Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: division , then division, divisional, subdivision, divisions .

Thai-Eng Lexitron Dict : division, 25 found, display 1-25
 1. แผนก : (N) ; division ; Related:subdivision ; Def:ส่วนราชการที่แยกจากกอง ; Unit:แผนก
 2. แผนก : (CLAS) ; division ; Related:section, sector, subdivision, department ; Syn:กอง, เหล่า, พวก, หมู่ ; Samp:ลองนับดูว่าบริษัทเรามีกี่แผนก แล้วก็จดบันทึกไว้
 3. แผนก : (N) ; division ; Related:section, sector, subdivision, department ; Syn:กอง, เหล่า, พวก, หมู่ ; Def:ส่วนย่อยของส่วนใหญ่ ; Samp:แผนกส่วนใหญ่ของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายในตอนนี้ ; Unit:แผนก
 4. กอง : (CLAS) ; division ; Related:part, group ; Syn:แผนก, เหล่า ; Samp:กองทัพส่งทหาร 2 กองไปประจำที่ชายแดน
 5. กอง : (N) ; division ; Related:office, bureau ; Def:หน่วยงานของทางราชการที่มีฐานะต่ำกว่ากรม ; Samp:ม็อบคนพิการกำลังชุมนุมกันที่หน้ากองสลาก ; Unit:กอง
 6. กองพล : (N) ; division ; Def:หน่วยทหารซึ่งมทหารราบ 3 กรมเป็นหลัก มีทหารหน่วยอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ ; Samp:กองพลฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถยึดเมืองปารีสคืนได้ ; Unit:กอง
 7. เภท : (N) ; division ; Related:allocation, apportionment, separation, split ; Syn:การแบ่ง, การแยก, การแตกออก
 8. วิภาค : (N) ; division ; Related:distinction, classification, partition, separation ; Syn:การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท
 9. หน่วย : (N) ; division ; Related:unit, group, department ; Syn:กลุ่ม, คณะ ; Def:จำนวนหรือหมู่ที่นับเป็นหนึ่ง, ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า มักสามารถอยู่ได้โดยลำพัง ; Samp:หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐถูกทหารอิรักยิงและจับไปจำนวนหนึ่ง
 10. ฝ่ายจัดการ : (N) ; management division ; Samp:เราไม่สามารถจะสร้างระบบข้อมูลระดับสูงเพื่อนำมาใช้ในกลวิธีของฝ่ายจัดการได้ในเวลาสั้นๆ ; Unit:ฝ่าย
 11. ส่วนข้อมูล : (N) ; information division
 12. กิ่งก้านสาขา : (N) ; branch ; Related:subdivision, division ; Syn:สาขา, ส่วนย่อย ; Samp:บริษัทขยายกิ่งก้านสาขาไปต่างประเทศ
 13. การแตกร้าว : (N) ; split ; Related:division, disunion, break, separation ; Syn:การแบ่งแยก, การแตกหัก, การแตกกัน, การขัดแย้งกัน, การบาดหมางกัน ; Ant:การสามัคคี ; Def:บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้ ; Samp:การแตกร้าวในหมู่นักการเมืองมาจากความไม่สามัคคีทางความคิดของสมาชิกพรรค
 14. แพนก : (N) ; section ; Related:division, department ; Syn:แผนก, ฝ่าย ; Def:แผนก
 15. โสด : (N) ; position ; Related:division, part ; Syn:ส่วน, แผนก ; Def:กระทงความส่วนหนึ่ง ; Samp:นอกจากเป็นรัฐมนตรีว่าการเกษตรแล้ว เขายังเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อีกโสดหนึ่งด้วย
 16. กระทง : (N) ; section ; Related:clause, division, point, part ; Def:ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ ; Samp:ในข้อความนี้มีกระทงความอยู่ 5 ตอนได้
 17. ตอน : (CLAS) ; section ; Related:section, part, passage, paragraph, division ; Syn:ชุด, วรรค, ท่อน, ระยะ ; Def:ลักษณนามเรียกส่วนที่ตัดออกหรือแบ่งออก ; Samp:หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นภาษาไทย ตอนที่สองเป็นภาษาอังกฤษ ; Unit:ตอน
 18. ตำบล : (N) ; district ; Related:locality, region, division ; Syn:ท้องถิ่น, ชุมชน, ท้องที่, ชุมชนเล็กๆ ; Def:ท้องที่ซึ่งรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นตำบล มีกำนันเป็นหัวหน้าปกครอง ; Samp:ครั้งนี้พวกเราจะต้องเข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกอำเภอและทุกตำบล ; Unit:ตำบล
 19. ปริเฉท : (N) ; chapter ; Related:classification, division, compiled and classified articles ; Syn:บริเฉท ; Def:ข้อความที่รวบรวมเอามาจัดเป็นตอนๆ, ข้อความที่กำหนดไว้เป็นหมวดๆ ; Samp:หนังสือที่ดีจะแบ่งเรื่องราวไว้เป็นสัดส่วนในปริเฉท
 20. เปลาะ : (N) ; section or distance between knots ; Related:section, part, division ; Def:ระยะที่มัดหรือขอดไว้เป็นตอนๆ, ลักษณะที่มัดหรือขอดไว้เป็นตอนๆ ; Samp:พยาบาลใช้ผ้ารัดตัวผู้ป่วยให้ติดกับแผ่นกระดานเป็นเปลาะๆ ไม่ให้เคลื่อนไปมา ; Unit:เปลาะ
 21. พิภาค : (N) ; distribution ; Related:apportion, division ; Syn:การแจก, การแบ่ง, การปัน
 22. วิภัตติ : (N) ; categorization ; Related:classification, separation, division ; Syn:การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท
 23. หมวด : (CLAS) ; category ; Related:group, type, division, section, sort, class, grade ; Syn:กลุ่ม, หมู่, พวก ; Def:ลักษณนามที่ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน ; Samp:หนังสือเหล่านี้สามารถจำแนกได้เป็น 12 หมวด
 24. แผนกผลิต : (N) ; production department ; Related:production section or division ; Def:ส่วนงานที่ทําสินค้าขึ้นโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร ; Samp:บัณฑิตจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์คนหนึ่งบอกว่าจบแล้วก็ไปทำงานที่แผนกผลิตโสตทัศนูปกรณ์ตามหน่วยงานที่มีความต้องการ ; Unit:แผนก
 25. จัตุรงค์ : (N) ; four divisions ; Related:four components, four parts ; Syn:จตุรงค์, องค์ 4, 4 เหล่า
 26. [1-25]

(0.0975 sec)