Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: place in, place, in, In .

Thai-Eng Lexitron Dict : place in, 1692 found, display 1-50
 1. ต่าง 2 : (ADV) ; in place of ; Related:instead of, in lieu of ; Def:แทน, เหมือน, เช่น ว่าต่าง แก้ต่าง ดูต่างหน้า ; Samp:เขานอนบนโต๊ะยาวต่างเตียง
 2. ในที่นี้ : (ADJ) ; in this place ; Related:here ; Def:ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้น ; Samp:ผมจะกล่าวกับบุคคลในที่นี้เท่านั้น เพราะท่านคือผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว
 3. ตกปลัก : (V) ; be stranded together in the dried place ; Related:be confined in small space ; Syn:ตกคลัก, จมปลัก, อัดออกัน ; Def:อาการที่ปลาเป็นต้นมารวมกันอยู่ในบ่อหรือหนองที่น้ำงวด ; Samp:มักจะมีปลาตกปลักเป็นหย่อมในหน้าแล้ง
 4. ขึ้นซัง : (V) ; be in a save place ; Syn:นั่งซัง ; Def:อยู่ในที่ปลอดภัย ; Samp:เราควรขึ้นซังเขาไว้ก่อนที่เขาจะได้รับอันตราย
 5. นั่งซัง : (V) ; be in safe place ; Syn:ขึ้นซัง ; Def:เข้าไปอยู่ในที่ซึ่งไม่มีใครที่จะทำอันตรายได้ ; Samp:เขานั่งซังในตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว
 6. เบญจพรรณ : (N) ; different kinds of trees grown in the same place ; Syn:ป่าเบญจพรรณ ; Def:ต้นไม้ต่างๆ ที่ปลูกไว้ในที่แห่งเดียวกัน ; Samp:พืชที่ใช้เผาทำถ่านนั้นได้มาจากป่าประเภทเบญจพรรณ
 7. ผู้รักษาการ : (N) ; one acting temporarily in place of ; Syn:คนรักษาการ ; Def:ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว ; Samp:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี ; Unit:คน
 8. รักษาการแทน : (V) ; act in place of (someone else) ; Related:act for (someone else) ; Def:ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งนั้นๆ
 9. รักษาการแทน : (V) ; act in place of (someone else) ; Related:act for (someone else) ; Def:ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งนั้นๆ
 10. ตั้ง : (V) ; place ; Related:put, lay, set up, install ; Syn:วาง, ติดตั้ง, จัดวาง ; Samp:เขานำกระถางต้นไม้มาตั้งทุกมุมในบ้านเพื่อความสวยงาม
 11. ที่ : (N) ; place ; Related:space ; Syn:แหล่ง, ถิ่น, สถานที่ ; Samp:เขาอยู่ในที่ประชุมนานถึง 3 ชั่วโมง ; Unit:แห่ง
 12. นั่ง : (V) ; place ; Syn:ดำรงตำแหน่ง ; Samp:เมื่อตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการจึงจัดหาผู้ที่เหมาะสมนั่งในตำแหน่งแทนคนเก่า
 13. ใน : (PREP) ; in ; Syn:ข้างใน, ภายใน ; Ant:นอก ; Samp:เขาต้องการจะสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล
 14. ประดิษฐาน : (V) ; place ; Related:establish, install, be enshrined ; Syn:ตั้ง, ติดตั้ง, เข้าประจำที่, วาง ; Def:ตั้งไว้ (ใช้แก่สิ่งที่เคารพนับถือ) แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูง ; Samp:พระแก้วมรกตประดิษฐานบนฐานชุกชี
 15. ภาย : (N) ; place ; Syn:ที่, แห่ง
 16. สถาน : (N) ; place ; Related:area, site, position, locality, establishment, institute ; Syn:ที่ตั้ง ; Samp:รัฐบาลจัดตั้งสถานแนะแนวปัญหาชีวิตและการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้ครอบครัวอยู่กันอย่างราบรื่น
 17. สถาน : (N) ; place ; Syn:สถานที่
 18. สถานที่ : (N) ; place ; Related:site, location, spot, venue, whereabouts, point, position ; Def:ที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง ; Samp:นักประท้วงถูกนำตัวไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว ; Unit:แห่ง
