Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: even out, even, out, Out .

Thai-Eng Lexitron Dict : even out, 568 found, display 1-50
 1. ต่อให้ 2 : (CONJ) ; even ; Related:even though, even if ; Syn:ถึงแม้ว่า ; Samp:ต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่สามารถห้ามให้คนค้ายาเสพติดได้
 2. แม้ : (CONJ) ; even ; Related:even if, though, although, even though ; Syn:แม้ว่า, ถึงแม้, หากแม้, แม้น ; Def:เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ ; Samp:แม้เรื่องของป่าไม้ที่ดินจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็มีการลุกลามในหลายพื้นที่
 3. แม้น : (CONJ) ; even ; Related:though, even if, even though, although ; Syn:แม้ ; Samp:ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ แม้นจะพูดกันอีกทีก็คงพูดได้ไม่ครบ
 4. ขนาดที่ : (CONJ) ; even ; Syn:แม้ ; Samp:เธอเล่นกีฬาเก่งขนาดที่เขายังสู้ไม่ได้
 5. คู่ : (ADJ) ; even ; Def:จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว ; Samp:การตรวจสอบความผิดพลาดพาริตีมีอยู่สองแบบคือแบบคู่และแบบคี่
 6. พอๆ กัน : (ADV) ; even ; Related:equally, likely ; Syn:เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน ; Samp:ดาวเกตุนั้นมีสีน้ำเงินเข้มกว่าดาวมฤตยู แต่พอมีขนาดพอๆ กันจึงทำให้ดูเหมือนกับว่าดาวทั้งสองเป็นดาวแฝด
 7. แม้แต่ : (CONJ) ; even ; Def:คำที่แสดงว่าไม่ยกเว้น ถึงแม้จะน่ายกเว้น ; Samp:จนบัดนี้ ผมก็ยังลืมเธอไม่ได้ แม้แต่หลับก็ยังฝันเห็น
 8. แม้กระทั่ง : (CONJ) ; even if ; Related:even ; Syn:แม้แต่ ; Samp:วันนี้งานยุ่งมาก แม้กระทั่งเวลากินยังแทบจะไม่มี
 9. ถึง : (CONJ) ; even though ; Related:even, though, although ; Syn:แม้ ; Samp:ถึงพ่อจะใจดีแค่ไหน ท่านก็คงจะไม่อนุญาตให้เราไปเที่ยวกลางคืน
 10. เกินตัว : (ADV) ; out of one's power ; Related:out of one's ability, out of one's capability ; Syn:เกินกำลัง, เกินความสามารถ ; Def:มากกว่าหรือยิ่งกว่าความสามารถที่มีอยู่ ; Samp:นักศึกษาใช้จ่ายเกินตัวจนทำให้อยากได้รายได้เพิ่มมากขึ้น แม้จะผิดศีลธรรมก็ตาม
 11. ถึงแม้ว่า : (CONJ) ; even though ; Related:even if, though, in spite of, despite ; Syn:ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้ ; Def:ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง ; Samp:ถึงแม้ว่าเขาจะจนเขาก็ไม่เคยคดโกงใคร
 12. มาตรแม้น : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า ; Samp:ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ มาตรแม้นจะพูดกันอีกก็คงพูดไม่ได้ครบ
 13. มาตรแม้น : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า ; Samp:ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ มาตรแม้นจะพูดกันอีกก็คงพูดไม่ได้ครบ
 14. มาตรว่า : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า ; Def:คำที่ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น และเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล ; Samp:เราคงสบายกว่านี้มาตรว่าพ่อไม่ตาย
 15. มาตรว่า : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า ; Def:คำที่ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น และเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล ; Samp:เราคงสบายกว่านี้มาตรว่าพ่อไม่ตาย
