Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: prohibit , then inhibit, prohibit, prohibition, prohibitive, prohibited .

Eng-Thai Lexitron Dict : prohibit, more than 7 found, display 1-7
 1. prohibit : (VT) ; ห้าม ; Related:ห้ามปราม, ไม่อนุญาติ ; Syn:forbid, interdict, ban
 2. prohibit from : (PHRV) ; ห้ามในเรื่อง
 3. approve : (VT) ; อนุมัติ ; Syn:sanction, authorize ; Ant:prohibit
 4. forbid : (VT) ; ห้าม ; Related:ห้ามปราม, ไม่อนุญาต ; Syn:prohibit, ban, disallow ; Ant:allow, permit
 5. enjoin : (VT) ; ไม่อนุญาต ; Related:ห้าม ; Syn:forbid, prohibit
 6. interdict : (VT) ; ห้าม (ทางกฎหมาย) ; Syn:ban, forbid, prohibit ; Ant:permit, allow, authorize
 7. outlaw : (VT) ; ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ; Syn:ban, prohibit, forbid
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : prohibit, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : prohibit, 12 found, display 1-12
 1. ทัดทาน : (V) ; prohibit ; Related:advise against, oppose, object to, resist, protest ; Syn:ทักท้วง, ห้ามปราม, คัดค้าน, ท้วงติง ; Ant:เห็นด้วย ; Def:กล่าวหรือแสดงออกเป็นทำนองห้ามหรือท้วงเพื่อให้งดไว้ ; Samp:แม่ทัดทานพ่อเรื่องการดื่มเหล้า
 2. ปราม : (V) ; prohibit ; Related:disallow, forbid, warn, caution, alert, stop ; Syn:ห้าม, เตือน, ตักเตือน, สั่งสอน ; Def:ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว ; Samp:แม่คอยปรามลูกชายไม่ให้เล่นซนอยู่ตลอดเวลา
 3. สั่งห้าม : (V) ; prohibit ; Related:forbid, interdict, obstruct, prevent, ban ; Def:ชี้แจ้งไว้เพื่อห้ามปฏิบัติ ; Samp:นายกฯ สั่งห้ามเกษตรฯ โยกย้ายระดับ 10 ก่อนปรับโครงสร้างกระทรวงเสร็จ
 4. ถือ : (V) ; forbid ; Related:prohibit, ban, bar ; Def:เชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล ; Samp:โบราณถือว่าการนั่งคร่อมทวารประตูไม่ดี
 5. ห้าม : (V) ; forbid ; Related:prohibit, disallow, ban ; Def:ให้เว้นกระทำ, ไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
 6. หวงห้าม : (V) ; forbid ; Related:restrict, prohibit ; Syn:ห้าม ; Ant:อนุญาต ; Def:ห้ามกันไว้ ; Samp:ผู้ใหญ่แสนจะหวงห้ามไม่ให้ลูกหลานผู้หญิงออกจากบ้าน ยามตะวันลับดวงไปแล้ว
 7. ข้อห้าม : (N) ; prohibition ; Related:ban, taboo, forbiddance ; Syn:ข้อจำกัด, ข้อละเว้น, ข้อกำหนด, ข้อบังคับ ; Def:สิ่งที่ให้เว้นกระทำหรือไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้ ; Samp:ศาสนาแต่ละศาสนาต่างก็มีข้อห้ามที่เป็นไปในทางเดียวกันคือไม่ให้ทำความชั่ว ; Unit:ข้อ, ประการ
 8. สิ่งต้องห้าม : (N) ; prohibition ; Related:ban ; Syn:เรื่องต้องห้าม, ของต้องห้าม
 9. สินค้าต้องห้าม : (N) ; prohibited goods ; Samp:ทางศุลกากรเริ่มจริงจังกับสินค้าต้องห้ามอย่างเคร่งครัด
 10. ต้องห้าม : (ADJ) ; forbidding ; Related:prohibitive, contraband ; Ant:อนุญาต ; Def:แตะต้องไม่ได้, ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ ; Samp:สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคือยาเสพติดและงาช้าง
 11. หวงห้าม : (ADJ) ; forbidden ; Related:prohibited, restricted ; Ant:อนุญาต ; Def:เกี่ยวกับการห้ามกันไว้ ; Samp:กฎหมายห้ามทำการประมงในเขตหวงห้าม เพื่อสงวนไว้เป็นที่วางไข่และหลบซ่อนของลูกปลาวัยอ่อน
 12. คำต้องห้าม : (N) ; taboo ; Related:offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word ; Def:คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย

Royal Institute Thai-Thai Dict : prohibit, not found

Budhism Thai-Thai Dict : prohibit, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : prohibit, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : prohibit, not found

(0.1336 sec)