Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: govern , then government, govern, governing, governor, governable .

Thai-Eng Lexitron Dict : govern, 92 found, display 1-50
 1. บริหารบ้านเมือง : (V) ; govern ; Related:exercise the government, manage the government ; Syn:ปกครองบ้านเมือง, ดูแลบ้านเมือง ; Samp:ผู้ว่าฯ คนก่อนบริหารบ้านเมืองอย่างจริงจังไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
 2. ถือบังเหียน : (V) ; govern ; Related:be in the saddle, control, be in power ; Syn:ปกครอง ; Def:มีอำนาจบังคับให้เป็นไปตามต้องการ ; Samp:สมัยที่ท่านถือบังเหียนอยู่ต่างจังหวัด ท่านไม่เกรงกลัวใครเลย
 3. ปกครอง : (V) ; govern ; Related:rule, administer, administrate ; Syn:ดูแล, คุ้มครอง, บริหาร, ดำเนินงาน ; Samp:กษัตริย์ปกครองประชาชนโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย
 4. พินิต : (V) ; govern ; Syn:ปกครอง, ควบคุม
 5. รังรักษ์ : (V) ; govern ; Related:protect ; Syn:คุ้มครอง
 6. วินิต : (V) ; govern ; Related:administrate ; Syn:ปกครอง
 7. กินเมือง : (V) ; govern a town ; Related:capture a town, rule the town, administer a country ; Syn:ครองเมือง ; Def:ปกครองเมือง ; Samp:พระยาวชิรปราการกินเมืองกำแพงเพชร
 8. ครองเมือง : (V) ; govern a country ; Related:be at the helm of the state, administer a country, rule (over) a country, be in power ; Syn:ครองบ้านครองเมือง ; Samp:บ้านเมืองประสบปัญหาวิกฤติอีกครั้งในยุคคอมมิวนิสต์ครองเมือง
 9. ครอง : (V) ; rule ; Related:govern, reign, administer, administrate, be at the helm of the state ; Syn:ปกครอง ; Def:ดูแลและบริหารในฐานะที่เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น ; Samp:เจ้าเมืองครองเมืองด้วยความสงบสุขนานถึง 10 ปี
 10. ถวัลย์ : (V) ; reign ; Related:govern, regulate by authority, exercise the right to command ; Syn:ทรง, ครอง ; Def:ครอง (ราชสมบัติ) ; Samp:พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325
 11. นั่งเมือง : (V) ; rule ; Related:govern, occupy, reign ; Syn:ครองเมือง ; Samp:ท้าวศรีสุดาจันท์นั่งเมืองในเวลาสั้นๆ เพียงเท่านั้น
 12. ควบคุม : (V) ; control ; Related:command, govern ; Def:กำกับดูแลให้อยู่ในขอบเขตโดยใช้อำนาจ ; Samp:เขาสามารถควบคุมลูกน้องให้เชื่อฟังเขาได้ทุกคน
 13. บังคับการ : (V) ; command ; Related:direct, control, govern ; Syn:ควบคุม, กำกับ, สั่งงาน, สั่งการ ; Def:รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ ; Samp:ผู้การกองพันบังคับการทหารให้ออกปฏิบัติงาน
 14. บังคับบัญชา : (V) ; command ; Related:direct, order, control, govern ; Syn:สั่ง, ควบคุม, บังคับการ ; Samp:ท่านนายพลบังคับบัญชานายทหารว่าให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด
 15. ว่าการ : (V) ; administer ; Related:direct things, be in charge, govern ; Syn:บริหาร, จัดการ, สั่งการ ; Def:ดูแลตรวจตราสั่งการงาน ; Samp:สมัยที่การปกครองประเทศยังเป็นระบบจตุสดมภ์ เรามีกรมพระกลาโหมว่าการฝ่ายทหาร
 16. ครองใจ : (V) ; carry one's favour ; Related:govern one's heart, maintain popular morale, win the one's heart ; Syn:ชนะใจ ; Samp:รถนั่งขนาดเล็กยังครองใจกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ปานกลางถึงดีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศอยู่
 17. ข้าหลวง : (N) ; governor ; Syn:ข้าราชบริพาร, บริวาร ; Def:คนที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของในหลวงและเจ้านาย ; Samp:คุณย่าของดวงใจเคยเป็นข้าหลวงในวังมาก่อน ; Unit:คน