 16. ยัก 2 : (AUX) ; even now ; Related:even then, nevertheless ; Def:คำประกอบกริยาในประโยคปฏิเสธแสดงความผิดหวัง ; Samp:ผมคอยอยู่จนเที่ยงคืนแต่เธอก็ไม่ยักมา
 17. ลับหูลับตา : (ADJ) ; out of sight ; Related:out of range, invisible ; Syn:ไกลหูไกลตา, ลับตา ; Ant:เปิดเผย ; Def:ที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้ ; Samp:เขาเก็บของสำคัญไว้ในที่ลับหูลับตาคนเป็นอย่างดี
 18. ไกลหูไกลตา : (ADV) ; out of sight ; Related:out of earshot ; Syn:ห่างไกล ; Ant:ใกล้หูใกล้ตา ; Samp:เมื่อลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตาพ่อแม่ ย่อมเป็นธรรมดาที่พ่อแม่ต้องกังวลถึงความเป็นอยู่ของลูก
 19. ทั้งที่ : (CONJ) ; even if ; Related:in spite of, although, despite, even though, though, while, notwithstanding ; Syn:ทั้งๆ ที่, ในขณะที่ ; Samp:ทั้งที่คุณพ่อตายไปหลายปีแล้ว แต่ลูกๆ ก็ยังคงคิดถึงคุณพ่ออยู่เสมอ
 20. ล้าสมัย : (ADJ) ; out-of-date ; Related:obsolete, old-fashioned, out-moded, outdated ; Syn:โบราณ, เชย ; Ant:ทันสมัย ; Def:ที่ไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน ; Samp:เขาเห็นว่า สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว
 21. ไกลตา : (ADV) ; out of sight ; Def:อยู่ห่างไกลจากช่วงสายตาที่มองเห็น
 22. ไกลลิบ : (ADV) ; out of sight of ; Syn:ไกลลิบลับ ; Ant:ใกล้ ; Def:อย่างสุดสายตาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ; Samp:เขาสังเกตเห็นไฟกระพริบอยู่ไกลลิบ ไม่นานก็ใกล้เข้ามา
 23. ข้าวนาปรัง : (N) ; out-of-season rice ; Related:off-season rice ; Def:ข้าวที่ปลูกในฤดูแล้งนอกฤดูทำนา ; Samp:พื้นที่ที่ได้รับน้ำตลอดปีสามารถทำการเพาะปลูกข้าวได้ 2 ครั้ง คือ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง
 24. จำนวนคู่ : (N) ; even number ; Ant:จำนวนคี่ ; Def:จำนวนนับที่หารด้วยสองลงตัว ; Samp:จำนวนนับจำแนกได้ 2 กลุ่มคือ จำนวนคู่กับจำนวนคี่ ; Unit:จำนวน
 25. ถ้าแม้ว่า : (CONJ) ; even if ; Syn:แม้ว่า, ผิว่า, หากว่า ; Samp:ถ้าแม้ว่ากวีผู้นั้นมีความผิดจริง ก็ให้ประหารชีวิตเสีย
 26. ถึงกระนั้น : (CONJ) ; even so ; Related:but ; Syn:แต่กระนั้น, แม้กระนั้น ; Def:ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าขัดแย้งกับข้อความที่ตามมา ; Samp:ข้างนอกฝนตกมาก ถึงกระนั้นสมชายก็ไม่ยอมเอาร่มออกไป
 27. ถึงแม้น : (CONJ) ; even if ; Syn:มาตรแม้น, แม้ว่า, ถึงแม้ ; Samp:ถึงแม้นเธอจะรักเขาปานใด เขาก็ไม่เห็นความรักความจริงใจของเธอ
 28. ถึงอย่างไร : (CONJ) ; even though ; Related:though, however, anyhow ; Syn:อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม ; Samp:ถึงอย่างไร ปัญหาการจราจรติดขัดก็ยังคงแก้ไม่ได้
 29. ถึงอย่างไรก็ตาม : (CONJ) ; even though ; Syn:อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, ถึงอย่างไร ; Samp:อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยรถของเราเองก็ยังดีกว่านั่งรถประจำทางเป็นอันมาก
 30. นอกทาง : (ADV) ; out of the topic ; Related:beside the topic/point/issue ; Syn:นอกลู่นอกทาง, นอกกฎ ; Def:ไม่อยู่ในกรอบที่วางไว้ ; Samp:ตอนนี้คุณอย่าเพิ่งพูดนอกทาง
 31. นอกทำเนียบ : (ADJ) ; out of list ; Syn:นอกสารบบ ; Def:ไม่ปรากฏอยู่ในทำเนียบที่กำหนดไว้ ; Samp:สถานะของเขาเป็นสมาชิกนอกทำเนียบ
