Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: similar , then dissimilar, similar, similarity, similarly, simile .

Thai-Eng Lexitron Dict : similar, 46 found, display 1-46
 1. ตีรั้ง : (V) ; similar ; Related:equal to, like ; Syn:คล้ายคลึง, เสมอ
 2. เฉก : (CONJ) ; similar to ; Related:like, as ; Syn:เช่น, เหมือน, คล้าย ; Ant:แตกต่าง ; Samp:หวังว่าเธอคงไม่ตกม้าตายเสียก่อนเฉกเดียวกับนางสิงห์เหล็กมาร์กาเร็ตแทตเชอร์
 3. ใกล้เคียง : (V) ; be similar to ; Related:look like, resemble, be alike ; Syn:ละม้าย, คล้าย, คล้ายคลึง ; Samp:ลูกสาวมีหน้าตาใกล้เคียงกับคุณพ่อมาก
 4. ดวด 2 : (N) ; game similar to backgammon ; Related:kind of game played with cowries and dice ; Def:ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง เดินแต้มตามเบี้ยที่ทอดได้ไปตามตาตาราง
 5. เสมือนหนึ่ง : (PREP) ; like ; Related:similar ; Syn:เสมือน, เหมือนกับ, เสมอเหมือน ; Samp:บุตรบุญธรรมหมายถึงเด็กที่มีผู้เอามาเลี้ยงดูเสมือนหนึ่งเป็นบุตรของตน
 6. เสมือนหนึ่ง : (PREP) ; like ; Related:similar ; Syn:เสมือน, เหมือนกับ, เสมอเหมือน ; Samp:บุตรบุญธรรมหมายถึงเด็กที่มีผู้เอามาเลี้ยงดูเสมือนหนึ่งเป็นบุตรของตน
 7. คล้าย : (V) ; resemble ; Related:similar, alike, look alike ; Syn:ละม้าย, คล้ายคลึง ; Ant:ต่าง ; Def:เกือบเหมือนกัน ; Samp:เขาทั้งคู่คล้ายกันมากเหมือนเป็นพี่น้องกัน
 8. ปาน 2 : (CONJ) ; like ; Related:similar, as ; Syn:เหมือน, ราว, ราวกับ ; Def:คำเชื่อมแสดงความเหมือนหรือเท่าเทียมของถ้อยความ ; Samp:เขาหารู้ไม่ว่ากำลังมีปืนกระบอกหนึ่งโผล่ออกมาจากผ้าเหลืองอย่างฉับไวปานงูฉก
 9. ไล่เลี่ยกัน : (ADJ) ; equal ; Related:similar, well-matched, about the same ; Def:ที่มีขนาดหรือระดับเท่าๆ กันหรือพอๆ กัน ; Samp:เด็ก 2 คนนี้สนิทกันมากเพราะมีวัยไล่เลี่ยกัน
 10. คล้ายคลึง : (V) ; resemble ; Related:alike, look like, similar, be like ; Syn:ละม้าย, คล้าย ; Def:เกือบจะเหมือนกัน ; Samp:รูปภาพสองรูปนี้คล้ายคลึงกันมาก จนดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริงรูปปลอม
 11. เทียมหน้า : (ADJ) ; equal ; Related:even, like, same, identical, similar, equivalent, commensurable, comparable
 12. เปรียบ : (V) ; like ; Related:comparable to, similar to, have similarity to ; Syn:เหมือน, เทียบเคียง, เปรียบได้, เปรียบเหมือน, ดุจดั่ง, เสมือนหนึ่ง, ประหนึ่ง ; Ant:ผิดแผก ; Def:เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน ; Samp:ถ้าเปรียบหล่อนเป็นไฟ สามีของหล่อนก็เหมือนน้ำ สองคนนั้นถึงอยู่ด้วยกันได้
 13. คราว 1 : (PREP) ; same as ; Related:like, similar to ; Syn:เท่ากับ, ราวกับ, ราว ; Samp:หล่อนได้สามีแก่คราวพ่อ แต่เขาก็รักหล่อนมาก
 14. คล้ายๆ : (V) ; resemble ; Related:look like, like, analogous, similar to ; Syn:คลับคล้าย, คล้าย ; Def:เกือบจะเหมือนกัน ; Samp:ผู้หญิงสองคนนี้คล้ายๆ กันตรงที่มีมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างเดียวกัน
 15. ตกว่า : (ADV) ; as ; Related:for instance, like, similar to, finally, lastly ; Syn:คือ, คือว่า, รวมความว่า, ลงความว่า, ถือเอาว่า
 16. ภาพเสมือน : (N) ; virtual image ; Related:similar image ; Def:ภาพที่เกิดจากกระจกนูน กระจกเงาพื้นราบ หรือเลนส์เว้า ลักษณะเป็นภาพหัวตั้ง ใช้จอรับไม่ได้ ; Samp:โปรแกรมดังกล่าวจะส่งภาพเสมือนของหน้าจอต่อไปยังเทอร์มินัล