 19. แห่ง : (N) ; place ; Syn:ที่
 20. แห่ง : (N) ; place ; Related:location, spot, area, venue, whereabouts, position ; Syn:ที่, สถานที่ ; Samp:พื้นที่ป่าแห่งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะจัดทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยตรง
 21. แห่งหน : (N) ; place ; Related:site, spot ; Syn:แห่ง, ที่, สถานที่ ; Samp:เขาหาทิศทางโดยจดจำตำแหน่งแห่งหนของภูมิประเทศที่เขาคุ้น
 22. แห่งหน : (N) ; place ; Related:site, spot ; Syn:แห่ง, ที่, สถานที่ ; Samp:เขาหาทิศทางโดยจดจำตำแหน่งแห่งหนของภูมิประเทศที่เขาคุ้น
 23. เข้าร่องเข้ารอย : (V) ; act in the right way ; Related:do what is expected of one, conform, fall into place, move in the right direction ; Syn:ถูกทาง, เข้าที่เข้าทาง, เข้ารูปเข้ารอย ; Def:เริ่มกลับเข้าที่เป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นมา ; Samp:เพียง 4 ปี เศรษฐกิจไทยก็กลับมาเข้าร่องเข้ารอยอีกครั้ง
 24. ที่นี่ : (ADV) ; here ; Related:in this place, at this place ; Syn:แห่งนี้, ตรงนี้ ; Ant:ที่นั่น ; Samp:โรงพยาบาลธนบุรีจะมาเปิดสาขาอยู่ที่นี่แล้ว
 25. ก่อนเพื่อน : (ADV) ; firstly ; Related:before other things, before anyone else, foremost, in the first place ; Ant:หลัง ; Samp:สิ่งหนึ่งที่พอจะมองเห็นถึงความรับผิดชอบของเขาได้ ก็คือการส่งบันทึกการทำงานประจำสัปดาห์ก่อนเพื่อนเสมอ
 26. เริ่มแรก : (ADV) ; (at) first ; Related:firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place ; Syn:เริ่มต้น ; Samp:การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
 27. กรณีที่ : (CONJ) ; in case of ; Related:in case that, in the event ; Syn:ในกรณีที่ ; Samp:กรณีที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นห้ามทุกคนใช้ลิฟต์
 28. กระเจิง : (ADV) ; in disorder ; Related:in all directions, here and there ; Syn:กระเจอะกระเจิง, กระเจิดกระเจิง ; Def:ไปอย่างไร้ทิศทาง ; Samp:ผู้คนตื่นตระหนกส่งเสียงหวีดร้องพากันวิ่งหนีแตกกระเจิง
 29. กลางเวหา : (N) ; in the sky ; Related:in midair, aerial, in the air ; Syn:กลางหาว ; Samp:ในการแข่งขันชิงชัยกลางเวหา ผู้เล่นต้องบังคับว่าวให้โฉบเฉี่ยวท่ามกลางกระแสลม
 30. กลางหาว : (N) ; in the sky ; Related:in midair, aerial, in the air ; Syn:บนฟ้า, กลางเวหา ; Def:บนฟ้า ; Samp:เครื่องบินรบกันกลางหาว
 31. ฉุกละหุก : (ADV) ; in a hurry ; Related:in confusion, in haste, hastily, hurriedly ; Syn:รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน ; Samp:รัฐบาลถูกพลังประชาชนโค่นล้มต้องระเห็จหนีออกจากทำเนียบกันอย่างฉุกละหุก
 32. โดยลำดับ : (ADV) ; in order ; Related:in series, successively, respectively ; Syn:ตามลำดับ ; Samp:ทายาทต้องสืบทอดมรดกโดยลำดับ
 33. โดยวาจา : (ADV) ; in words ; Related:in speech, on one's words ; Syn:ด้วยวาจา, โดยคำพูด ; Samp:เราสามารถทำให้ผู้อื่นศรัทธาได้โดยวาจา
 34. ทันท่วงที : (ADV) ; in time ; Related:in good time, promptly, without delay, at once, in the nick of time, in due time ; Syn:ทันที, ทันทีทันควัน, ทันการ ; Ant:ชักช้า ; Def:ทันต่อเหตุการณ์พอดิบพอดี ; Samp:รัฐบาลแก้ไขสถานการณ์ที่วิกฤตได้ทันท่วงที โดยการปรับเงินเดือนให้พวกที่ประท้วง