 32. นอกฤดู : (ADV) ; out of season ; Def:ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เคยเป็น ; Samp:ตามปกติแล้ว มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์จะออกดอกนอกฤดู
 33. นอกสังเวียน : (ADV) ; out of one's boxing ring ; Related:off one's ring ; Def:สู้นอกเวที ; Samp:นักมวยเดินสายชกนอกสังเวียน
 34. นอกสารบบ : (ADJ) ; out of list ; Syn:นอกทำเนียบ ; Def:ไม่ปรากฏตามทำเนียบรายการ ; Samp:ชื่อคนเหล่านี้อยู่ในบัญชีรายชื่อนอกสารบบ
 35. ป่านนี้ : (ADV) ; even now ; Related:thus far, by now, until now ; Def:ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้ ; Samp:เพราะไทยเราฟื้นตัวกลับมีอิสรภาพ มิฉะนั้นป่านนี้จะไม่มีพงศาวดารเลย
 36. ผิดจังหวะ : (ADV) ; out of step ; Def:ไม่ถูกจังหวะ ; Samp:เธอก้าวเท้าผิดจังหวะ
 37. เผละ : (ADV) ; out of the way ; Related:fall with a flop on the ground ; Syn:เกะกะ, ระเกะระกะ, เกลื่อน, เกลื่อนกลาด ; Def:อย่างไม่เป็นที่เป็นทาง ; Samp:เด็กคนนี้พอเลิกเล่นทีไร ของเล่นก็จะถูกโยนเผละไว้อย่างนั้น
 38. พ้นภัย : (V) ; out of danger ; Syn:ปลอดภัย ; Samp:คนที่สวดมนต์บางคนจึงสวดมนต์ในเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์โดยนึกว่าจะช่วยตนให้พ้นภัย
 39. พ้นหูพ้นตา : (V) ; out of one's sight ; Def:ห่างสายตา ; Samp:เอารองเท้าคู่นั้นไปทิ้งในถังขยะนอกบ้าน จะได้พ้นหูพ้นตาเสียที
 40. แม้กระทั่ง : (CONJ) ; even if ; Related:though ; Syn:กระทั่ง
 41. แม้ว่า : (CONJ) ; even if ; Syn:ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, มาตรแม้น, หากว่า ; Samp:แม้ว่าเขาจะเข้าใจฐานะทางเศรษฐกิจของที่บ้านดี แต่เขาก็ยังยืนยันที่จะลงทุนต่อไป
 42. ลับตา : (ADJ) ; out of sight ; Def:ที่ไม่มีใครเห็น ; Samp:เราไม่ควรอยู่ในที่ลับตาคนเพราะอาจจะไม่ปลอดภัย
 43. ลับสายตา : (ADV) ; out of sight ; Syn:พ้นสายตา, ลับตา ; Def:อยู่ในระยะที่ไกลเกินสายตาจะมองเห็นได้ ; Samp:ทหารบกและทหารเรือต่างเปล่งเสียงไชโยอำลากัน จนกระทั่งเรือเอ็มไพร์แล่นลับสายตา
 44. เลขคู่ : (N) ; even number ; Ant:เลขคี่ ; Def:จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว ; Samp:ในงานบุญจะนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคู่มากกว่าเลขคี่
 45. หมดสมัย : (ADJ) ; out of date ; Related:outmoded, obsolete ; Syn:ล้าสมัย, พ้นสมัย, หมดยุค ; Ant:ทันสมัย ; Samp:เสื้อกระโปรงหมดสมัยพวกนี้ น่าจะทิ้งไปได้ตั้งนานแล้ว
 46. โอพีดี : (N) ; out-patient department ; Related:OPD ; Syn:แผนกผู้ป่วยนอก
 47. ขาออก : (N) ; on the way out (of a room) ; Related:out-going, outward bound, exit ; Ant:ขาเข้า ; Def:บริเวณซึ่งเป็นทางออกไปสู่ที่อื่น ; Samp:เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณขาออก กำลังดักจับคนร้าย
 48. กาง : (V) ; spread out ; Related:stretch out ; Syn:ถ่าง, อ้า ; Ant:หุบ ; Samp:ครูสั่งให้นักเรียนทุกคนกางแขนออก
 49. ขาดมือ : (V) ; run out of ; Related:be out of stock, be wanting, be short of hands ; Syn:หมด ; Def:ไม่มีหรือไม่ผ่านเข้ามาให้ใช้เป็นการชั่วคราว ; Samp:เงินของเขาขาดมือมา 3 อาทิตย์แล้ว
 50. คัดออก : (V) ; sort out ; Related:separate, weed out, sift out ; Syn:ให้ออก, เลือกออก ; Samp:การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
 51. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-568

(0.1153 sec)