Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: eve, Eve , then eve, every, even, ever, reeve .

Thai-Eng Lexitron Dict : eve, 128 found, display 1-50
 1. อันธการ : (N) ; evening ; Related:eve, dusk, eventide ; Def:เวลาค่ำ
 2. อันธิกา : (N) ; evening ; Related:eve, dusk, eventide ; Syn:อันธการ ; Def:กลางคืน, เวลาค่ำ
 3. ต่อให้ 2 : (CONJ) ; even ; Related:even though, even if ; Syn:ถึงแม้ว่า ; Samp:ต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่สามารถห้ามให้คนค้ายาเสพติดได้
 4. แม้ : (CONJ) ; even ; Related:even if, though, although, even though ; Syn:แม้ว่า, ถึงแม้, หากแม้, แม้น ; Def:เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ ; Samp:แม้เรื่องของป่าไม้ที่ดินจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็มีการลุกลามในหลายพื้นที่
 5. แม้น : (CONJ) ; even ; Related:though, even if, even though, although ; Syn:แม้ ; Samp:ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ แม้นจะพูดกันอีกทีก็คงพูดได้ไม่ครบ
 6. ขนาดที่ : (CONJ) ; even ; Syn:แม้ ; Samp:เธอเล่นกีฬาเก่งขนาดที่เขายังสู้ไม่ได้
 7. คู่ : (ADJ) ; even ; Def:จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว ; Samp:การตรวจสอบความผิดพลาดพาริตีมีอยู่สองแบบคือแบบคู่และแบบคี่
 8. ทุก : (DET) ; every ; Related:all, per, each ; Syn:ทั้งหมด, ทั้งปวง ; Samp:ประชาชนทุกคนควรไปเลือกตั้ง
 9. ทุกๆ : (DET) ; every ; Related:each, each one, all
 10. พอๆ กัน : (ADV) ; even ; Related:equally, likely ; Syn:เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน ; Samp:ดาวเกตุนั้นมีสีน้ำเงินเข้มกว่าดาวมฤตยู แต่พอมีขนาดพอๆ กันจึงทำให้ดูเหมือนกับว่าดาวทั้งสองเป็นดาวแฝด
 11. แม้แต่ : (CONJ) ; even ; Def:คำที่แสดงว่าไม่ยกเว้น ถึงแม้จะน่ายกเว้น ; Samp:จนบัดนี้ ผมก็ยังลืมเธอไม่ได้ แม้แต่หลับก็ยังฝันเห็น
 12. แม้กระทั่ง : (CONJ) ; even if ; Related:even ; Syn:แม้แต่ ; Samp:วันนี้งานยุ่งมาก แม้กระทั่งเวลากินยังแทบจะไม่มี
 13. ถึง : (CONJ) ; even though ; Related:even, though, although ; Syn:แม้ ; Samp:ถึงพ่อจะใจดีแค่ไหน ท่านก็คงจะไม่อนุญาตให้เราไปเที่ยวกลางคืน
 14. ถึงแม้ว่า : (CONJ) ; even though ; Related:even if, though, in spite of, despite ; Syn:ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้ ; Def:ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง ; Samp:ถึงแม้ว่าเขาจะจนเขาก็ไม่เคยคดโกงใคร
 15. มาตรแม้น : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า ; Samp:ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ มาตรแม้นจะพูดกันอีกก็คงพูดไม่ได้ครบ
 16. มาตรแม้น : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า ; Samp:ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ มาตรแม้นจะพูดกันอีกก็คงพูดไม่ได้ครบ
 17. มาตรว่า : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า ; Def:คำที่ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น และเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล ; Samp:เราคงสบายกว่านี้มาตรว่าพ่อไม่ตาย
