Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: unclear , then uncle, clear, unclear, unclearness, unclearly .

Thai-Eng Lexitron Dict : unclear, 135 found, display 1-50
 1. ไม่ชัด : (ADV) ; unclear ; Related:indistinct ; Syn:ไม่ชัดเจน ; Def:ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา ; Samp:หลังผ่าตัดตาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่
 2. ไม่ชัด : (ADV) ; unclear ; Related:indistinct ; Syn:ไม่ชัดเจน ; Def:ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา ; Samp:หลังผ่าตัดตาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่
 3. กำกวม 1 : (ADJ) ; ambiguous ; Related:doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal ; Syn:เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย ; Ant:ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด ; Def:มีความหมายหลายนัย ; Samp:เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด
 4. ข้องใจ : (V) ; suspicious ; Related:doubt, unclear, wonder, suspect, curious ; Syn:สงสัย, คลางแคลง, กังขา, แคลงใจ ; Def:ติดใจสงสัย, ยังไม่สิ้นสงสัย ; Samp:เธอมีปัญหาอะไรที่ยังข้องใจก็ถามฉันซิ
 5. คลุมเครือ : (ADJ) ; vague ; Related:ambiguous, obscure, unclear, indistinct ; Syn:กำกวม ; Def:ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ ; Samp:ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่คลุมเครือ ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ
 6. ตะคุ่ม : (ADJ) ; indistinct ; Related:faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear ; Syn:ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว ; Def:ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด ; Samp:เขามองออกไปนอกกระท่อมตอนนี้เห็นแต่เงาตะคุ่มของแนวไม้ส่ายไหวไปมาน่ากลัว
 7. ตะคุ่มๆ : (ADJ) ; indistinct ; Related:faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear ; Syn:สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ ; Def:ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด ; Samp:เขามองในระยะไกลเห็นภูเขาเป็นเงาตะคุ่มๆ อยู่ข้างหน้า
 8. รางๆ : (ADJ) ; dim ; Related:vague, indistinct, unclear ; Syn:ราง, จาง, เรื่อๆ ; Def:ไม่กระจ่าง ; Samp:อีเก้งพาลูกน้อยซึ่งยังคงมีจุดขาวรางๆ ตามข้างตัว เดินเที่ยวหาลูกมะขามป้อมกินอยู่บนเนิน
 9. เลือน : (ADJ) ; blurred ; Related:dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear ; Syn:มัว, เลือนราง ; Def:ที่มองเห็นไม่ชัดเจน ; Samp:ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ
 10. เลือน : (ADJ) ; blurred ; Related:dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear ; Syn:มัว, เลือนราง ; Def:ที่มองเห็นไม่ชัดเจน ; Samp:ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ
 11. สลัว : (ADJ) ; dim ; Related:dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear ; Syn:มัว ; Ant:สว่าง ; Def:ลักษณะที่มีแสงน้อย ; Samp:ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม
 12. เคลือบคลุม : (V) ; obscure ; Related:be vague, be indeterminate, be unclear ; Syn:คลุมเครือ ; Ant:ชัดเจน, แจ่มชัด, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง
 13. เบลอ : (V) ; blur ; Related:become unclear or indistinct ; Syn:มึนงง ; Samp:เขารู้สึกเบลอไปชั่วขณะเมื่อทราบข่าวร้าย
 14. สลัว : (V) ; be dim ; Related:be dull, be hazy, be obscure, be indistinct, blur, be misty, be unclear ; Syn:มัว ; Ant:สว่าง ; Def:มีแสงน้อย ; Samp:เมื่อแสงสลัวลง สีแปลกประหลาดจะเกิดมากขึ้น
 15. ก่นสร้าง : (V) ; clear ; Related:cut, eradicate ; Syn:โค่น, ขุดโค่น ; Ant:ปลูก ; Def:ขุดโค่นต้นไม้ตอไม้เพื่อปลูกสร้าง ; Samp:พื้นที่ป่ามีอยู่มากมายใครมีกำลังก็ไปก่นสร้างถางป่าบุกเบิกเป็นไร่นาได้
 16. กระจะ : (ADV) ; clear ; Related:obviously, manifestly, palpably, distinctly ; Syn:แจ่มแจ้ง, ชัดเจน ; Samp:ผู้ใหญ่บ้านอ่านแถลงการณ์ของนายอำเภอให้ลูกบ้านฟังอย่างกระจะ
 17. คมชัด : (ADJ) ; clear ; Related:distinct ; Syn:ชัด, กระจ่าง ; Ant:มัว ; Def:ที่มองเห็นได้ชัดเจน
 18. เคลียร์ : (V) ; clear ; Related:be obvious ; Syn:ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง ; Ant:คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน ; Samp:ปัญหานี้ยังไม่เคลียร์
 19. เคลียร์ : (V) ; clear ; Related:manage, solve ; Syn:จัดการ, แก้ไข, สะสาง ; Def:จัดการกับปัญหา, แก้ไขปัญหา ; Samp:ถ้าหากข้าพเจ้าเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้กาญจน์พิมลคงเป็นทุกข์ตลอดไป
 20. แจ้งชัด : (ADJ) ; clear ; Related:obvious, explicit, evident, distinct ; Samp:คณะรัฐมนตรีจะยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มีสาเหตุแจ้งชัด
 21. แจ่มชัด : (ADJ) ; clear ; Related:distinct, obvious, explicit, evident ; Samp:เขาต้องค้นหาคำตอบที่แจ่มชัดกับคำถามในครั้งนี้
 22. แจ๋ว : (ADJ) ; clear ; Related:transparent, limpid, crystalline, lucid, translucent ; Def:ที่มีลักษณะใสมาก เช่น น้ำใสแจ๋ว ; Samp:น้ำทะเลที่นี่ใสแจ๋วอย่างกับน้ำในสระว่ายน้ำ
 23. ชัด : (ADJ) ; clear ; Related:sharp, distinct, obvious ; Samp:รูปถ่ายชัดมาก
 24. ชัดแจ๋ว : (V) ; clear ; Related:distinct, obvious ; Syn:ชัดเจน ; Def:เห็นได้ชัดเจนแก่สายตา ; Samp:หนังที่เช่ามาชัดแจ๋วเลยเพราะเป็นแผ่นต้นฉบับ
 25. น้า : (N) ; uncle ; Related:father's brother, mother's brother, elder ; Syn:น้าชาย ; Unit:คน
 26. น้าชาย : (N) ; uncle ; Ant:น้าสาว ; Def:น้องของแม่ที่เป็นผู้ชาย ; Samp:แม่สั่งให้น้าชายมาซ่อมเครื่องซักผ้าให้ที่บ้าน ; Unit:คน
 27. แน่ชัด : (ADJ) ; clear ; Related:obvious, explicit ; Syn:ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง ; Ant:คลุมเครือ, กำกวม ; Def:อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย ; Samp:การทำงานทางด้านวัฒนธรรมยังขาดเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจะทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร
 28. โปร่ง : (V) ; clear ; Related:bright, fine ; Syn:ปลอดโปร่ง, แจ่มใส, โล่ง ; Ant:อึมครึม, ครึ้ม, มัวซัว ; Def:เป็นช่องโล่ง, ไม่ทึบ ; Samp:อากาศในระยะนี้หนาวเย็นเกือบทั่วไปและท้องฟ้าจะค่อนข้างโปร่งเป็นส่วนมาก
 29. แผ้ว : (V) ; clear ; Related:clean, get rid of ; Syn:แผ้วถาง ; Def:ทําให้เตียน สะอาด หรือหมดสิ้นไป ; Samp:ชาวเขาพากันแผ้วป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน
 30. แผ้ว : (V) ; clear ; Related:clean, sweep, reclaim, open up ; Syn:แผ้วถาง, ถาง ; Def:ทําให้เตียน สะอาด หรือหมดสิ้นไป, มักใช้ประกอบกับคําอื่น เช่น แผ้วถาง แผ้วกวาด ; Samp:พวกชาวเขาช่วยกันแผ้วป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน
 31. ลุง : (N) ; uncle ; Syn:คุณลุง ; Def:พี่ชายของพ่อหรือแม่ หรือชายที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่ ; Samp:สมัยเรียนหนังสือผมอยู่ในอำนาจการดูแลของลุง
 32. โล่ง : (ADV) ; clear
 33. โล่งแจ้ง : (ADJ) ; clear ; Related:open, spacious ; Def:ไม่มีหลังคาคุม ; Samp:แผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลดูสะอาดหมดจด โล่งแจ้ง ไร้ขอบเขต
 34. โล่งโจ้ง : (ADJ) ; clear ; Related:open (space) ; Syn:โล่ง ; Def:ที่มีลักษณะว่างหรือเปิดตลอด, ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง ; Samp:สภาพของป่าหนาทึบกลายเป็นพื้นที่โล่งโจ้งพร้อมที่จะต้อนรับแขกคนสำคัญ
 35. โล่งโจ้ง : (ADJ) ; clear ; Related:open (space) ; Syn:โล่ง ; Def:ที่มีลักษณะว่างหรือเปิดตลอด, ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง ; Samp:สภาพของป่าหนาทึบกลายเป็นพื้นที่โล่งโจ้งพร้อมที่จะต้อนรับแขกคนสำคัญ
 36. ใส : (ADJ) ; clear ; Samp:เด็กสาวนั่งส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย
 37. หมดจด : (ADJ) ; clear ; Related:flawless ; Syn:ผุดผ่อง, เกลี้ยง ; Def:ผ่องใส, ไม่มีตำหนิ ; Samp:เขาเป็นคนหน้าตาหมดจด ท่าทางซื่อ ตรงไปตรงมา
 38. อา : (N) ; uncle ; Def:น้องของพ่อ ; Samp:ปู่กับย่ามีลูก 3 คนมีพ่อเป็นลูกคนโตและมีอารองกับอาเล็กเป็นลูกคนกลางและลูกคนสุดท้อง
 39. นวลละออง : (ADJ) ; clear-skinned ; Related:bright, clear, fair skinned, glowing complexion
 40. นวลหง : (ADJ) ; clear-skinned ; Related:bright, clear
 41. หักร้างถางพง : (V) ; clear the jungle ; Related:clear land for farming, make a clearing in a virgin forest ; Def:ฟันป่าลงให้เตียน ; Samp:ชาวไร่ช่วยกันหักร้างถางพงเข้าไปทำมาหากินในป่า
 42. หักร้าง : (V) ; clear land for farming ; Related:clear the jungle ; Syn:ถางพง, หักร้างถางพง ; Def:ฟันป่าลงให้เตียน ; Samp:สองคนผัวเมียช่วยกันหักร้างป่าแห่งนี้ให้เป็นที่ทำกิน
 43. กระจกใส : (N) ; clear glass ; Def:กระจกที่มองเห็นทะลุทั้งสองด้าน ; Samp:ผนังเป็นกระจกใสทำให้เห็นทัศนียภาพภายนอกกว้างไกลทีเดียว
 44. เคลียร์พื้นที่ : (V) ; clear off ; Related:eliminate, wipe out, purge ; Def:จัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อย ; Samp:เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
 45. แจ้วๆ : (ADJ) ; clear and loud ; Syn:เจื้อยแจ้ว ; Samp:เขาได้ยินเสียงแจ้วๆ ของลูกสาวจึงเยี่ยมหน้าออกมามอง
 46. ชำระล้าง : (V) ; clear up ; Related:solve, settle ; Syn:สะสาง ; Def:ทำให้หมดสิ้นไป ; Samp:กองปราบฯ ใช้ช่วงเวลานี้ชำระล้างอิทธิพลเถื่อนที่รกแผ่นดินให้สิ้นซาก
 47. ชำระสะสาง : (V) ; clear work ; Syn:สะสาง ; Def:ทำเรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่สะสมหมักหมมอยู่ให้หายยุ่ง ; Samp:ผมเอางานที่คั่งค้างอยู่บนโต๊ะออกมาชำระสะสางให้เรียบร้อย
 48. เทปใส : (N) ; clear adhesive tape
 49. [1-50] | 51-100 | 101-135

(0.1487 sec)