สร้างสคริปต์ติดตั้ง

 

เนื่องจากขั้นตอนเยอะ น่าจะทำเป็นสคริปต์ติดตั้งเอาไว้เลย กันพลาดภายหลัง
เนื้องจากต้องมีการ chroot จึงต้องทำสคริปต์เป็นสองไฟล์

สคริปต์แรก ชื่อ d.debootstrap.stage1
# vi d.debootstrap.stage1

#!/bin/bash
# EDIT THESE VARIABLE
DISK=/dev/hda6     # etch-exp PARTITION
MNT=/mnt/disk      # MOUNT POINT

# VARIABLE
RELEASE=etch
PROXY="http://archive.debian.org/debian"

###### COMMANDS NEED TO RUN BEFORE CALLING THIS SCRIPT
echo "----- Prerequist command: -----"
echo "# mkfs.ext3 $DISK"
echo "# mount $DISK $MNT"
echo "# debootstrap $RELEASE $MNT $PROXY"
echo "-------------------------------"
read -p "*** THIS SCRIPT WILL DESTROY $DISK, PRESS Y TO CONTINUE: " CONFIRM
if [ $CONFIRM != "Y" ]; then
 exit 1;
fi

# BEGIN STAGE 1
cp /etc/hosts $MNT/etc
cp /etc/network/interfaces $MNT/etc/network
cp /etc/hostname $MNT/etc
cp /etc/fstab $MNT/etc
cp /etc/apt/sources.list $MNT/etc/apt
mount -t proc proc $MNT/proc
mount -o bind /dev $MNT/dev
mount -t sysfs /sys $MNT/sys
cp d.debootstrap.stage2 $MNT
echo "edit /etc/host /etc/network/interfaces /etc/hostname /etc/fstab /etc/apt/s
ources.list"
echo "then run d.debootstrap.stage2"
chroot $MNT /bin/bash
#
umount $MNT/proc
umount $MNT/dev
umount $MNT/sys
ldconfig
sync; sync; sync
echo "Edit /boot/grub/menu.lst to boot into new system."
echo "AT:TOP"
echo "--- default   0"
echo "+++ default   2"
echo "AT:BOTTOM"
echo "+++ title    Etch-Experiment, kernel 2.6.17-2.686"
echo "+++ root    (hd0,0)"
echo "+++ kernel   /vmlinuz-2.6.17-2-686 root=$DISK ro"
echo "+++ initrd   /initrd.img-2.6.17-2-686"
echo "+++ savedefault"

และสคริปต์สอง ตั้งชื่อว่า d.debootstrap.stage2
# vi d.debootstrap.stage2

#/bin/bash
apt-get update
apt-get install locales console-data
dpkg-reconfigure locales
apt-get install initrd-tools usbutils pciutils bzip2 ssh grub udev yaird ssh
#
# FOR X-WINDOWS-SYSTEM
# apt-get install xorg gdm gnome
#
# FOR PRINT SERVER
# apt-get install cupsys linuxprinting.org-ppds
#
# CHANGE THIS LINE FOR THE PROPER KERNEL IMAGE
apt-get install linux-image-2.6.17-2-686
#
passwd
dpkg-reconfigure -a
exit

อย่าลืมเปลี่ยนโหมดรัน
# chmod 0755 d.*

เวลาสั่งรันก็ใช้
# ./d.debootstrap.stage1
(แก้ /etc/fstab และไฟล์อื่นที่เกี่ยวข้อง)
# ./d.debootstrap.stage2
(ปรับตั้ง locales และแพคเกจอื่น ๆ)
# exit
(แก้ /boot/grub/menu.lst)
# reboot

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.