 18. มาตรว่า : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า ; Def:คำที่ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น และเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล ; Samp:เราคงสบายกว่านี้มาตรว่าพ่อไม่ตาย
 19. ยัก 2 : (AUX) ; even now ; Related:even then, nevertheless ; Def:คำประกอบกริยาในประโยคปฏิเสธแสดงความผิดหวัง ; Samp:ผมคอยอยู่จนเที่ยงคืนแต่เธอก็ไม่ยักมา
 20. ทั้งที่ : (CONJ) ; even if ; Related:in spite of, although, despite, even though, though, while, notwithstanding ; Syn:ทั้งๆ ที่, ในขณะที่ ; Samp:ทั้งที่คุณพ่อตายไปหลายปีแล้ว แต่ลูกๆ ก็ยังคงคิดถึงคุณพ่ออยู่เสมอ
 21. ทุกฝ่าย : (N) ; every side ; Related:all sides, all parties, every group ; Samp:งานจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 22. จำนวนคู่ : (N) ; even number ; Ant:จำนวนคี่ ; Def:จำนวนนับที่หารด้วยสองลงตัว ; Samp:จำนวนนับจำแนกได้ 2 กลุ่มคือ จำนวนคู่กับจำนวนคี่ ; Unit:จำนวน
 23. ชีวิตประจำวัน : (N) ; every day life ; Related:daily life ; Def:การดำรงชีวิตในแต่ละวัน ; Samp:ความฟุ้งเฟ้อจัดเป็นความต้องการที่นอกเหนือความจำเป็นในชีวิตประจำวัน
 24. ถ้าแม้ว่า : (CONJ) ; even if ; Syn:แม้ว่า, ผิว่า, หากว่า ; Samp:ถ้าแม้ว่ากวีผู้นั้นมีความผิดจริง ก็ให้ประหารชีวิตเสีย
 25. ถึงกระนั้น : (CONJ) ; even so ; Related:but ; Syn:แต่กระนั้น, แม้กระนั้น ; Def:ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าขัดแย้งกับข้อความที่ตามมา ; Samp:ข้างนอกฝนตกมาก ถึงกระนั้นสมชายก็ไม่ยอมเอาร่มออกไป
 26. ถึงแม้น : (CONJ) ; even if ; Syn:มาตรแม้น, แม้ว่า, ถึงแม้ ; Samp:ถึงแม้นเธอจะรักเขาปานใด เขาก็ไม่เห็นความรักความจริงใจของเธอ
 27. ถึงอย่างไร : (CONJ) ; even though ; Related:though, however, anyhow ; Syn:อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม ; Samp:ถึงอย่างไร ปัญหาการจราจรติดขัดก็ยังคงแก้ไม่ได้
 28. ถึงอย่างไรก็ตาม : (CONJ) ; even though ; Syn:อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, ถึงอย่างไร ; Samp:อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยรถของเราเองก็ยังดีกว่านั่งรถประจำทางเป็นอันมาก
 29. ทั้งขึ้นทั้งล่อง : (ADV) ; every way ; Related:both ways ; Def:มีความเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่พ้นไปได้ (มักใช้ในทำนองไม่ดี) ; Samp:เขาเข้าใจว่าเธอต้องเสียทั้งขึ้นทั้งล่อง แต่ก็ขอให้กำลังใจว่าจงแน่วแน่ และอดทนเข้าไว้
 30. ทุกครั้ง : (ADV) ; every time ; Syn:ทุกคราว, ทุกหน ; Samp:ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนนำออกมาจำหน่าย
 31. ทุกคราว : (ADV) ; every time ; Related:at all times, all the time ; Syn:ทุกครั้ง, เสมอ ; Samp:ทุกคราวที่แม่ไปเยี่ยมปู่ ต้องนำผลไม้ไปฝากเสมอ
 32. ทุกคืน : (ADV) ; every night ; Related:nightly ; Samp:ตั้งแต่โจรขึ้นบ้าน แม่นอนไม่หลับทุกคืน
 33. ทุกแง่ทุกมุม : (N) ; every aspect ; Related:looked at from all directions, seen from all angles ; Samp:เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
