drupal: ธีม tt35-cw

Topic: 
 

tt35-cw

เกิดจากความอยากลองบล๊อกแบบลอยขึ้นบนกับลอยไปทางซ้ายได้ (self align)

สร้างขึ้นแบบหยาบ ๆ เพื่อจะใช้งานกับ Drupal-5 ถ้าจะเอามาใช้งานจริง คงต้องปรับบล๊อกให้เหมาะสมกับธีมด้วย)

บล๊อกซ้ายจะถูกเลื่อนไปทางขวาบน และบล๊อกขวาจะอยู่ใต้ลงมา และถ้ามีที่เหลือทางซ้าย จะสามารถปรับตัวเองให้เลื่อนไปทางซ้ายได้ด้วย

เอาหน้าตามาจาก Cal Wineries ซึ่งโยงลิงก์ไปจาก cssvault.com อีกทีนึง

Download tt35-cw (2006-12-16)

update

ปรับปรุงนิดหน่อย Download tt35-cw2 (2006-12-21)

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.