Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: forbid , then bid, forbid, forbidden, forbidding, forbiddance .

Eng-Thai Lexitron Dict : forbid, more than 7 found, display 1-7
 1. forbid : (VT) ; ขัดขวาง ; Related:ขวาง
 2. forbid : (VT) ; ห้าม ; Related:ห้ามปราม, ไม่อนุญาต ; Syn:prohibit, ban, disallow ; Ant:allow, permit
 3. enjoin : (VT) ; ไม่อนุญาต ; Related:ห้าม ; Syn:forbid, prohibit
 4. prohibit : (VT) ; ห้าม ; Related:ห้ามปราม, ไม่อนุญาติ ; Syn:forbid, interdict, ban
 5. censor : (VT) ; ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ ; Related:ห้ามออกอากาศ ; Syn:ban, forbid
 6. interdict : (VT) ; ห้าม (ทางกฎหมาย) ; Syn:ban, forbid, prohibit ; Ant:permit, allow, authorize
 7. outlaw : (VT) ; ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ; Syn:ban, prohibit, forbid
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : forbid, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : forbid, more than 7 found, display 1-7
 1. ถือ : (V) ; forbid ; Related:prohibit, ban, bar ; Def:เชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล ; Samp:โบราณถือว่าการนั่งคร่อมทวารประตูไม่ดี
 2. หวงห้าม : (V) ; forbid ; Related:restrict, prohibit ; Syn:ห้าม ; Ant:อนุญาต ; Def:ห้ามกันไว้ ; Samp:ผู้ใหญ่แสนจะหวงห้ามไม่ให้ลูกหลานผู้หญิงออกจากบ้าน ยามตะวันลับดวงไปแล้ว
 3. ห้าม : (V) ; forbid ; Related:prohibit, disallow, ban ; Def:ให้เว้นกระทำ, ไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
 4. กั้นกาง : (V) ; obstruct ; Related:forbid ; Syn:ขัดขวาง ; Ant:เห็นด้วย, ยินยอม ; Samp:แม่กั้นกางไม่ให้ลูกชายแต่งงาน
 5. สั่งห้าม : (V) ; prohibit ; Related:forbid, interdict, obstruct, prevent, ban ; Def:ชี้แจ้งไว้เพื่อห้ามปฏิบัติ ; Samp:นายกฯ สั่งห้ามเกษตรฯ โยกย้ายระดับ 10 ก่อนปรับโครงสร้างกระทรวงเสร็จ
 6. ปราม : (V) ; prohibit ; Related:disallow, forbid, warn, caution, alert, stop ; Syn:ห้าม, เตือน, ตักเตือน, สั่งสอน ; Def:ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว ; Samp:แม่คอยปรามลูกชายไม่ให้เล่นซนอยู่ตลอดเวลา
 7. ประกวดราคา : (V) ; bid ; Related:tender, submit a tender, submit a bid ; Def:เสนอราคาแข่งขันกัน ; Samp:บริษัทต่างๆ ยื่นประกวดราคาในการสร้างตึกหลังนี้
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : forbid, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : forbid, not found

Budhism Thai-Thai Dict : forbid, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : forbid, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : forbid, not found

(0.1632 sec)