 18. เจ้าผู้ครองนคร : (N) ; governor ; Related:ruler of the city, city ruler ; Syn:เจ้าเมือง, กษัตริย์, พระราชา, เจ้าผู้ครองเมือง ; Ant:ราษฎร, ไพร่พล ; Samp:ดินแดนประเทศราชหมายถึงดินแดนที่มีเจ้าผู้ครองนครปกครอง
 19. เจ้าเมือง : (N) ; governor ; Related:city ruler, ruler of the country ; Syn:เจ้าผู้ครองเมือง, เจ้าผู้ครองนคร ; Samp:พ่อของครูเป็นช่างหลวงอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าเมืองหลังสวน
 20. นครินทร์ : (N) ; governor ; Related:the lord of a town, director, ruler, administrator ; Syn:เจ้าเมือง ; Def:ผู้ครองเมืองนั้น
 21. ผู้ว่า : (N) ; governor ; Related:leader, ruler, chief, administrator ; Syn:ผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้ว่าราชการ, เจ้าเมือง, ข้าหลวงประจำจังหวัด ; Def:หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด ; Samp:ผู้ว่ามีอำนาจในการสั่งพักงานเจ้าหน้าที่รัฐที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้โดยตรง ; Unit:คน, ท่าน
 22. ผู้ว่าการ : (N) ; governor ; Related:director, leader, ruler, chief, administrator ; Def:ผู้อำนวยการอันมีตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้ากรม ; Samp:เขามีตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ; Unit:คน, ท่าน
 23. ผู้ว่าราชการ : (N) ; governor ; Syn:ผู้ว่า, เจ้าเมือง, ผู้ว่าราชการจังหวัด, ข้าหลวงประจำจังหวัด ; Def:หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด ; Samp:ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปตรวจงานหน่วยงานที่อยู่ในเขตราชเทวี ; Unit:คน, ท่าน
 24. พ่อเมือง : (N) ; governor ; Syn:ผู้ว่าราชการจังหวัด ; Def:ชายผู้เป็นเจ้าเมือง ; Samp:ท่านดำรงตำแหน่งพ่อเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นระยะเวลา 2 ปี ; Unit:คน
 25. รัฐบาล : (N) ; government ; Def:องค์กรที่ใช้อำนาจบริหารในการปกครองประเทศ ; Samp:คนทั้งสองประท้วงรัฐบาลมาตั้งแต่ก่อนหน้านักศึกษาจะเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเสียอีก ; Unit:ชุด
 26. ศาสก : (N) ; governor ; Related:ruler ; Syn:ผู้ปกครอง ; Unit:คน
 27. ทางการ : (N) ; government authorities ; Related:government ; Syn:ทางราชการ ; Samp:นายการุณทำงานให้กับทางการ
 28. ราชภัฏ : (N) ; government officer ; Related:government official, government employee ; Syn:ข้าราชการ
 29. ข้าราชการ : (N) ; government officer ; Related:government employee ; Syn:เจ้าหน้าที่รัฐ ; Def:ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ ; Samp:ระบบราชการของไทยต้องพยายามปรับปรุงให้ข้าราชการทำงานรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ; Unit:คน
 30. ผู้บริหารประเทศ : (N) ; government administrator ; Related:government official ; Def:ผู้ที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในประเทศ ; Samp:ประชาชนพอใจผู้บริหารประเทศที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ; Unit:คน
 31. ฝ่ายรัฐบาล : (N) ; government party ; Related:government sector ; Def:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้ร่วมเป็นรัฐบาล ; Samp:ในช่วงหลายสิบปีมานี้มีแรงผลักดันจากฝ่ายรัฐบาลที่จะลดอิทธิพลส่วนตัวของพ่อค้านักธุรกิจลง ; Unit:ฝ่าย
 32. ผู้นำรัฐบาล : (N) ; government leader ; Related:head of government ; Def:ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในรัฐบาล ; Samp:สื่อมวลชนในประเทศไทยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง ผู้นำรัฐบาล หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ ภายใต้ทฤษฎีเสรีนิยม ; Unit:คน, ท่าน