 35. ในกรณีที่ : (ADV) ; in case of ; Related:in case, in the even that, if ; Syn:ในกรณี ; Samp:ในกรณีที่เป็นปัญหาแบบนี้ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา
 36. ในแง่ : (ADV) ; in the sense of ; Related:in the meaning of, in respect to/of ; Syn:ในทาง, ในด้าน ; Samp:ผู้ที่คิดจะทำงานนี้ จะต้องดูให้ดีในแง่ความต้องการด้านคุณภาพ
 37. ในแง่ที่ : (ADV) ; in case of ; Related:in the even of, if there should happen to be ; Syn:ในแง่ ; Samp:ผู้คนเห็นใจเขาในแง่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน
 38. เป็นหมวดเป็นหมู่ : (ADV) ; in categories ; Related:in groups, under proper headings, in proper order ; Samp:บรรณารักษ์จัดหนังสือเป็นหมวดเป็นหมู่ทำให้หาง่าย
 39. พรืด : (ADV) ; in a mass ; Related:in great numbers, abundantly ; Syn:มากมาย ; Samp:งานนี้ผู้คนมากันเต็มพรืด
 40. พรืด : (ADV) ; in a mass ; Related:in great numbers, abundantly ; Syn:มากมาย ; Samp:งานนี้ผู้คนมากันเต็มพรืด
 41. ไม่เป็นระเบียบ : (ADV) ; in disorder ; Related:in a mess, in confusion ; Syn:ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ ; Def:อย่างไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบแผนที่กำหนดไว้ ; Samp:ทำไมวันนี้รถจอดกันไม่เป็นระเบียบเลย
 42. ย่นย่อ : (ADV) ; in short ; Related:in brief, briefly, shortly ; Syn:ย่อย่น, รวบรัด ; Samp:บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างย่นย่อที่สุด
 43. ระนาว : (ADV) ; in rows ; Related:in lines, in abundance ; Syn:มากมาย, เป็นแถวเป็นแนว ; Def:มากมาย (ใช้แก่สิ่งที่อยู่ในลักษณะที่ห้อยแขวนเป็นสาย เป็นแถว เป็นแนว เป็นต้น) ; Samp:พันธุ์พืชจุกจิกแขวนเป็นระนาวอยู่ใต้หิ้งลอย
 44. ว่อน : (ADV) ; in a cloud ; Related:in great herds or flocks, in great numbers ; Syn:มาก ; Def:ลอยเกลื่อนอยู่บนอากาศเป็นฝูงหรือเป็นจำนวนมาก, เคลื่อนไปในอากาศเป็นฝูงหรือเป็นจำนวนมาก ; Samp:ฉันเดินไปที่ต้นไม้เห็นตัวแมลงเล็กๆ บินว่อนเป็นกลุ่มใหญ่
 45. สมัยเก่า : (ADJ) ; in former times ; Related:in the old days, in older times ; Syn:สมัยก่อน, สมัยโบราณ ; Ant:สมัยใหม่ ; Def:เกี่ยวกับสิ่งที่พ้นสมัย ; Samp:ทุกคนยอมรับว่าบ้านเรือนสมัยเก่าอยู่แล้วไม่ร้อน เพราะปลูกอย่างไม่ลืมว่าเราเป็นคนเมืองร้อน
 46. สมัยเก่า : (ADJ) ; in former times ; Related:in the old days, in older times ; Syn:สมัยก่อน, สมัยโบราณ ; Ant:สมัยใหม่ ; Def:เกี่ยวกับสิ่งที่พ้นสมัย ; Samp:ทุกคนยอมรับว่าบ้านเรือนสมัยเก่าอยู่แล้วไม่ร้อน เพราะปลูกอย่างไม่ลืมว่าเราเป็นคนเมืองร้อน
 47. สังเขป : (ADV) ; in brief ; Related:in short, briefly, shortly, concisely ; Syn:ย่อ, สรุป, รวบรัด ; Samp:เขาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังโดยสังเขป
 48. อุตลุด : (ADV) ; in mess ; Related:in haste, in confusion ; Syn:ชุลมุนวุ่นวาย, พัลวัน, สับสน ; Samp:ซาอุดีอาระเบียประกาศไม่เข้าร่วมการแข่งขันบอลโลก ทำเอาฝ่ายจัดการแข่งขันต้องสับเปลี่ยนรายการกันอุตลุด
 49. กลางแดด : (ADV) ; in the sun ; Related:in the sunshine ; Syn:กลางแจ้ง ; Samp:ครูพละทำโทษนักเรียนโดยให้ยืนกลางแดดเป็นเวลา 20 นาที
 50. โดยสรุป : (ADV) ; in conclusion ; Related:summarily, in summation ; Def:ประเด็นย่อๆ ของเรื่อง ; Samp:การศึกษาในบทความนี้กล่าวโดยสรุปได้ว่าศิลาจารึกหลักจารึกขึ้นโดยพ่อขุนรามคำแหงหรือพ่อขุนรามคำแหง
 51. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1692

(0.1855 sec)