Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: masterdom , then master, masterdom .

Thai-Eng Lexitron Dict : masterdom, 58 found, display 1-50
 1. เข้าฝัก : (V) ; master ; Related:be expert, be skillful, become experienced ; Syn:ชำนาญมาก ; Def:มีความชำนาญจนอยู่ตัวแล้ว ; Samp:ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเขาเข้าฝักจริงๆ
 2. คุณผู้ชาย : (N) ; master ; Related:gentleman, lord ; Ant:คุณผู้หญิง
 3. เจ้าขุนมุลนาย : (N) ; master ; Related:superior, protector, chief, boss, benefactor ; Syn:ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย ; Ant:ลูกน้อง ; Samp:บ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคงกว้างขวางและ อาจมีหลายหลัง
 4. ตัวฉกาจ : (ADJ) ; master ; Def:ที่มีลักษณะเก่งกาจ, ดุร้ายกล้าแกร่ง ; Samp:เขามักแสดงเป็นวายร้ายตัวฉกาจแทบทุกเรื่อง ; Unit:ตัว
 5. นาย : (N) ; master ; Related:lord, ruler ; Syn:ผู้ปกครอง, ประมุข ; Ant:ผู้อาศัย, ลูกบ้าน ; Def:ผู้มีอำนาจปกครอง, ผู้เป็นใหญ่ ; Unit:คน
 6. ปรมาจารย์ : (N) ; master ; Related:great teacher ; Def:อาจารย์ผู้เป็นเอกหรือยอดเยี่ยมในทางวิชาใดวิชาหนึ่ง ; Samp:แกเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะของเขา
 7. มูลนาย : (N) ; master ; Related:boss, original boss, feudal official ; Syn:นายใหญ่ ; Def:นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่ ; Samp:สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง ; Unit:คน
 8. สันทัด : (V) ; master ; Related:excel, proficient in ; Syn:ถนัด, จัดเจน, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ ; Def:มีความชำนิชำนาญมากเพราะมีความสามารถเป็นพิเศษในเรื่องนั้น ; Samp:เขาสัดทัดเรื่องการพนันทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ไพ่ ถั่วโปไฮโลทั้งหลาย
 9. อัยยะ : (N) ; master ; Related:overlord, lord ; Def:ผู้เป็นเจ้า, ผู้เป็นใหญ่
 10. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต : (N) ; master of education ; Def:ผู้ที่เรียนจบปริญญาโทด้านครุศาสตร์ ; Samp:อีกไม่นานผมก็จะได้เป็นครุศาสตร์มหาบัณฑิต
 11. ชั้นครู : (N) ; master level ; Related:first-class level, first-rate level, first grade ; Syn:ชั้นเอก ; Def:อันดับที่เทียบเท่าครู ; Samp:พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู
 12. ไต้ก๋ง : (N) ; master of Chinese junk or ship ; Related:captain of a Chinese junk ; Def:นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา ; Samp:ลูกเรือต้องฟังคำสั่งของไต้ก๋ง ; Unit:คน
 13. พิธีกร : (N) ; master of ceremonies ; Related:ritualist, host ; Syn:โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ ; Def:ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย ; Samp:งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน ; Unit:คน
 14. แม่กุญแจ : (N) ; master key ; Related:lock ; Def:ลูกกุญแจที่ไขตัวกุญแจชนิดเดียวกันได้ทั่วไป ; Samp:ยามของหอพักจะเป็นผู้เก็บรักษาแม่กุญแจเอาไว้
 15. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต : (N) ; master of arts ; Related:A.M.
 16. เซียน : (N) ; great master ; Related:expert ; Def:ผู้ที่เก่งหรือชำนาญในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ ; Samp:เขาได้ชื่อว่าเป็นเซียนพระเครื่อง ; Unit:คน
 17. นายสถานี : (N) ; station master ; Related:station agent ; Syn:นายท่า ; Def:ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของสถานี ; Samp:เขาดันจับพลัดจับผลูไปเป็นนายสถานีบขส. ; Unit:คน
 18. ราชครู : (N) ; a great master ; Related:a Brahmin official who officiates at state rites, Brahman ceremonial head, Brahman chief of ceremony ; Def:ข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าพิธีฝ่ายพราหมณ์ ; Samp:ท่านเจ้าเมืองประสงค์ให้ลูกทั้งสองได้รอบรู้ วิชาการดนตรีจึงจัดหาราชครูทำการ ฝึกสอนวิชาการร่ายรำขับร้องประกอบดนตรี
 19. มือโปร : (ADJ) ; professional ; Related:master ; Syn:มืออาชีพ ; Ant:มือสมัครเล่น ; Def:เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้ ; Samp:หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร
 20. นาย : (N) ; superior ; Related:master, boss, chief, leader, commander ; Syn:เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า ; Ant:ลูกน้อง ; Def:ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า ; Samp:วันนี้นายใจดีพาลูกน้องไปเลี้ยงเหล้าตั้งแต่ยังไม่เลิกงาน ; Unit:คน
 21. ครูผู้สอน : (N) ; teacher ; Related:instructor, master, school master, school teacher ; Syn:อาจารย์, ครู, คุณครู ; Ant:นักเรียน ; Samp:ครูผู้สอนไม่เคยอธิบายวิธีการใช้คำสั่งนี้ ; Unit:คน