 33. เอกสารราชการ : (N) ; government document ; Related:official government papers ; Def:เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ และหมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้นๆ ที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย ; Samp:การรณรงค์กันอย่างจริงจังที่จะให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขไทยในเอกสารราชการทั้งหมด
 34. ข้าหลวงใหญ่ : (N) ; governor-general ; Related:High Commissioner ; Def:ตัวแทนพระเจ้าแผ่นดินที่มีอำนาจเหนือข้าหลวง ; Samp:บรรดาข้าหลวงใหญ่มักมีทรัพย์สินร่ำรวยกันทั้งนั้น ; Unit:คน
 35. เงินหลวง : (N) ; government fund ; Syn:เงินแผ่นดิน, เงินรัฐบาล, เงินของรัฐ, เงินของแผ่นดิน ; Ant:เงินราษฎร์, เงินส่วนตัว ; Def:เงินที่เป็นของแผ่นดินหรือรัฐ ; Samp:เงินวิจัยโครงการนี้เป็นเงินหลวงเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุด
 36. ที่ว่าการ : (N) ; government office ; Related:administrative office ; Syn:สำนักงาน, ที่ทำการ ; Def:สถานที่ปฏิบัติราชการ ; Unit:แห่ง
 37. ทุนรัฐบาล : (N) ; government scholarship
 38. พันธบัตรรัฐบาล : (N) ; government bond ; Def:พันธบัตรของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลขายให้กับประชาชน และสัญญาว่าจะใช้เงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ย ; Samp:รัฐบาลได้นำเอาเงินกองทุนประกันสังคมไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล และนำเงินที่เหลือไปฝากไว้กับธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย ; Unit:ฉบับ
 39. ภาครัฐบาล : (N) ; government sector ; Syn:ภาครัฐ ; Ant:ภาคเอกชน ; Samp:การใช้คอมพิวเตอร์ในภาครัฐบาลขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้วิธีการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป
 40. มนเทียรบาล : (N) ; governor of royal family in the palace ; Related:Royal Household Department official ; Syn:มณเฑียรบาล ; Def:ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองภายในพระราชฐาน
 41. ร. : (N) ; government service ; Syn:ราชการ
 42. รสก. : (N) ; government enterprise ; Syn:รัฐวิสาหกิจ
 43. ราชการ : (N) ; government service ; Related:service of the crown, public service, officialdom, bureaucracy, crown service ; Def:การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน ; Samp:พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต
 44. ราชการประจำ : (N) ; government service ; Related:public service, civil service
 45. ราชการประจำ : (N) ; government service ; Related:public service, civil service
 46. ราชกิจจา : (N) ; government gazette ; Syn:ราชกิจจานุเบกษา
 47. โรงเรียนรัฐบาล : (N) ; government school ; Ant:โรงเรียนราษฎร์, โรงเรียนเอกชน ; Def:โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการตั้ง และดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ; Unit:โรง, แห่ง
 48. ลูกจ้างรัฐบาล : (N) ; government employee
 49. วงราชการ : (N) ; government setting ; Syn:วงการราชการ, แวดวงราชการ ; Def:หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับราชการ ; Samp:นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่เพชรน้ำเอกในวงราชการ ประจำปี 2545
 50. หน่วยงานราชการ : (N) ; government sector ; Related:state sector ; Syn:หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล ; Ant:หน่วยงานเอกชน ; Samp:วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ; Unit:แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
 51. [1-50] | 51-92

(0.1134 sec)