ติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้เครือข่าย

 

# aptitude install cupsys cupsys-bsd \
cupsys-client cupsys-common cupsys-dbg \
cupsys-driver-gimpprint \
cupsys-driver-gutenprint

Do you want to set up the BSD lpd compatibility server?
<<<--- No

ปรับตั้ง cupsys
# dpkg-reconfigure cupsys
Do you want CUPS to print unknown jobs as raw jobs?
<<<--- Yes
Printer communication backends:
<<<--- [DEFAULT]

ปรับตั้งให้สามารถใช้งานผ่านเว็บ ใช้พอร์ต 631 แบบไม่ต้องล๊อกอิน
# vi /etc/cups/cupsd.conf

...
#--- Listen localhost:631
Listen *:631
...
#BrowseAllow @LOCAL
BrowseAllow all
...

<Location />
  Order allow,deny
# Allow localhost
  Allow all
</Location>

<Location /admin>
#  Encryption Required
  AuthType None
  Order allow,deny
# Allow localhost
  Allow all
</Location>

<Location /admin/conf>
  AuthType None
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
# Allow localhost
  Allow all
</Location>
...

# /etc/init.d/cupsys restart

สามารถใช้งานผ่านบราวเซอร์ในเครือข่ายได้แล้ว
เช่น http://192.168.1.5:631/

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.