 22. เจ้าคนนายคน : (N) ; boss ; Related:superior, master ; Samp:แม่บอกว่าต้องเรียนให้เก่งๆ สอบได้คะแนนดีๆ เพื่อจะได้ทำงานเป็นเจ้าคนนายคน
 23. เจ้านาย : (N) ; boss ; Related:head, master, chief, employer ; Syn:หัวหน้า, นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย ; Ant:ลูกน้อง ; Samp:เราอาจจะไม่ชอบหน้าเจ้านายของเราเลย แต่ก็ต้องฝืนยิ้มให้ทุกครั้งที่พบ ; Unit:คน
 24. ชำนัญพิเศษ : (N) ; expert ; Related:specialist, master ; Syn:ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ ; Def:เรียกนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะว่า ผู้ชำนัญพิเศษ ; Samp:ผู้ชำนัญพิเศษสาขานิเวศน์วิทยากำลังอภิปรายอยู่ ; Unit:คน
 25. ตัวนำ 1 : (N) ; leader ; Related:chief, master, ringleader, head, main ; Syn:ผู้นำ, แกนนำ ; Def:บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ ; Samp:ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี
 26. ตัวนำ 1 : (N) ; leader ; Related:chief, master, ringleader, head, main ; Syn:ผู้นำ, แกนนำ ; Def:บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ ; Samp:ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี
 27. ตัวนำ 1 : (N) ; leader ; Related:chief, master, ringleader ; Syn:ผู้นำ, แกนนำ ; Ant:ผู้ตาม ; Def:บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ ; Samp:ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี ; Unit:คน
 28. เทเวศ : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:พระราชา, กษัตริย์
 29. เทเวศร์ : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor ; Syn:พระราชา, กษัตริย์, เจ้านาย ; Samp:พระรามเป็นเทเวศร์แห่งกรุงอโยธยา
 30. เทเวศวร์ : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:พระราชา, กษัตริย์, เจ้านาย ; Samp:ผู้เป็นเทเวศวร์แห่งเราคือพระนารายณ์
 31. ธราธิบดี : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:ธราธิป, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา ; Unit:พระองค์
 32. ธิบดี : (N) ; leader ; Related:chief, ruler, prince, master, principal, manager, boss, overseer ; Syn:หัวหน้า ; Ant:ลูกน้อง ; Samp:พระองค์ทรงเป็นธิบดีของปวงประชา ; Unit:คน
 33. นริศ : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:พระราชา, กษัตริย์ ; Unit:พระองค์
 34. นริศร : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:พระราชา, กษัตริย์ ; Unit:พระองค์
 35. นเรศ : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:พระราชา, กษัตริย์ ; Unit:พระองค์
 36. นเรศวร : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:พระราชา, กษัตริย์ ; Unit:พระองค์
 37. นฤเทพ : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:พระราชา, กษัตริย์ ; Unit:องค์
 38. นฤบาล : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:พระราชา, กษัตริย์ ; Unit:องค์
 39. นฤเบศ : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:พระราชา, กษัตริย์ ; Unit:องค์
 40. นฤป : (N) ; king ; Related:monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator ; Syn:พระราชา, กษัตริย์ ; Unit:องค์
 41. ผู้สั่งการ : (N) ; boss ; Related:head, chief, master, employer, gaffer ; Syn:ผู้บัญชา, ผู้จัดการ ; Def:บุคคลที่มีหน้าที่บริหารสั่งงานให้ผู้อื่นทำตามและควบคุมดูแลกิจการ ; Samp:เราควรจะรอให้ผู้สั่งการสั่งลงมาก่อนดีกว่า ไม่งั้นพวกเราเองจะเดือดร้อน ; Unit:คน
 42. ศาสดา : (N) ; prophet ; Related:teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder ; Ant:สาวก ; Def:อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา ; Samp:ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา ; Unit:ท่าน, องค์
 43. อธิป : (N) ; chief ; Related:boss, leader, master, lord ; Syn:นาย, หัวหน้า, ผู้เป็นใหญ่
 44. อาจารย์ : (N) ; teacher ; Related:instructor, schoolteacher, tutor, master, lecturer ; Syn:คุณครู, ครู, ครูบาอาจารย์ ; Def:ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน ; Samp:อย่าลืมทำบัตรเชิญอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านให้มาร่วมงานด้วย
 45. เอตทัคคะ : (N) ; specialist ; Related:expert, master ; Def:ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ ; Unit:คน
 46. อจญ. : (N) ; head-master, principal ; Syn:อาจารย์ใหญ่
 47. ช่างฝีมือ : (N) ; skilled craftsman ; Related:master craftsman, artisan ; Def:ผู้ชำนาญในงานนั้นเป็นพิเศษ ; Samp:ปัจจุบันนี้ช่างฝีมือในด้านต่างๆ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ; Unit:คน
 48. [1-50] | 51-58

(0.1429 sec)