 17. เข้าทำนอง : (V) ; be like ; Related:be similar to, resemble ; Samp:พ่อแม่มีทัศนะทางการเมืองอย่างไรลูกก็มักเป็นเช่นนั้นเข้าทำนองลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
 18. ใจเดียวกัน : (V) ; be congenial with someone ; Related:have similar temperament, be like-minded, share the same feeling ; Def:มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน หรือเหมือนกัน ; Samp:เขาใจเดียวกันกับเรา
 19. ฉันนั้น : (ADV) ; likewise ; Related:in a similar way, in that way ; Syn:ดังนั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น ; Samp:ศิลปะพื้นเมืองถูกแทรกแซงด้วยศิลปะภาคกลางฉันใด ภาษาไทยพื้นเมืองก็ฉันนั้น
 20. แม้น : (V) ; resemble ; Related:look like, be similar to ; Syn:เหมือน, เช่น, คล้าย
 21. ลอดช่อง : (N) ; rice noodles made of rice eaten with coconut cream ; Related:sweetmeat similar in shape to noodles eaten with sweetened coconut milk ; Syn:ขนมลอดช่อง, ลองช่องน้ำกะทิ ; Samp:ีอาหารหวานหลายชนิดปรุงขึ้นจากแป้ง เช่น ขนมเปียกปูน ลอดช่อง และเมื่อผสมด้วยน้ำปูนใสจะทำให้มีกลิ่นหอม ; Unit:ตัว
 22. ละม้าย : (V) ; resemble ; Related:be similar to, be alike, look like, take after, be like ; Syn:คล้าย, คล้ายคลึง ; Def:เกือบจะเหมือน ; Samp:เค้าหน้าของเขาละม้ายดาราละครคนหนึ่ง
 23. ความละม้าย : (N) ; similarity ; Related:resemblance ; Syn:ความคล้าย, ความคล้ายคลึง ; Samp:ใบหน้าของเธอมีความละม้ายคล้ายดาราดัง
 24. ความเหมือน : (N) ; similarity ; Related:analogy, resemblance, likeness, similitude ; Ant:ความต่าง ; Samp:การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
 25. อุปมัย : (N) ; simile ; Related:analogue, comparison, analogy, metaphor ; Syn:อุปไมย, อุปมาอุปไมย ; Def:สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
 26. อุปมา : (N) ; simile ; Related:metaphor, analogy ; Def:สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบ
 27. คำอุปมา : (N) ; metaphor ; Related:simile ; Samp:ผู้วิจารณ์ติดใจกับคำอุปมาที่ไม่ทำให้เห็นภาพพจน์เพียงพอในความรู้สึกของผู้วิจารณ์เอง
 28. ความคล้ายคลึง : (N) ; resemblance ; Related:similarity, likeness ; Syn:ความคล้าย ; Ant:ความแตกต่างกัน ; Samp:รูปภาพสองรูปมีความคล้ายคลึงกันมาก
 29. ต่างกัน : (ADJ) ; different ; Related:dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied ; Syn:แตกต่าง ; Def:ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน ; Samp:ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
 30. ต่างกัน : (ADJ) ; different ; Related:dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied ; Syn:แตกต่าง ; Def:ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน ; Samp:ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
 31. เสมือน : (ADV) ; likewise ; Related:similarly, quasi, be like, seem ; Syn:เสมอเหมือน, เปรียบเสมือน, เหมือน ; Samp:ระบบปฏิบัติการเป็นระบบซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่เสมือนแม่บ้านของระบบคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร
 32. การเทียบ : (N) ; comparison ; Related:analogy, comparing, similarity, likeness ; Syn:การเปรียบ, การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง ; Samp:การเทียบตนเองกับบุคคลอื่นแล้วมองว่าตนเองต่ำต้อยกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ
 33. การเทียบเคียง : (N) ; comparison ; Related:analogy, comparing, similarity, likeness ; Syn:การเปรียบ, การเปรียบเทียบ ; Samp:ความสุขในชีวิตมิได้วัดจากวัตถุปัจจัยภายนอก ค่านิยม หรือ กฎเกณฑ์ ของสังคม หรือโดยการเทียบเคียงกับใครอื่น หากบุคคลย่อมประจักษ์ได้จากความพึงพอใจในชีวิตตน
 34. ความคล้าย : (N) ; resemblance ; Related:likeness, similarity, semblance ; Syn:ความคล้ายคลึง ; Ant:ความต่าง ; Samp:ฝาแฝดมักมีความคล้ายกันในส่วนของรูปร่างหน้าตา
 35. ผิดแผกแตกต่าง : (ADJ) ; different ; Related:divergent, unlike, dissimilar, disparate ; Syn:ผิดแผก, แตกต่าง, แปลก ; Def:ที่มีลักษณะไม่เหมือนหรือต่างออกไป ; Samp:เขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนธรรมดา
 36. เหมือนกัน : (ADV) ; also ; Related:as well, too, likewise, alike, same, similarly, identically ; Syn:เช่นเดียวกัน ; Ant:ต่างกัน ; Def:ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก ; Samp:ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน
 37. อุปมาโวหาร : (N) ; figure of speech ; Related:metaphor, simile ; Def:สำนวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่องราวโดยยกสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบประกอบ
 38. อุปมาอุปไมย : (N) ; analogy ; Related:comparison, simile ; Def:การเปรียบเทียบกัน ; Samp:ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก
 39. อุปไมย : (N) ; analogy ; Related:metaphor, simile ; Syn:อุปมัย, เปรียบเทียบ, เปรียบเปรย ; Def:สิ่ง หรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
 40. แปลกแยก : (V) ; be different ; Related:differ from, be unlike, be dissimilar ; Syn:แตกต่าง ; Def:รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่ง, รู้สึกไม่เป็นพวกเดียวกัน ; Samp:วิธีที่คุณหมอใช้ในการรักษามะเร็งดูแปลกแยกไปจากวิธีรักษามะเร็งในทางการแพทย์ทั่วไป
 41. ผิดแผกแตกต่าง : (V) ; be different ; Related:be unlike, be dissimilar ; Def:มีลักษณะที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไป ; Samp:อากาศวันนี้ผิดแผกแตกต่างไปจากที่พยากรณ์ไว้
 42. ห่าง : (V) ; be different ; Related:be dissimilar ; Def:แตกต่าง ; Samp:ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคของแต่ละบริษัทห่างกันมาก
 43. ต่าง 2 : (V) ; differ ; Related:be different, be dissimilar, be diverse, vary ; Syn:แตกต่าง ; Def:ผิดแผก, ไม่เหมือนเดิม ; Samp:ลักษณะเด่นประการหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยต่างจากเด็กฝรั่งคือความกล้าในการตัดสินใจ
 44. ต่างกัน : (V) ; differ ; Related:be different, be dissimilar, be diverse, vary ; Syn:แตกต่าง ; Def:ผิดแผกกันไป, ไม่เหมือนกัน ; Samp:นิสัยของคนแต่ละคนย่อมต่างกัน
 45. ต่างกัน : (V) ; differ ; Related:be different, be dissimilar, be diverse, vary ; Syn:แตกต่าง ; Def:ผิดแผกกันไป, ไม่เหมือนกัน ; Samp:นิสัยของคนแต่ละคนย่อมต่างกัน
 46. แตกต่าง : (V) ; be different ; Related:be unlike, be dissimilar, differ from ; Syn:ผิดแผก, ผิดแผกแตกต่าง ; Ant:เหมือน ; Samp:โครงสร้างโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นมีความแตกต่างจากโปรแกรมทั่วไปอยู่มากพอควร
 47. [1-46]

(0.1281 sec)