9.การติดต่อผู้ใช้ (User Interfaces)

 

9.1 ใช้คำสั่ง select ในการสร้างหัวข้อให้เลือก

#!/bin/bash
OPTIONS="Hello Quit"
select opt in $OPTIONS; do
  if [ "$opt" = "Quit" ]; then
    echo done
    exit
  elif [ "$opt" = "Hello" ]; then
    echo Hello World
  else
    clear
    echo bad option
  fi
done

ตัวอย่างนี้จะสร้างหัวข้อ 1) และ 2) จากตัวแปร OPTIONS เพื่อมาให้เลือก โดยจะวนรอบถามไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบคำสั่ง exit ให้ออกจากการวนรอบ

9.2 ใช้การตรวจสอบว่ามีการใส่ค่าพารามิเตอร์หรือไม่

#!/bin/bash    
if [ -z "$1" ]; then 
  echo usage: $0 directory
  exit
fi
SRCD=$1
TGTD="/var/backups/"
OF=home-$(date +%Y%m%d).tgz
tar -cZf $TGTD$OF $SRCD

บรรทัดที่ 2 จะตรวจว่ามีการใส่พารามิเตอร์ให้กับโปรแกรมหรือไม่ (if [ -z "$1" ] -z หมายถึงการตรวจสอบว่ามีค่าหรือไม่)
ถ้าไม่มีการใส่ค่าพารามิเตอร์ โปรแกรมจะทำคำสั่งในบรรทัดที่ 3 คือแสดงการใช้งาน ($0 คือชื่อโปรแกรมนี้) และบรรทัดที่ 4 คือออกจากโปรแกรม
แต่ถ้ามีการใส่ค่าพารามิเตอร์ถูกต้อง ก็จะทำบรรทัดที่ 6 ต่อไปจนจบ ซึ่งในที่นี้คือการบีบอัดทำสำเนาให้กับไดเรกทอรี่ที่เราให้เป็นพารามิเตอร์ ($1) ในชื่อไฟล์ว่า /var/backups/home-YYYYMMDD

9.3 หยุดถามผู้ใช้ด้วยคำสัง read

#!/bin/bash
echo Please, enter your name
read NAME
echo "Hi $NAME!"

สังเกตุการใช้คำสั่ง read กำหนดค่าให้ตัวแปร NAME ไม่ต้องใช้เครื่องหมาย $ นำหน้าตัวแปร

อาจรอรับค่าทีละหลายตัวแปรได้ด้วย โดยคั่นแต่ละตัวแปรด้วยช่องว่าง

#!/bin/bash
echo Please, enter your firstname and lastname
read FN LN 
echo "Hi! $LN, $FN !"
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.