 34. ทุกชนิด : (N) ; every kind ; Related:all kinds, all types ; Ant:บางชนิด ; Samp:ยานยนต์ทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง
 35. ทุกปี : (ADV) ; every year ; Related:annual, annually
 36. ทุกเมื่อ : (ADV) ; every time ; Related:at all time, at all hours, at any time, always, invariably ; Syn:ทุกครั้ง, ทุกเวลา ; Samp:อุบัติเหตุอาจเกิดได้ทุกเมื่อที่ประมาท
 37. ทุกเมื่อเชื่อวัน : (ADV) ; every time ; Related:always, at all time, at all hours, at any time, always, invariably ; Syn:ทุกวัน, ตลอดเวลา
 38. ทุกหน : (ADV) ; every time ; Related:wherever ; Syn:ทุกครั้ง, ทุกเที่ยว
 39. ทุกหน : (ADV) ; every place ; Related:here and there, all over, all around, at all points, in all places ; Syn:ทุกแห่ง
 40. ป่านนี้ : (ADV) ; even now ; Related:thus far, by now, until now ; Def:ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้ ; Samp:เพราะไทยเราฟื้นตัวกลับมีอิสรภาพ มิฉะนั้นป่านนี้จะไม่มีพงศาวดารเลย
 41. แม้กระทั่ง : (CONJ) ; even if ; Related:though ; Syn:กระทั่ง
 42. แม้ว่า : (CONJ) ; even if ; Syn:ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, มาตรแม้น, หากว่า ; Samp:แม้ว่าเขาจะเข้าใจฐานะทางเศรษฐกิจของที่บ้านดี แต่เขาก็ยังยืนยันที่จะลงทุนต่อไป
 43. เลขคู่ : (N) ; even number ; Ant:เลขคี่ ; Def:จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว ; Samp:ในงานบุญจะนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคู่มากกว่าเลขคี่
 44. วันเว้นวัน : (ADV) ; every other day ; Related:alternate day ; Samp:เขาต้องไปธนาคารวันเว้นวัน
 45. กาลนาน : (ADV) ; for ever and ever ; Syn:กาลปาวสาน, ตลอดกาล ; Samp:ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญดำรงในสิริราชสมบัติตราบเท่ากาลนาน
 46. คงเดิม : (V) ; remain as ever ; Syn:เหมือนเดิม ; Ant:เปลี่ยนแปลง ; Def:เป็นอยู่แบบเดิมที่เคยเป็นมาไม่เปลี่ยนแปลง ; Samp:รายได้ของเขายังคงเดิมแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ
 47. คุ้มทุน : (V) ; break even ; Related:cover the expense, get one's money worth, make money to cover the cost ; Syn:คุ้ม ; Samp:ธนาคารขนาดเล็กจ่ายเงินเป็นค่าซอฟต์แวร์ประมาณ 120,000 ซึ่งจะสามารถคุ้มทุนได้ในเวลา 1-2 ปี
 48. คู่คี่ : (N) ; odd or even ; Def:ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งที่ถือจำนวนคู่หรือจำนวนคี่เป็นหลัก ; Samp:คนเขาจะทำมาหากินกันให้เหนื่อยทำไม ไปนั่งเล่นคู่คี่ไม่ดีกว่ารึ
 49. จุดคุ้มทุน : (N) ; break even point ; Def:จุดที่ปริมาณขาย หรือ ยอดขาย ณ ระดับที่ไม่ทำให้มีกำไรหรือ ขาดทุน หรือจุดที่ยอดขายเท่ากับต้นทุนรวม หรือจุดที่กำไรเท่ากับศูนย์ ; Samp:การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นการเปรียบเทียบ เพื่อที่จะหาจุดคุ้มทุนระหว่างรายได้ หรือกำไรกับต้นทุน
 50. เดือนคู่ : (N) ; month of even number ; Def:เดือนที่มีจำนวนคู่ คือ เดือนยี่ เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 12, คู่กับ เดือนคี่ ; Samp:คนไทยนิยมจัดงานวิวาห์ในเดือนคู่
 51. [1-50] | 51-100 | 101-128

(0.0863 sec)