศ. 2524
 35. เซียน : (N) ; great master ; Related:expert ; Def:ผู้ที่เก่งหรือชำนาญในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ ; Samp:เขาได้ชื่อว่าเป็นเซียนพระเครื่อง ; Unit:คน
 36. นายสถานี : (N) ; station master ; Related:station agent ; Syn:นายท่า ; Def:ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของสถานี ; Samp:เขาดันจับพลัดจับผลูไปเป็นนายสถานีบขส. ; Unit:คน
 37. ราชครู : (N) ; a great master ; Related:a Brahmin official who officiates at state rites, Brahman ceremonial head, Brahman chief of ceremony ; Def:ข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าพิธีฝ่ายพราหมณ์ ; Samp:ท่านเจ้าเมืองประสงค์ให้ลูกทั้งสองได้รอบรู้ วิชาการดนตรีจึงจัดหาราชครูทำการ ฝึกสอนวิชาการร่ายรำขับร้องประกอบดนตรี
 38. มือโปร : (ADJ) ; professional ; Related:master ; Syn:มืออาชีพ ; Ant:มือสมัครเล่น ; Def:เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้ ; Samp:หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร
 39. นาย : (N) ; superior ; Related:master, boss, chief, leader, commander ; Syn:เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า ; Ant:ลูกน้อง ; Def:ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า ; Samp:วันนี้นายใจดีพาลูกน้องไปเลี้ยงเหล้าตั้งแต่ยังไม่เลิกงาน ; Unit:คน
 40. ครูผู้สอน : (N) ; teacher ; Related:instructor, master, school master, school teacher ; Syn:อาจารย์, ครู, คุณครู ; Ant:นักเรียน ; Samp:ครูผู้สอนไม่เคยอธิบายวิธีการใช้คำสั่งนี้ ; Unit:คน
 41. เจ้าคนนายคน : (N) ; boss ; Related:superior, master ; Samp:แม่บอกว่าต้องเรียนให้เก่งๆ สอบได้คะแนนดีๆ เพื่อจะได้ทำงานเป็นเจ้าคนนายคน
 42. เจ้านาย : (N) ; boss ; Related:head, master, chief, employer ; Syn:หัวหน้า, นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย ; Ant:ลูกน้อง ; Samp:เราอาจจะไม่ชอบหน้าเจ้านายของเราเลย แต่ก็ต้องฝืนยิ้มให้ทุกครั้งที่พบ ; Unit:คน
 43. ชำนัญพิเศษ : (N) ; expert ; Related:specialist, master ; Syn:ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ ; Def:เรียกนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะว่า ผู้ชำนัญพิเศษ ; Samp:ผู้ชำนัญพิเศษสาขานิเวศน์วิทยากำลังอภิปรายอยู่ ; Unit:คน
 44. ตัวนำ 1 : (N) ; leader ; Related:chief, master, ringleader, head, main ; Syn:ผู้นำ, แกนนำ ; Def:บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ ; Samp:ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี
 45. ตัวนำ 1 : (N) ; leader ; Related:chief, master, ringleader ; Syn:ผู้นำ, แกนนำ ; Ant:ผู้ตาม ; Def:บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ ; Samp:ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี ; Unit:คน
 46. ตัวนำ 1 : (N) ; leader ; Related:chief, master, ringleader, head, main ; Syn:ผู้นำ, แกนนำ ; Def:บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ ; Samp:ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี
 47. เทเวศ : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:พระราชา, กษัตริย์
 48. [1-50] | 51-89

(0.0998 sec)