Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: prescription , then description, conscription, prescript, prescription .

Eng-Thai Lexitron Dict : prescription, more than 7 found, display 1-7
 1. prescription : (N) ; ใบสั่งยา ; Syn:prescript
 2. prescription : (N) ; การกำหนดขึ้น ; Related:แผนการที่กำหนดขึ้น
 3. prescription : (N) ; ยาที่สั่งโดยแพทย์หรือเภสัชกร ; Syn:formula
 4. prescription : (N) ; การสั่งยา ; Syn:prescribed remedy
 5. recipe : (N) ; ใบสั่งยาของแพทย์ ; Related:ใบสั่งแพทย์, ใบสั่งยา ; Syn:prescription
 6. prescribe : (VI) ; สั่งจ่ายยา ; Syn:designate, prescription
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : prescription, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : prescription, more than 7 found, display 1-7
 1. ตำรับ : (N) ; prescription ; Related:pharmacopoeia ; Def:ใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์) ; Samp:หมอสั่งให้คุณย่ากินยาตามตำรับทุกประการ จะได้หายไวๆ
 2. ใบสั่งยา : (N) ; prescription ; Samp:เขานำใบสั่งยาไปซื้อยาที่ร้านขายยา
 3. อายุความ : (N) ; prescription ; Related:limitation ; Def:ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับ ฟ้องหรือร้องทุกข์ ; Samp:ธนาคารจำเป็นต้องฟ้องลูกหนี้บางราย เพื่อรักษาสิทธิ์อายุความไว้ตามกฎหมาย
 4. ให้ยา : (V) ; give a prescription ; Syn:สั่งยา ; Def:ให้ยาเพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ; Samp:แพทย์ให้ยาผมสามขนาน
 5. ปรุงยา : (V) ; compound medicine ; Related:make up/fill a prescription ; Samp:หมอจีนปรุงยาโดยใช้สมุนไพรต่างๆ มาเคี่ยวในหม้อ
 6. การพรรณนา : (N) ; description ; Related:explanation, depiction, portrayal, describing ; Syn:การอธิบาย, การบรรยาย, การเล่าเรื่อง ; Def:การกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ ; Samp:ในวิชาภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเรื่องการพรรณนา โดยจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนฝึกพรรณนาและส่งให้ครูตรวจและแก้ไข
 7. รูปพรรณ : (N) ; description ; Related:signalment, appearance ; Syn:สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน ; Samp:พยานแจ้งรูปพรรณคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : prescription, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : prescription, not found

Budhism Thai-Thai Dict : prescription, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : prescription, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : prescription, not found

(0.1344 sec)